РЕСУРСИ БІБЛІОТЕКИ

 

   РЕСУРСИ БІБЛІОТЕКИ


   Система каталогів і картотек

Бібліотечні каталоги та картотеки ― своєрідний путівник по фондам бібліотеки.

Кожен каталог має цільове призначення, що дозволяє проводити пошук літератури багатоаспектно,

у відповідності з запитами.

   Каталоги:

Алфавітний

Систематичний

Електронний

 

 

   Картотеки:

«ЗАМ ― досягнення та пошуки»

« Періодичні видання з проблем мистецтва»

 

   Періодичні видання

Фонд періодичних видань налічує близько 40 назв журналів і газет. Бібліотека передплачує такі видання з проблем мистецтва та мистецтвознавства: АРТ клас, Архідея, Ковальська майстерня, Салон, Студії мистецтвознавчі, Упаковка, Мистецтво та освіта, Образотворче мистецтво, Старожитності, Пам’ятки України, Народна творчість та етнографія, Дом индекс, Великие художники, Галерея искусств, Художники України, Керамика, Дом и интерьер, Architecture& Desing, Domus desing, Luxury interior desing, Gallery, Decor, МИР упаковки, Артанія, Архітектура і престиж, Особняк, Ландшафт, Берегиня.


   Електронні ресурси

Студенти мають право безкоштовно користуватися мережею Інтернет.

 

   Інформаційне забезпечення

 

Бібліотека Закарпатської академії мистецтв задовільняє інформаційні потреби студентів, викладачів та науковців з факультетів: Дизайн, Декоративно-прикладне мистецтво, Мультимедійні технології та Web- дизайну і кафедри Образотворчого мистецтва, Педагогіки та суспільних наук.

Документно- інформаційний ресурс бібліотеки нараховує 13 000 документів і щороку вона передплачує біля 40 назв періодичних видань. Серед книг багато цінних і унікальних зразків як вітчизняного, так і зарубіжного книгодрукування. За цінністю є найвизначнішою книгозбірнею з мистецтва та мистецтвознавства в області.

Користувачам пропонується широкий спектр літературно-бібліографічних послуг ― відкриті перегляди літератури, бібліографічні списки, бібліографічні покажчики, тематичні та літературні вечори, читацькі конференції, заняття зі студентами з основ бібліотекознавства, бібліографічної інформації ― далеко не повний перелік форм роботи бібліотечних працівників у забезпеченні навчального, методичного та наукового процесів.

 

 

 

 

   Список наявної навчальної літератури Закарпатської академії мистецтв для кафедр

 

   Філософія

Петрушенко В.Л. Філософія: курс лекцій: навч. посіб. Львів: Новий Світ-2000, 2008

Філософія : підручник Київ: Либідь,2002

Філософія: Світ людини:Курс лекцій Київ: Либідь,2003

Андрущенко В.П., Михальченко М.І Сучасна соціальна філософія:Курс лекцій Київ: Генеза, 1996

Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV- XVIII ст.: Курс лекцій6 навч.посібник Київ: Либідь,1994

Бачинін В.А., Журавський В.С. Філософія права Київ : Ін Юре, 2003

Філософія: Навч.посібник Київ: Вікар, 2006

Горський В.С., Кислюк К.В. Історія української філософії: Підручник Київ: Либідь, 2004

Кремень В.Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підруч. Київ: Книга, 2005

Філософія: навч.посібник Київ: Вікар, 2008

Касьян В.І. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч.посібник Київ: Знання, 2008

Черній А.М. Філософія: навч. посібник Київ: Академвидав, 2011

Огнев’юк В.О., Утюж І.Г. Філософія. Історія філософії:підручник Київ: Грамота, 2010

Міськов І. Практикум з історії філософії України Ужгород: ЗХІ, 2013

Міськов І. Практикум з філософії Ужгород: ЗХІ, 2013

 

   Психологія

Дубравська Д.М. Основи психології: навч. посібник Львів: Світ, 2001

Психологія: підручник Київ: Либідь, 2001

Основи психології та педагогіки: навч. посібник Київ: Знання, 2007

Серьожникова Р.К. Основи психології і педагогіки: навч. посібник Київ: Центр навчальної літератури, 2013

Загальна психологія Вінниця: Нова книга, 2004

Політологія

Рудич Ф.М. Політологія : підручник Київ: Либідь,2004

Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: навч. посібник Львів: Світ, 2001

