Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » Кафедра культури та соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра культури та соціально-гуманітарних дисциплін

 

 

Кафедра культури та соціально-гуманітарних дисциплін є структурним підрозділом Закарпатської академії мистецтв і здійснює навчально-методичну, наукову та організаційно-виховну діяльність. 
Основним завданням, яке ставлять перед собою науково-педагогічні працівники кафедри є надання майбутнім художникам необхідного для сучасного фахівця обсягу соціально-гуманітарних знань, формування системності мислення та комунікативних навичок студентів при активному освоєнні національно-культурних традицій, забезпечення опанування студентами всіх спеціальностей класичними гуманітарними зразками світової і національної культури. Викладачі кафедри спрямовують зусилля на усвідомлення здобувачами вищої освіти світоглядних проблем у контексті минулого й сучасного суспільного та культурного життя, виховання здатності самостійно мислити, спираючись на досягнення національної та світової культури.
Професорсько-викладацький складу кафедри забезпечує соціально-гуманітарну та культурну підготовку художників всіх спеціальностей, для чого навчальний процес побудовано на основі розроблених працівниками кафедри програм, які відповідають сучасним вимогам академічної освіти та специфіці вищого мистецького навчального закладу (дисципліни: педагогіка, психологія, культурологія, історія художньої освіти Закарпаття, історія літератури Закарпаття, історія України, естетика, етнопсихологія, основи права, основи економічних теорій, українська мова (за професійним спрямуванням), філософія, авторське право, релігієзнавство, соціологія та політологія, основи менеджменту та маркетингу, методика викладання спецдисциплін та інші.
Підготовка студентів до виконання функцій учителя (викладача) образотворчого мистецтва у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах здійснюється під час вивчення спецдисципліни «Методика викладання образотворчого мистецтва», «Психологія шкільного віку», «Педагогіка» та під час проходження педагогічної практики в загальноосвітніх школах міста та дитячих школах мистецтв.

Викладачі кафедри на високому науковому і методичному рівнях здійснюють освітній процес шляхом формування наукового змісту й практичного спрямування навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі, забезпечують керівництво самостійною навчальною та науково-дослідною роботою студентів, аналізують якість знань та вмінь здобувачів вищої освіти через систему усіх видів контролю.
Професорсько-викладацький склад кафедри систематично оновлює науково-методичне забезпечення з навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, їх мультимедійного супроводу, електронних навчальних посібників, впроваджують нові форми і технології навчання з врахуванням можливостей новітніх інформаційних та комп’ютерних технологій. Для реалізації мети і завдань навчально-виховного процесу використовуються лекції, практичні завдання, семінари, зустрічі з відомими художниками, мистецтвознавцями, провідними діячами культури тощо.  
Важливою складовою методичної роботи на кафедрі є організація контролю науково-педагогічної діяльності працівників у формі відкритих занять із подальшим обговоренням на засіданнях кафедри; вивчення та узагальнення педагогічного досвіду з метою підвищення наукового рівня, професійної культури та педагогічної майстерності працівників кафедри; участь у підвищенні педагогічної кваліфікації науково-педагогічних працівників. Викладачі кафедри здійснюють підготовку та видання наукової та навчально-методичної літератури в галузі мистецтва (підручників, навчальних посібників, курсів лекцій).
Активно ведеться наукова робота, результати якої оприлюднюються співробітниками кафедри у наукових публікаціях, на всеукраїнських та міжнародних конференціях, круглих столах тощо. Викладачі кафедри здійснюють підготовку відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри. 
Кафедра слугує базою для проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання», за матеріалами якої з 2008 р. видається «Вісник», де публікуються наукові пошуки як досвідчених, так і молодих дослідників у галузі художньої освіти, педагогіки, дизайну, мистецтвознавства. 
Велику увагу кафедра приділяє науково-дослідній роботі студентів, результати їх наукових напрацювань доповідаються на внутрішньому захисті наукових досліджень, на міжвузівських та всеукраїнських конференціях.
Важливою складовою роботи викладачів кафедри є профорієнтаційна робота: проводяться дні відкритих дверей в Закарпатській академії  мистецтв та Коледжі мистецтв імені А. Ерделі, куди запрошуються учні загальноосвітніх шкіл, шкіл мистецтв області.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Волощук А. В., в.о. завкафедри, доцент, кандидат педагогічних наук;
Небесник І. І., ректор академії, професор, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України;
Мушинка М. І., професор, доктор філологічних наук, почесний іноземний член НАНУ;
Задорожний В. Є., професор, доктор історичних наук;
Ребрик Н. Й., кандидат філологічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи ЗАМ;
Бокшан А. М., проректор з навчальної роботи ЗАМ, викладач соціології, етики та естетики;
Гаврош О. І., - кандидат мистецтвознавства, доцент;
Міськов І. О., кандидат історичних наук, доцент, викладач історії України, правознавства;
Софілканич М. І., викладач педагогіки та психології;
Орос О. Б., викладач психології;
Костюк М. П., викладач англійської мови;
Поляк М. Т., викладач німецької мови;
Гендер І. І., лаборант кафедри, оператор ЄДЕБО.

