Ерделівські читання

 

Ерделівські читання-2017

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАКАРПАТСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ

ФОНД ІМЕНІ АДАЛЬБЕРТА ЕРДЕЛІ

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній кон-ференції “Ерделівські читання-2017”, яка проводитиметься в Закарпатській академії мистецтв 10-13 травня 2017 року за адресою: 88000, м.Ужгород, вул. А. Волошина, 37 (№ 167 за Переліком проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2017 рік, лист МОН україни від 06.03.2017 № 1/9-125)).

Форма проведення: очно/заочна

Пріоритетні напрями роботи конференції:

- науковий аналіз та популяризація мистецької спадщини корифеїв закар-патської школи живопису А. Ерделі, Й. Бокшая, Ф. Манайла та їх учнів;

- науковий аналіз теоретичних і практичних досліджень у галузі образо-творчого і декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та мистецької освіти України;

- взаємовпливи культур європейських народів.

Працюють такі секції:

- Мистецтвознавство та культура

- Педагогіка та мистецька освіта

- Актуальні проблеми образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і дизайну

- Сучасний художній процес

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, чеська, угор-ська, румунська.

Під час роботи конференції плануються відвідини арт-галерей, екскурсії, мистецькі акції та імпрези.

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчу-вання) беруть на себе учасники або установи, що їх відряджають. Орієнтовна вартість проживання в готелях – від 150 до 350 грн. за добу.

Для участі у конференції до 1 травня 2017 р. необхідно надіслати заявку за зразком (додається) і текст доповіді обсягом не менше 9 сторінок в електронному вигляді на адресу: usa.uzhgorod@i.ua; erdeli.konf@gmail.com або в паперовому – на факс: (0312) 61-61-28.

Планується видання матеріалів конференції: зміст та оформлення статті мають відповідати вимогам ВАК України (п. 3 постанови Президії ВАК від 15.01.03 № 7-05/1).

Оргвнесок – 200 грн.

Технічні вимоги до оформлення друкованих матеріалів

Обсяг статті – не менше 9 сторінок набраного на комп’ютері та вичитаного тексту (Times New Roman, шрифт 14, інтервал між рядками – 1,5).

Послідовність структурних елементів:

1. УДК. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.

2. Ініціали та прізвище автора. Друкуються ліворуч звичайним шрифтом.

3. Назва закладу, де працює автор. Друкується ліворуч звичайним шриф-том.

4. Назва статті. Друкується ліворуч звичайним шрифтом. Не слід робити всі букви великими. Виклад основного матеріалу – за вимогами:

- постановка проблеми,

- аналіз останніх досліджень та публікацій,

- мета,

- виклад основного матеріалу,

- висновки та перспективи дослідження,

- література.

Основні робочі мови – українська, російська, англійська, чеська, угорська.

Текст набирається з інтервалом 1,5; шрифт Times New Roman, 14 пт. Береги – по 2 см з кожної сторони. Текст набирається без переносів.

Посилання у тексті супроводжуються цифрами у квадратних дужках (позиція цитованого видання в алфавітному списку літератури, сторінка) за зразком [3:27], для зазначення діапазону сторінок – [3:25–27], номери сторінок, що відносяться до одного джерела, розділяються комою – [2:16, 25], номери джерел розділяються крапкою з комою – [3:25; 7:32–33;] або [4; 7; 12].

До статті можна включати графічні матеріали – рисунки (надавати окремими файлами), таблиці та ін. Фотоілюстрації приймаються у форматі jpg, tif, cdr. Таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву.

5. Анотації та ключові слова (обсяг 700-800 знаків та 5-6 ключових слів після кожної анотації відповідними мовами):

Текст анотації друкується звичайним шрифтом через один інтервал. Перед кожною анотацією наводяться прізвище й ініціали автора та назва статті відповідно українською, російською, англійською мовами;

анотації англійською повинні бути:

- інформативними (не включати загальних слів);

- оригінальними (не калькований переклад);

- змістовними (відображати основний зміст статті та результати дослі-дження);

- «англомовними», тобто написаними якісною англійською мовою. Кате-горично не дозволяється використання програм перекладачів та автоматизова-них засобів перекладу;

- компактними (мати обсяг 600-700 знаків).

 

Зразок анотації англійською:

Background. In recent years, there has been an increasing interest in...

Objectives. The objectives of this study are to determine| to prove...

Methods. So far this method was been applied to...

Results. The results of the research support the idea that...