Політологія: підруч. Київ :Вища школа, 2001

Брегеда А.Ю. Основи політології: навч.посібник Київ : КНЕУ, 2000

Політологія у запитаннях та відповідях: навч.посібник К.: Вища школа, 2003

Шляхтун П.П. Політологія: теорія та історія політичної науки: підруч. Київ, 2002

 

   Соціологія

Соціологія : навч.посібник Київ: Знання, 2008

Соціологія : підручник Львів: Новий Світ – 2000, 2008

Соціологія культури: навч.посібник Київ: Каравела,2002

Соціологія: навч.посібник Київ: Знання, 2003

Танчин І.З. Соціологія: навч.посібник Київ: Знання, 2008

Юрій М.Ф. Соціологія культури: навч. посібник Київ, 2006

Соціологія: підручник Львів, 2010

 

   Екологія

Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: підруч. Київ: Либідь, 1997

Білявський Г.О. Основи загальної екології: підручник Київ: Либідь, 1995

Кучерявий В.П. Екологія Львів: Світ, 2001

Крисаченко В.С., Хилько М.І. Екологія. Культура. Політика Київ: Знання України, 2002

Батлук В.А. Основи екології: підручник Київ: Знання, 2007

Царик Л.П. Екологія: підручник Київ: Генеза, 2011

 

   Економічні науки

Стадник В.В., Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: навч. Посібник Київ: Академвидав, 2006

Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: навч.посібник Київ: Вища школа, 1994

Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: навч.посібник Київ: Вища школа, 1994

Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підруч. Київ: Знання, 2006

Ажнюк М.О., Передрій О.С. Основи економічної теорії: навч. посібник Київ, 2008

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: підруч Київ: Академвидав, 2007

Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності: навч.посібник Київ: Академія, 2005

Бобров В.Я. Основи ринкової економіки: підруч. Київ: Либідь,1995

Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії Київ: Основи, 1994

Основи економічної теорії: підруч. Тернопіль: Тарнекс, 1993

Мочерний С.В. Основи економічних знань Київ: Феміна, 1995

Крупка М.І. Основи економічної теорії: підручник Київ, 2001

Шегда А.В. Менеджмент: підручник Київ, 2004

Варналій З.С., Сизоненко В.О. Основи підприємницької діяльності: підручник Київ, 2004

 

   Історія України

Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України Київ, 2010

Історія України: навчально-методичний посібник Київ: Знання-Прес, 2006

Субтельний О. Україна: історія К.: Либідь, 1993

Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до поч.. ХХ ст.. Київ, 2009

Гудзь В. Історія України Київ, 2008

Крупник Л.О. Історія України Київ, 2009

Кульчицький С.В. Історія України: підручник для 10 кл. Київ,2010

Історія України( к. XVII поч.. ХХІ ст.): навч. посібник К.: КНТ, 2007

Міськов І. Практикум з історії України ( з давніх часів до 1687 року ) Ужгород, 2013

Міськов І. Практикум з історії України ( з ХVІІ ст.. до 2007 року) Ужгород, 2013

 

   Всесвітня історія

Голованов С.О. Всесвітня історія Київ, 2007

Полянський П.Б. Всесвітня історія: підручник 10 кл. Київ, 2010

Щупак Л.В., Морозова Л.В. Всесвітня історія: підручник, 10 кл. Запоріжжя, 2010

 

   Ділова українська мова

Ладоня І.О. Українська мова: навч.посібник Київ: Виша школа, 1993

Галузинська Л.І. Українська мова ( за професійним спрямуванням): навч. посібник Київ:Знання, 2008

Ділова українська мова: навч.посібник Київ: Знання.КОО, 2007

Ющук І.П. Українська мова Київ: Либідь, 2004

Венжинович Н.Ф Сучасна українська літературна мова: навч. посібник Київ, 2008

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення Київ: Вища школа, 2004

Паламар Л.М. Практичний курс української мови: навч. посібник Київ: Либідь, 1995

Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови Львів:Світ, 2003

Погиба Л.Г., Грибінченко Т.О., Баган М.П Складання ділових паперів. Практикум: навч.посібник Київ: Либідь, 2002

Фурдуй М.І. Українська мова:Практикум з правопису К.: Либідь, 2004

Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови Київ: Вища школа, 2003

Шкуратян Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс Київ: Вища школа, 2007

 

   Іноземні мови

Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови Київ: ВП «Логос-М», 2011

Скребкова-Пабат М.А. Світ цікавої англійської мови: навч. посібник Львів: Новий Світ-2000, 2008