 

 

 

У 2005 р. закінчила навчання в Інституті мистецтв Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника за спеціальністю «Образотворче мистецтво» (спеціалізацією «Живопис»), отримавши диплом магістра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

Кандидат педагогічних наук з 2012 року. 

Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (диплом ДК №00954 від 26 вересня 2012 р. зі спеціальності 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки). У 2015 р. отримала наукове звання доцента кафедри педагогіки та суспільних дисциплін Закарпатського художнього інституту. 

Викладає курси: «Педагогіка», «Методика викладання спецдисциплін», «Методика викладання у ЗВО», «Живопис», «Педагогічна практика».

Працює як науковець, публікується у наукових фахових виданнях, є учасником всеукраїнських, міжнародних конференцій, автором понад 40 статей педагогічної тематики, членом журі різноманітних образотворчих конкурсів, обласних практичних семінарів з проблем образотворчого мистецтва.

Предметом творчих зацікавлень є живопис.


І. І. Небесник народився 25 червня 1955 року в сім’ї вчителів. Здобуття середньої освіти завершив у 1972 році в Ужгородській середній школі № 5 із золотою медаллю. Протягом 1972-1977 рр. навчався на хімічному факультеті Ужгородського державного університету. 
Іван Іванович Небесник з 1982 року працює в Ужгородському училищі прикладного мистецтва. У червні 1990 року обраний трудовим колективом на посаду директора училища. Під керівництвом Івана Небесника в училищі відновлено діяльність відділів художньої обробки металу, художнього оформлення, живопису, введено у навчальний план викладання предметів історії України, історії Закарпаття, української мови і літератури. Коледж отримав ІІ-й рівень акредитації, у ньому почала розвиватися наукова робота, яскравим проявом якої стали щорічні наукові конференції «Ерделівські читання». 
Дисертацію на тему «Розвиток художньої освіти у Закарпатті у ХХ ст.» захистив у 2000 р. у спеціалізованій вченій раді К.20.051.02. Прикарпатського університету. Наукова діяльність І. І. Небесника в основному присвячена формуванню і розвитку художньої освіти, вивченню умов, які сприяли розвитку образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Результати його наукових пошуків були опубліковані у монографії «Художня освіта на Закарпатті у ХХ столітті: історико-педагогічний аспект», у 2005 році вийшов методичний посібник «Творчість видатних закарпатських художників», у 2007 р. – монографія «Адальберт Ерделі», яка була визнана кращою у номінації «Мистецтвознавча праця» і відзначена обласною премією Й. Бокшая та А. Ерделі. у 2007 році вийшов друком навчальний посібник з грифом МОН України «Культурологія. Образотворче мистецтво і художня освіта Закарпаття (XX століття)». 
У 2012 р. під загальною редакцією І. І. Небесника надруковано літературні твори Адальберта Ерделі «IMEN. Літературні твори. Щоденники. Думки».
Завдяки активній діяльності Небесника І. І. у 2003 році було відкрито Закарпатський художній інститут, а у 2016 – Закарпатську академію мистецтв зі зміною типу навчального закладу  та  правом підготовки магістрів.   
І. Небесник продовжує активно досліджувати творчу спадщину художників Закарпаття, вивчати процеси розвитку художньої освіти, а також викладає предмети «Культурологія» та «Історія художньої освіти Закарпаття». І. І. Небесник досліджує проблеми вищої ланки художньої освіти Закарпаття, результати яких публікуються у фахових виданнях. Він – автор понад 40 наукових праць.

 

Вчився в аспірантурі у Празькому та Київському ім. Т. Г. Шевченка (1964–1966) університетах. У 1967 р. здобув ступінь кандидата наук.

