Ерделівські читання

 

Ерделівські читання-2017

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАКАРПАТСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ

ФОНД ІМЕНІ АДАЛЬБЕРТА ЕРДЕЛІ

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній кон-ференції “Ерделівські читання-2017”, яка проводитиметься в Закарпатській академії мистецтв 10-13 травня 2017 року за адресою: 88000, м.Ужгород, вул. А. Волошина, 37 (№ 167 за Переліком проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2017 рік, лист МОН україни від 06.03.2017 № 1/9-125)).

Форма проведення: очно/заочна

Пріоритетні напрями роботи конференції:

- науковий аналіз та популяризація мистецької спадщини корифеїв закар-патської школи живопису А. Ерделі, Й. Бокшая, Ф. Манайла та їх учнів;

- науковий аналіз теоретичних і практичних досліджень у галузі образо-творчого і декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та мистецької освіти України;

- взаємовпливи культур європейських народів.

Працюють такі секції:

- Мистецтвознавство та культура

- Педагогіка та мистецька освіта

- Актуальні проблеми образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і дизайну

- Сучасний художній процес

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, чеська, угор-ська, румунська.

Під час роботи конференції плануються відвідини арт-галерей, екскурсії, мистецькі акції та імпрези.

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчу-вання) беруть на себе учасники або установи, що їх відряджають. Орієнтовна вартість проживання в готелях – від 150 до 350 грн. за добу.

Для участі у конференції до 1 травня 2017 р. необхідно надіслати заявку за зразком (додається) і текст доповіді обсягом не менше 9 сторінок в електронному вигляді на адресу: usa.uzhgorod@i.ua; erdeli.konf@gmail.com або в паперовому – на факс: (0312) 61-61-28.

Планується видання матеріалів конференції: зміст та оформлення статті мають відповідати вимогам ВАК України (п. 3 постанови Президії ВАК від 15.01.03 № 7-05/1).

Оргвнесок – 200 грн.

Технічні вимоги до оформлення друкованих матеріалів

Обсяг статті – не менше 9 сторінок набраного на комп’ютері та вичитаного тексту (Times New Roman, шрифт 14, інтервал між рядками – 1,5).

Послідовність структурних елементів:

1. УДК. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.

2. Ініціали та прізвище автора. Друкуються ліворуч звичайним шрифтом.

3. Назва закладу, де працює автор. Друкується ліворуч звичайним шриф-том.

4. Назва статті. Друкується ліворуч звичайним шрифтом. Не слід робити всі букви великими. Виклад основного матеріалу – за вимогами:

- постановка проблеми,

- аналіз останніх досліджень та публікацій,

- мета,

- виклад основного матеріалу,

- висновки та перспективи дослідження,

- література.

Основні робочі мови – українська, російська, англійська, чеська, угорська.

Текст набирається з інтервалом 1,5; шрифт Times New Roman, 14 пт. Береги – по 2 см з кожної сторони. Текст набирається без переносів.

Посилання у тексті супроводжуються цифрами у квадратних дужках (позиція цитованого видання в алфавітному списку літератури, сторінка) за зразком [3:27], для зазначення діапазону сторінок – [3:25–27], номери сторінок, що відносяться до одного джерела, розділяються комою – [2:16, 25], номери джерел розділяються крапкою з комою – [3:25; 7:32–33;] або [4; 7; 12].

До статті можна включати графічні матеріали – рисунки (надавати окремими файлами), таблиці та ін. Фотоілюстрації приймаються у форматі jpg, tif, cdr. Таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву.

5. Анотації та ключові слова (обсяг 700-800 знаків та 5-6 ключових слів після кожної анотації відповідними мовами):

Текст анотації друкується звичайним шрифтом через один інтервал. Перед кожною анотацією наводяться прізвище й ініціали автора та назва статті відповідно українською, російською, англійською мовами;

анотації англійською повинні бути:

- інформативними (не включати загальних слів);

- оригінальними (не калькований переклад);

- змістовними (відображати основний зміст статті та результати дослі-дження);

- «англомовними», тобто написаними якісною англійською мовою. Кате-горично не дозволяється використання програм перекладачів та автоматизова-них засобів перекладу;

- компактними (мати обсяг 600-700 знаків).

 

Зразок анотації англійською:

Background. In recent years, there has been an increasing interest in...

Objectives. The objectives of this study are to determine| to prove...

Methods. So far this method was been applied to...

Results. The results of the research support the idea that...

Conclusions. The present results are significant in... / We conclude...

 

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань.

Учасникам, які не мають наукового ступеня, необхідно надати рецензію наукового керівника на запропонований до друку матеріал.

Переконливо просимо дотримуватися викладених вимог!

Доповіді, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конфе-ренції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться.

 

За додатковою інформацією звертатися:

Закарпатська академія мистецтв,

вул. Волошина, 37,

м. Ужгород,

Україна,

88000

е-mаіl: usа.uzhgorod@i.ua

факс (0312) 61-61-28

 

Контактні телефони:

(0312) 61-62-16 Наталія Йосифівна Ребрик (проректор)

(0312) 61-32-61 Марина Юріївна Кіяк (проректор),

(0312) 61-30-33 Марина Іванівна Софілканич (приймальна).

 

Фінансові умови

Конференція проводиться на госпрозрахунковій основі. Внески (на одного учасника) з урахуванням ПДВ-20%.

Організатор не оплачує витрати на проїзд та проживання, які кожен з учасників конференції сплачує окремо. Витрати на відрядження сплачують організації та установи, що направляють учасників на конференцію.

Оргвнесок можна перерахувати або внести під час реєстрації.

Реквізити для перерахування оргвнеску:

Одержувач – Закарпатська академія мистецтв

р/р 31253327216520 в УДКCУ м. Ужгород

МФО 820172

код 26465086

з обов’язковою вказівкою назви конференції та прізвища автора.

Призначення платежу – за участь у конференції «Ерделівські читання»

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ УЧАСНИКА