Плахотник В.М. Плахотник В.М. Київ: Освіта, 2000

Плахотник В.М. Англійська мова: підручник, 10 кл. Київ: Освіта, 2000

Англійська мова: навч. посібник Ужгород: Гражда, 2006

Бонк Н. А.Лукъянова Н. А. Учебник английского язика Москва : Арт, 1994

Якубяк М. Корективний курс французької мови. Посібник Львів: Світ, 2004

Чередниченко О.І.Коваль Я. Г. Теорія і практика перекладу. Французька мова : підручник Київ: Либідь,1995

Весна М. Німецька мова: підручник Львів, 2007

Німецька мова: підручник Вінниця: Нова книга, 2011

Кияк Т.Р., Меньшикова Н.В. Deutsch. Розмовні теми: навч. посібник Київ: Академія, 2009

 

   Правознавство

Гавриш С.Б. Правознавство: підручник, 10 кл Київ, 2010

Правознавство: навч. посібник Київ, 2006

Правознавство: підручник Київ, 2002

Шпиталенко Г.А. Основи правознавства: навч. посібник Київ, 2004

Основи правознавства: навч. посібник Київ. 2001

Правознавство: навч. посібник Київ, 2004

 

   Культурологія

Абрамович С.Д., Чікарькова М. Світова та українська культура: навч. посібник Львів, 2004

Історія світової та української культури: підручник Київ, 2006

Кравець М.С. Культурологія: підручник Львів, 2008

Матвеєва Л.А. Культурологія: курс лекцій: навч. посібник Київ, 2005

Шейко В.М Культурологія: навч. посібник Київ, 2012

Небесник І. І. Культурологія: Образотворче мистецтво на Закарпатті ХХст. Ужгород, В-во Падяка, 2007

Небесник І. І. Творчість видатних художників Закарпаття. Навчальний посібник Ужгород: В-во В. Падяка, 2005

Небесник І. І. Художня освіта на Закарпатті у ХХ столітті. Історично-педагогічний аспект Ужгород, Закарпаття, 2000

Гаврош О.І. Методичні рекомендації до самостійної роботи та практичних

занять з «Культурології» для студентів мистецьких закладів Ужгород: Гражда, 2013

 

   Цивільна оборона

Стеблюк К. Цивільна оборона К., 2004

Захист Вітчизни: підручник, для 10-11 кл. Київ: Вежа, 2006

Допризовна підготовка: підручник для 10-11 кл. Київ: Вежа, 2005

 

   Фізичне виховання

Фізичне виховання: навч. Посібник Київ: Центр навчальної літератури, 2007

Физкультура для всей семьи. М. Физкультура и спорт, 1990

О мужчинах и для мужчин. Дайджест Житомир, Олеся, 1992

Луцан Н.І Декоративно-прикладне мистецтво та основи дизайну : навч.посібник К.: Слово, 2009

 

   Історія мистецтв

Русское советское искусство: навч.посібник М.: Искусство,1954

Ураїнське барокко та Європейський контекст: навч.посібник К.: Наукова думка,1991

Лєпахін В. Ікона та іронічність Львів: Свічадо,2001

Ильина Т.В. История искусств.Западноевропейское искусств М.: Высшая школа, 2004

Ярема В.В. Іконопис Західної України ХІІ-ХV ст.: навч.посібник Львів: Друкарські куншти,2005

История зарубежного искусства: навч.посібник М.: Изобраз. искусство, 1980

Овсійчук В. Класицизм і романтизм в українському мистецтві К.: Дніпро, 2001

Зотов А.И. Народные основы русского искусства: навч.посібник М., 1963

Русское искусство: навч.посібник М.: Изобраз. Искусство,1969

Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей: підруч. К.: Знання,2006

Persian painting Great Britain, 1977

Банк А.В. Византийское искусство Л.-М.: Сов. Художник, 1966

Приймич М. В. Перед лицем Твоїм. Закарпатський іконостас Ужгород:Карпати-Ґражда, 2007

Приймич М. В. Мистецтво Закарпаття в добу Середньовіччя. Методичний посібник Ужгород: Ґражда, 2007

Небесник І. І. А. Ерделі Львів.: МС, 2007

Сирохман М. Церкви України. Закарпаття. Львів.: «Мс», 2000

Акимова Л.И. Искусство Древней Греции: Геометрика, архаїка СПб.: Азбука-классика, 2007