У 1992 р. захистив докторську дисертацію в Києві в Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського.

У 1991 р. обраний професором УВУ в Мюнхені, почесний професор Кам'янець-Подільського державного університету, почесний доктор наук Ужгородського національного університету, Острозької академії, Карпатського університету ім. А. Волошина, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

  Досліджував лемківський фольклор в Югославії, Румунії, Польщі, Україні, західній Чехії та Моравії. Дослідник українсько-словацьких літературних зв'язків. Автор близько 200 наукових розвідок, більше 1000 статей, 350 рецензій, 50 книг. 

Результатом невтомної довголітньої науково-пошукової діяльності академіка Мушинки є понад 1 тис. наукових, документальних й науково-популярних робіт, у тому числі кілька десятків монографічних праць з народознавства, літературознавства, мистецтвознавства, історії та сучасного життя українців у всьому світі, які друкувалися в різних країнах – США, Канаді, Франції, Німеччині, Югославії, Чехії, Австралії і, звичайно, в Словаччині та Україні. Йому належить особливо значна роль у пошуках, збиранні й публікації архівних джерел та втрачених рукописів з україністики. 

Викладає спецкурс «Культура зарубіжних українців».

 

Закінчив Ужгородський університет (1966), де працював завідувачем кафедри історії України, від 2002 – професором цієї ж кафедри. 

З 2013 року – професор Закарпатської академії мистецтв

Головні напрямки наукових зацікавлень: економічна історія західноукраїнських земель; історія економічних і культурних взаємин західноукраїнських земель з Наддніпрянською Україною й Росією XVIII-XIX ст. Одним з перших в українській історіографії дав об’єктивну наукову оцінку спадщині відомих діячів російської культури – вихідців із Закарпаття М.Балудянського, Ю.Гуци-Венеліна, В.Кукольника, П.Лодія, І.Орлая та ін. Під його керівництвом захищено низку докторських і кандидатських дисертацій. Із 1988 р. – член спецрад Ужгородського університету по захисту кандидатських і докторських дисертацій із всесвітньої історії та історії України. Упродовж двох термінів призначався членом експертної ради ВАК України.

Викладає історико-культурологічні спецкурси.

 

У 2001 р. закінчила Мукачівське педагогічне училище за спеціальністю «Початкове навчання» і здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, керівника дитячих художніх колективів. У 2004 р. закінчила юридичний факультет Ужгородського національного університету  і отримала базову вищу освіту за напрямом «Соціологія» та здобула кваліфікацію бакалавра соціології. У 2005 р. закінчила юридичний факультет Ужгородського національного університету і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Соціальна робота» та здобула кваліфікацію спеціаліста соціальної роботи, практичного психолога. Керівник навчально-методичного відділу Закарпатської академії мистецтв з 2009 по 2020 рік. З 2020 року проректор з навчальної роботи Закарпатської академії мистецтв. Викладає курси та спецкурси: «Соціологія», «Правознавство», «Етика та естетика». 

 У 2000 р. закінчила Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету за спеціальністю «Мистецтвознавство». 

 

У 2007 р. закінчила магістратуру Рівненського державного гуманітарного університету за спеціальністю «Культурологія»

Кандидат мистецтвознавства з 2017 року. 

Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 35.103.01 Львівської національної академії мистецтв (диплом ДК № 044279 від 11 жовтня 2017 року зі спеціальності «Образотворче мистецтво»).

Викладає курси та спецкурси: «Історія мистецтв за фахом», «Історія графіки»

Сфера наукових зацікавлень – живопис Закарпаття ХХ–ХХІ ст.


 

У 1997 р. закінчив історичний факультет Ужгородського державного університету. 

2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Міські поселення Північно-Східної Угорщини ХІ-першої чверті ХVІ ст.». З листопада 2019 р. є  докторантом ДВНЗ «УжНУ».

У 2001 році закінчила Мукачівське педагогічне училище,

 у 2004 закінчила Прикарпатський у-т ім. В. Стефаника. 

З 2017 р. – аспірант Мукачівського державного університету за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»

З вересня 2007 року працює в Закарпатському художньому інституті, а нині Закарпатській академії мистецтв.  

Активну участь бере у проведенні семінарів з образотворчого мистецтва  для викладачів шкіл мистецтв Закарпатської області: «Академічна підготовка з фахових дисциплін»,  «Роль мистецьких шкіл у популяризації традиційного для Закарпаття декоративно-прикладного мистецтва». 