Бауер Г., Пратер А. Барокко М:Арт-Роздник, 2007

Вольф Н. Импрессионизм М.: Арт-родник, 2006

Всеобщая история искусств: В 6 томах М.: Искусство, 1966

Герман М. Модернизм СПб.: Азбука-классика, 2008

Гнедич П.П. История искусств М.: Эксмо, 2008

Колпакова Г.С. Искусство Древней Руси СПб.: Азбука-классика, 2007

Істрія українського мистецтва: у 6 томах Київ: Жовтень, 1966-

Крвавич Д.П., Овсійчук В.А. Українське мистецтво. Ч.1: навч. посібник Львів: Світ, 2003

Крвавич Д.П., Овсійчук В.А. Українське мистецтво. Ч.2: навч. посібник Львів: Світ, 2004

Крвавич Д.П., Овсійчук В.А. Українське мистецтво. Ч.3: навч. посібник Львів: Світ, 2005

Біологічні науки

Atlas obratlovcu: Ptaci Praha,1972

Nase zoo Praha: Orbis, 1955

Kirschner J. und H. Eine Pferdeferienfahrt Berlin,1986

Stanek V.J. Geheimnisvolles leben am wasser Prag: Artia,1955

A magyar novenyvilag kepeskronyve Budapest,1956

Комаров А. Лесные обитатели М.:Изобраз. Искусство, 1976

Редкие и исчезаючие растения и животные Украины К.: Наук.думка, 1988

Життя довкола нас К.: Мистецтво, 1974

Животные близкие и далекие Варшава,1958

Коляда М.Г. Таємниці рослинного світу Донецьк: БАО, 2008

Україна. Природа. Традиції. Культура К.: Балтія-Друк, 2008

Астахова О.В. Чудеса живого світу Харків: Веста, 2003

 

   Рисунок

В. О. Сухенко Рисунок. Навчальний посібник К.: «BONA MENTE», 2004

Сідоров Рисунок старых русских мастеров. М.:Узд. АН СССР, 1950

Турчинко Ю. Я. Київська рисувальна школа. К.:Видавництво АН УРСР, 1956

Медведев Л. Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку М.: Просвещение, 1986

Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия. М.: Просвещение, 1989

Ростовцев Н. М., Терентьев А. Развитие творческих способностей на занятиях рисования. М.: Просвещение, 1987

Кириченко М. А. Кириченко І. М Основи образотворчої грамоти. К.: Вища школа, 2002

Глассфорд К. Рисунок пером и тушью: линия, фактура, цвет М.: Астрель, 2004

Бамес Г. Изображение фигуры человека. Берлин, 1984

Школа изобразительного искусства. М.: Изобраз.искусство, 1989

Гребенюк Г. Є. Основи композиції та рисунку.К.: Техніка, 1997

Рисунок. Учебные постановки. М.: Издв. Академии художеств, 1960

Перепадя В. В. Рисунок. Проблеми творчості в навчальному процесі. – Львів: «Палітра», 2003

Чиварди Д. Рисунок. Мужская обнаженная натура М.:Из-во ЭкСМО.-Прес ,2001

Додсон Берт Ключи к искусству рисунка Мн.:000, «Попурри», 2004

Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции: учеб. Пособие М. Высшая школа, 1988

Рисунок: Учебное пособие М.: Просвещение, 1975

Белютин Э. М. Начальне сведения о рисунке М.: Искусство, 1954

Авсиян О. А. Натура и рисование по представлению М.: Изобраз.искусство, 1954

Чиварди Д. Рисунок. Пейзаж: методы, техника, композиция М.: Эксмо, 2004

Рисунок: Учеб. Пособие М.: изд-во Академии искусств, 1960

Дворник Ю. В. Жива вода рисунка Тернопіль: Навч. Книга-Богдан, 2009

Ли Н.Г. Рисунок.Основы учебного академического рисунка: учебник М.: Эксмо, 2010

Лушников Б.В. Рисунок. Портрет: учебное пособие М.: ВЛАДОС, 2008

Основы академического рисунка Минск: Харвест, 2010

Печенежский А.Н. Рисуем пейзаж Х., 2011

Станьер П., Розенберг Т. Практический курс рисования Минск: Попурри, 2004

Чиварди Д. Рисунок: обнаженная натура М.: Эксмо, 2009

 

   Живопис

Рисунок. Живопись. Композиции. Хрестоматия. М.: Просвищение, 1989

Зингер Советская портретная живопись. М.: изобр.искусство, 1978

Осокин Рассказы о русаком пейзаже. М.: Детская література, 1986

Недошырин Г.А. Беседы о живописи. М.: Молодая гвардия, 1959

Жаборюк Л. А. Мистецтво живопису і графіки на Україні. К.: Вища школа, 1983

Жаборюк Л. А. Український живопис доби середньовіччя. Київ-Одеса.: Вища школа, 1978

Польський портрет. М.: Сов. художник, 1976

Білецький Український портретний живопис 17-18 ст. К.: Мистецтво, 1967

Рубан В. Український радянський живопис. К.: Мистецтво, 1967

Собацька Х. Діти в українському живописі. К.: Мистецтво, 1985

Иогансон Б. В. За мастерство в живописи. М.: Издв.Академими художеств СССР, 1952

Лазарев В. Н. Русская средневековая живопись. М.: Наука, 1940

Белютін Є. Початкові відомості живопису. К.: Держ вид-во обрт. мист. і музичн. л-ри УРСР, 1958

Очерки по истории русского портрета второй половины 19 века. М.: Академия художеств СССР, 1963

Овчинникова Портрет в русаком искусстве 17 века. М.: Искусство, 1985

Капланово Русская акварельная живопись конца 19 - начало 20 века. М.: Искусство, 1968

Кириченко М. А., Кириченко І.М. Основи образотворчої граматики: навч. Посібник К.: Вища школа, 2002

Український портрет XVI – XVIII ст. К., 2006

Касіян В. Автопортрет К.: Веселка, 2004

Натюрморт К.: Мистецтво, 1978

Московченко В. М. Український радянський побутовий живопис К.: Мистецтво, 1972

Український радянський живопис К., 1957

Український живопис ХІХ – поч.. ХХ ст. К.: Артанія Нова, 2005

Одайник В. Живопис. Графіка. К.: Мистецтво, 1979

Гаррисон Х. Рисунок и живопись М.: Эксмо, 2007

Живопис. Скульптура. Графіка К.: Мистецтво, 1977

Глущук С. Техніка станкового живопису К. – Ужгород, 2008

Живопис та його жанри К.: Мистецтво, 1984

Батталини Т. Техника живописи М.: Эксмо, 2003

Комаров А.А. Технология материалов стенописи: учеб. Пособие М.: Изобраз.искусство, 1989

Живопись: учеб. Пособие М., 1963

Живопись: учеб. Пособие М.: ВЛАДОС, 2004

Болотина И. С. Проблемы руського и советского натюрморта М.: Сов. Художник, 1989

Реставрация станковой темперной живописи М.: Изобраз. Искусстао, 1986

Комаров А. А. Технология материалов стенописи М.: Изобраз. Искусстао, 1986

Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи К.: Выща шк.., 1989

Рачеева Е. П. Великие французские художники М.: Пресс, 2005

Масляная живопись: шаг за шагом М.: Астрель,2006

Бенуа А. Історія живописи П., 1957

Мастера старой живописи М., 1962

Владич Л.В Жанри живопису К.: Рад. Шк.., 1966

Киплик Д.М. Техника живописи М.: «В.Шевчук», 2008

Коприва А. Композиія та художній образ в живописі: методичні вказівки Мукачево: Карпатська вежа, 2008

 

   Скульптура

Шмидт И. М. Русская скульптура второй половины ХІХ начало ХХ века М.: Искусство, 1989

Оприску Г. Румынская скульптура Бахарит, 1957

Якимович А. Польская современная скульптура Варшава.:Sztuka, 1956

Крюкова И. А. Русская скульптура малых форм. М.: Наука, 1969

Светлов И. Современная румынская скульптура М.: Изобразительное искусство, 1974

Чубова А. П. Античные мастера. Скульптуры и живописи Л.: Искусство, 1986

Голубкина А. С. Несколько слов о ремесле скульптуры. М.: Советский художник, 1958

Молева Н. Скульптура. М.: Искусство, 1975

Архипенко А. П. Альбом. К.: Мистецтво, 1989

Лифшиць М. Я. Лазар Дубиновский М.: Советский художник, 1987

Гусева С. П. Скульптор Домогадский. М.: Советский художник, 1972

Штітельман Ф. Антична скульптура. К. : Мистецтво, 1968

Чернова М. Микола Рябізе К. : Мистецтво, 1973

Блюміна І. М. Іван Пархоменко. К. : Мистецтво, 1987

Чарновский О. Українська народна скульптура Л.: Вища школа, 1976

Аркин Д. Образы скульптуры. М.: Искусство, 1961

Собсан П.В. Альбом М.: Изобразительное искусство, 1979

Ганеева В. И. Кочунов. Л.: Художник СРСР, 1984

Сак Л., Гельман М. Про композицію в скульптурі К.: Держ. в-во образотворчого мистецтва і муз. літератури, 1969