 Сфера наукових зацікавлень – позашкільна художньо-мистецька освіта Закарпаття та естетичне виховання молоді.

 

викладає психологічні дисципліни в Закарпатській академії мистецтв, практичний психолог в Закарпатському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді, консультант в методі Позитивної психотерапії, психолог в напрямках Гештальт та Дитячо-юнацької психотерапії, член Української спілки психотерапевтів 

З 1988 по 1993 рік навчалася в Ужгородському державному університеті на факультеті романо-германської філології. З 1992 року працює в Коледжі мистецтв ім. А. Ерделі на посаді викладача загальноосвітніх дисциплін. З 2004 року – завідувач циклу загальноосвітніх дисциплін. З 2016 року – заступник директора з навчальної роботи Коледжу мистецтв ім. А.Ерделі ЗАМ. З 2017 року – директор Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ. Працювала перекладачем у благодійному фонді «Карітас». Співпрацює з Ротарі клубом Австрії (м. Штаєр), який у рамках проекту щорічно запрошує студентів на активний відпочинок з метою знайомства з культурою країни та набуття мовних навиків. 

У 1996 р. закінчила романо-германський факультет Ужгородського

державного університету за спеціальністю «Англійська мова та

література».

Аспірант гуманітарного факультету кафедри методики викладання іноземних мов МДУ з 2017 року.

Викладає курс: «Іноземна (англійська) мова»,

 «Іноземна (англійська)  мова за професійним спрямуванням». 

Сфера наукових зацікавлень – полікультурна компетентність.

 

адміністратор бази даних 
У 2004 році закінчила Коледж мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатського художнього інституту за спеціальністю «Дизайн», де здобула кваліфікацію «художник-дизайнер».
У 2009 році закінчила Закарпатський художній інститут за напрямом підготовки «Мистецтво» (спеціальність «Графічний дизайн»), де здобула кваліфікацію бакалавра дизайнера-графіка.
У 2011 році отримала повну вищу освіту у Закарпатському художньому інституті (ОР спеціаліст) за спеціальністю «Дизайн» (кваліфікація «дизайнер-графік»).
Викладає курси: «Поглиблена вузька спеціалізація» та «Профмайстерність». 

 


Основні події 2020 року 

ЗУСТРІЧ З ЛЮДМИЛОЮ КОРЖ-РАДЬКО У GNATYUK ART CENTER

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

СВІТ БЕЗ СКАКАНДІЯ

ВЕЧІР ШЕВЧЕНКА

ВАСИЛЬ ЮЛІЙОВИЧ СКАКАНДІЙ: ПАМ’ЯТАЄМО І ЛЮБИМО…

 

25 ТРАВНЯ – ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ АДАЛЬБЕРТА ЕРДЕЛІ

ПРАВИЛА ГІГІЄНИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ. ІЛЮСТРАЦІЇ ЗАДОРОЖНЬОЇ ДАРИНИ

65 РОКІВ РЕКТОРУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ НЕБЕСНИКУ ІВАНУ ІВАНОВИЧУ

 

 

АКАДЕМІЧНИЙ РЕЙТИНГ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЗАКАРПАТСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ – 142!

 

ПРИВІТАННЯ РЕКТОРА ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ З ПОЧАТКОМ НАВЧАННЯ 2020

25-А МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕРДЕЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ»

 

ОБЛАСНИЙ СЕМІНАР З ГРАФІКИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧИХ ВІДДІЛІВ ШКІЛ МИСТЕЦТВ ОБЛАСТІ - «КАРПАТСЬКІ КОНТРАСТИ»

 

 

Основні події 2019 року 

Співпраця на ниві науки: IV міжнародні наукові читання «Олена Рудловчак – науковець, педагог, журналіст»

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ГОРЯНСЬКА РОТОНДА: ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА КОНСЕРВАЦІЇ»

Фотозвіт Міжнародної науково-практичній конференції “Горянська ротонда: історія дослідження, проблеми збереження та консервації”
У Закарпатській академії мистецтв та Коледжі мистецтв ім. А.Ерделі ЗАМ відзначили 230 рокі від дня народження Михайла Лучкая

На базі Коледжу мистецтв ім.А.Ерделі ЗАМ відбувся обласний семінар для викладачів образотворчих відділів дитячих шкіл мистецтв