Пугаченкова Скульптура Халчаяна. М.: Искусство, 1971

Скульптор Мартос. Л.: Художник СРСР, 1964

Скульптура ХVІІ-ХХ века. М.: Изобразительное искусство, 1988

Русская деревенская скульптура. М.: Советский художник, 1967

Деревянные статуи в Венгрии. Будапешт, 1958

Борис Владимирович Иогансон. М.: Советский художник, 1969

Владимир Цигань. Л. : Художник РСФСР, 1989

Петр Владимирович Сабсай. М. : Советский художник, 1971

Каменський А. В. Анна Голубкина. Личность. Эпоха. Скульптура. М.: Изобразительное искусство, 1990

Павел Кузнєцов. М.: Советский художник, 1966

Русская скульптура. Л.-М.: Советский художник, 1966

Пермская деревянная скульптура Пермское книж. изд., 1985

Молева Н. Скульптура М.: Искусство, 1975

Варварецький Ю. А. Становлення української радянської скульптури К.: Наук. Думка, 1972

Чорновський О. Українська народна скульптура К.: Вища шк.., 1976

Ныменко А. В. Українська радянська скульптура К.: Рад. Україна, 1960

К.: Рад. Україна, 1960 К. : Мистецтво, 1977

Сак Л. М. Мистецтво скльптури К.: Рад. Шк.., 1971

Красноголовець О. Основи скульптури К.: Знання, 2008

 

   Проектування

Волкотруб И. Основы художественного конструирования. К.: Висшая школа, 1988

Художественное конструирование. М.: Висшая школа, 1988

 

   Профмайстерність

Від ремесла до творчості. К.: «Час», 1990

Олекса Бахматюк. К.: «Мистецтво», 1976

Koos Judith Styule 1900 Budapest, 1979

Какабадзе А. Сучасна грузинська кераміка. М.: 1984

Дмитро Головко К.: мистецтво, 1978

В. Шевелева и В. Галицин. М: Советвкий художник, 1970

Folk art te Soviet Union. L.:Avrora art publishers, 1989

Мамонтова О., Кума Х. М.: Сов. художник, 1989

Гоберман Д. Розписи гуцульських гончаров. Л.: Искусство, 1972

Брештянски И. Моргит Ковач Будапешт.: Корвина, 1979

Шнейдер Г. А. Основы художественной обработки металла. К.: Высшая школа, 1988

Федотов Т. Звонкая песнь метала. М.: Просвещение, 1990

Маркова Г. А. Немецкое художественное серебро ХVІ- ХVІІІ вв. М.: Искусство, 1975

Карышковский П.О. Монеты Ольвии. К.: Наукова думка, 1988

Ванштейн С. Н. Истории народного искусства Тувы. М.: Наука, 1974

Красноголовець О. Основи скульптури К.: Знання, 2008

Кара-Васильєва Т., Чегусова З. Декоративне мистецтво України ХХ століття К.: Либідь, 2005

 

   Дизайн

Даниленко В. Дизайн Х., 2003

Сопко О. І. Шрифтова форма у графічному дизайні Ужгород: Гражда, 2009

Хмельовський О. Вступ у дизайн Луцьк: Терен, 2004

Куленко М. Основи графічного дизайну К.: Кондор, 2007

Розенсон И. А. Основы теории дизайна Спб.: Питер, 2008

Хмельовський О.М. Основи графіки: Методичні вказівки до практичних робіт Луцьк: ЛДТУ, 2008

Бхаскаран Л. Дизайн и время: Стили и направления в современном искусстве и архитектуре М.: АРТ-Родник, 2009

Михайлов С. История дизайна Т.1 М., 2004

Михайлов С. История дизайна Т.2 М., 2004

 

   Комп’ютерна графіка

Гурский Ю.А. Гурская И. В. Жваявский А. В. Компьютерная графика. Петербург, 2006

Ткач М.Р. Практичні заняття з комп’ютерної графіки Львів: Новий Світ- 2000, 2008

Пластична анатомія Барчаи Е. Анатомия для художников М.: Эксмо, 2006

Барчаи Е. Анатомия для художников М.: Эксмо, 2002

Барчаи Е. Анатомия для художников М.: Эксмо, 2010

Сегеда С. Антропологія: підручник К.: Либідь, 2005

Коляденко Г.І. Анатомія людини: підручник К.: Знання, 2001

Липченко В.Я., Самусев Р.П. Атлас нормальной анатомии человека: учеб. Пособие М.: Медицина, 1988

Рабинович М.И. Пластическая анатомия и изображение человека на ее основах: учеб. Пособие М.: Изобраз. искусство, 1985

Барчаи Е. Анатомия для художника М.: Эксмо, 1976

 

   Шрифти

Лесняк В.І. Модерністські і постмодерністські шрифти Х.: Колорит, 2006

Різник М.Г. Письмо і шрифт К.: Вища школа, 1978

Сопко О.І. Історія розвитку шрифтового мистецтва Ужгород: Ліра, 2006

Сопоко О.І. Мистецтво і шрифт Ужгород: Гражда, 2006

Смирнов С.И. Шрифт в наглядной агитации М.: Плакат, 1987

Снарский О.В. Шрифт К.: Реклама, 1970

 

   Основи композиції

Гребенюк Г.Є. Основи композиції та рисунок К.: Техніка, 1997

Дідик Н.Я. Основи композиціі: навч. альбом-посібник Ужгород: Мистецька лінія, 2009

Логвиненко Г.М. Декоративная композиція: учеб. Пособие М.: ВЛАДОС, 2008

Михайленко В.Є., Яковлєв М.І. Основи композиції: навч. Посібник К.: Каравела, 2008

Михайленко В.Є., Яковлєв М.І. Основи композиції: навч. Посібник К.: Каравела, 2004

Художественное конструирование М.: Высшая школа, 1986

Шорохов Е.В. Композиция: учебник М.: Просвещение, 1986

Шорохов Е.В., Козлов Н.Г Композиция: учеб. Пособие М.: Просвещение, 1986

Яковлєв М.І. Композиція + геометрія К.: Каравела, 2007

Яремків М. Композиція: творчі основи зображення: навч. Посібник Тернопіль: Підручники і посібники, 2009

Устин В.Б. Композиция в дизайне: учеб. Пособие М.: Астрель, 2007

Креслення та перспектива

Хаскин А.М. Черчение: учебник К.: Вища школа, 1979

Анисимов Н.Н. Черчение и рисование: учеб. Пособие М.: Стройиздат, 1983

Дружинин Н.С., Цылбов П.П. Курс черчения: учеб. Пособие М., 1965

Волкотруб И.Т. Основы художественного конструировани: учебник К.: Выща школа, 1988

Соловьев С.А. Перспектива М.: Просвещение, 1981

Ратніччин В.М. Перспектива К.: Вища школа, 1972

 

   Кольрознавство

Черкесова І.Г. Кольорознавство. Колір у декоративно-прикладному мистецтві й дизайні: навч. Посібник К.: Іліон, 2008

Прищенко С. Кольорознавство: навч. Посібник К.: Альтерпрес, 2010

Печенюк Т. Кольорознавство: підручник К.: Грані-Т, 2010

 

   Рідкісні видання

Альбом индийских и персидских миниатюр ХVI-XVIII вв. М.:Изд-во Восточной л-ры, 1962

Бенуа А. История живописи СПб.: Шиповникъ, 1957

Булгаковъ О.И. Альбомъ Академической выставки 1890 г. СПб.: Ателье Е. Гофферса, 1890

Вёрман К. История искусства всех времён и народовъ СПб.: Просвещение, 1903

Гагаринъ Г.Г. Соьрание Византийских и древнерусских орнаментовъ 30 таб.

Глаголь С., Грабарь И. Левитан И.И.: Жизнь и творчество М.:И.Кнебель, 1912

Гнъдичь П.П. История исскуствъ (зодчество,живопись, ваяния) СПб.: изд. А.Ф. Маркса

Грабарь И. Сыровъ В.А.: Жизнь и творчество М.: Ы.Кнебель, 1913

Грабарь И. История русского искусства: Т. 5 История скульптуры М.:Ы.Кнебель

Грабарь И. История руського искусства: История живописи Т.1: До-Петровская епоха М.:Ы.Кнебель

Гравюры Н.Н. Павлова(1886-1921) М.:Гос. изд-во, 1922

Жемчуженны китайской живописи КананінІ., Вітвіцька О. Водяні знаки на папері українських документів ХVI-XVII ст. К.: Друк. Всеукр. Академії Наук, 1923

Картині из коллекции президента республики Индонезия Д-ра Сукарно Пекин: народное искусство, 1957

Остромирово Евангелие 1056-1057: факсимильное произведение Л.: Аврора, М.:Изд-ский отдел Московского патриархата, 1988

Ранке И. Человек: Вт. II: современная и доисторическая раса СПб.: Просвещение, 1902

Китайский живопис

Колористика:Набор планшеток с микрооттенками всей гаммы красок

Матюшин Н.В. Справочникъ по цвету: заакономерность изменяемости цветных сочетаний М.:Гос. изд-во изобраз. искусств, 1932

Моклеръ. Г. Импрессионизм, его история, его естетика, его мастера М.:Изд-во ю.И. Лепковскаго

Мутеръ, Р. История живописи. Т.3 СПб.: Знание, 1904

Мутеръ, Р. Истрия живописи: в ХІХ вв. СПб.: Знание, 1899

Мутеръ, Р. История живописи в ХІХ вв. ІІ Т СПб.: Знание, 1900

Русская икона СПб.: Т-во Р.Гомике и А. Вильборгъ

Русская икона СПб.:Т-во Р.Гомике и А.Вильборгъ

Русские Древности в памятникахъ искусства СПб.,1891

Труды Всеросийского съезда художников в Петрограде декабрь 1911-январь 1912 Петрогадъ

Труды Всеросийского съезда художниковъ Петроградъ, 1912

Искусство советского палеха М.:Сов. художник, 1958

История архитектуры М.:И. Кнебель, 1909

История русской живописи в ХІХ-вв. СПб.:Знание,1902

Яремичъ, С. Врубель М.А.:Жизнь и творчество М.:И.Кнебель,1911

Album der Koniglichen Cemalde – calerie Presden:werke alter meister Dresden6Ernest beutelspaches Co,1911

Libonis L. Les Styles Paris, Henri Laurens

Linqenicux Hidalho Qon Quichotte de la Mache Paris: Librarie de L, Hachette et cie,1859

Werce alter meister Berlin: Globus, 1911

 

 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

 

№ / Автор та назва / книги / Рік / Кількість


1. Шаповалов Сергій «Живопис» 2008 2

2. Патик Володимир «Одержимість» 2004 1

3. Ємаць Володимир «Малярство, графіка» 2004 1

4. Зорко Юрій «Колір мого життя» 2005 2

5. Демцю Михайло 2004 1

6. Садовський Олександр 2005 2

7. Ярич Василь «Мої пороги, скульптура» 2004 1

8. Лещенко Євген 2005 2

9. Каталог виставки українських художників «Наш час – на простір» 2008 3

10. Гонтарів Віктор «Зоряний віз» живопис 2006 2

11. Сельський Роман «Глибинне» 2004 1

12. Волошин Михайло «Українське образотворче мистецтво» 2004 2

13. Мазур Микола 2005 2

14. Бевза Петро 2005 1

15. Ака Перейма 2005 2

16. Буряк Борис «Осяяні сонцем» 2004 1

17. Максименко Микола «Світославність» 2004 2

18. Лідія Бондар-Балагутрак 2005 1

19. Маринюк Віктор 2006 2

20. Бевза Петро «Іриси» 2009 1

21. Романишин Роман 2004 1

22. Печорний Петро 2005 1

23. Антонюк Андрій 2004 1

24. «Художники України» Сергій Шаповалов 2008 5

25. Бевза Петро «Гра» 2013 1

26. Родини Приймаченків 2004 1

27. Журнал «Артанія» 2004 2

28. Журнал «Образотворче мистецтво» 4

29. Тартаковський Ісаак 2008 2

30. Бевза Петро 2007 1

31. Сербутовський Андрій 2004 1

32. Скляренко Галина «На берегах» 2007 1

33. Гонтарів Віктор 2009 1

34. Чаус Віктор 2010 1

35. Яремчук Любомир 2005 1

36. Іваннікова Світлана 2005 1

37. Вольський Олександр 2004 2

38. Антонюк Андрій 2012 2

39. Степанов Микола 2007 1

40. Кононенко Микола 2012 1

41. Поляков Олексій 2007 1

42. Слов’янський словник 2001 1

43. Кононенко Микола «La viva vita» 2016 1

44. Булавицький Микола 2004 1

45. Рисуем натюрморт 2011 1

46. Рисуем портрет 2013 1

47. Станьер Практический курс рисования