Conclusions. The present results are significant in... / We conclude...

 

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань.

Учасникам, які не мають наукового ступеня, необхідно надати рецензію наукового керівника на запропонований до друку матеріал.

Переконливо просимо дотримуватися викладених вимог!

Доповіді, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конфе-ренції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться.

 

За додатковою інформацією звертатися:

Закарпатська академія мистецтв,

вул. Волошина, 37,

м. Ужгород,

Україна,

88000

е-mаіl: usа.uzhgorod@i.ua

факс (0312) 61-61-28

 

Контактні телефони:

(0312) 61-62-16 Наталія Йосифівна Ребрик (проректор)

(0312) 61-32-61 Марина Юріївна Кіяк (проректор),

(0312) 61-30-33 Марина Іванівна Софілканич (приймальна).

 

Фінансові умови

Конференція проводиться на госпрозрахунковій основі. Внески (на одного учасника) з урахуванням ПДВ-20%.

Організатор не оплачує витрати на проїзд та проживання, які кожен з учасників конференції сплачує окремо. Витрати на відрядження сплачують організації та установи, що направляють учасників на конференцію.

Оргвнесок можна перерахувати або внести під час реєстрації.

Реквізити для перерахування оргвнеску:

Одержувач – Закарпатська академія мистецтв

р/р 31253327216520 в УДКCУ м. Ужгород

МФО 820172

код 26465086

з обов’язковою вказівкою назви конференції та прізвища автора.

Призначення платежу – за участь у конференції «Ерделівські читання»

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ УЧАСНИКА

 

  

 

Ерделівські читання 2016


 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній кон­фе­рен­ції «Ерделівські читання», присвяченій 125-ій річниці від дня народження А. Ерделі та 70-річчю заснування першого офіційного мистецького навчального закладу на Закарпатті, яка відбудеться 17-20 травня 2016 року в За­кар­пат­ському художньому інституті.

Пріоритетні  напрями роботи конференції:

ü науковий аналіз та популяризація мистецької спадщини корифеїв закарпатської школи живопису А. Ерделі, Й. Бокшая, Ф. Манайла та їх учнів;

üнауковий аналіз теоретичних і прак­тич­них досліджень у галузі образо­твор­чого і декоративно-прикладного мис­те­цтва, дизайну та мистецької освіти Ук­ра­ї­ни;

ü взаємовпливи культур єв­ро­пейських народів.

 

Працюють такі секції:

- Мистецтвознавство та культура

- Педагогіка та мистецька освіта

- Актуальні проблеми образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і дизайну

 - Сучасний художній процес 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, чеська, угор­ська.

Під час роботи конференції плануються відвідини арт-галерей, екскурсії, мис­тецькі акції та імпрези.

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, хар­чу­ван­ня) беруть на себе учасники або установи, що їх відряджають. Орієнтовна вартість проживання в готелях  – від 100 до 330 грн. за добу.

Для участі у конференції до 5 травня 2016 р. необхідно надіслати заявку за зраз­ком (додається) і текст доповіді обсягом не менше 9 сторінок в електронному виг­ля­ді на адресу: usa.uzhgorod@i.ua; erdeli.konf@gmail.com або в паперовому – на факс:  (0312) 61-61-28.

Планується видання матеріалів конференції: зміст та оформлення статті ма­ють відповідати вимогам ВАК України (п. 3 постанови Президії ВАК від 15.01.03 № 7-05/1).

Оргвнесок – 200 грн.

 

Технічні вимоги до оформлення друкованих матеріалів 

Обсяг статті – не менше 9 сторінок набраного на комп’ютері та вичитаного тексту (Times New Roman, шрифт 14, інтервал між рядками – 1,5).

Послідовність структурних елементів:

1. УДК. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.

2. Ініціали та прізвище автора. Друкуються ліворуч звичайним шрифтом.

3. Назва закладу, де працює автор. Друкується ліворуч звичайним шриф­том.

4. Назва статті. Друкується ліворуч звичайним шрифтом. Не слід робити всі букви великими. Виклад основного матеріалу – за вимогами:

- постановка проблеми,

- аналіз останніх досліджень та публікацій,

- мета,

- виклад основного матеріалу,

- висновки та перспективи дослідження,

- література.

Основні робочі мови – українська, російська, англійська, чеська, угорська.

Текст набирається з інтервалом 1,5; шрифт Times New Roman, 14 пт. Береги – по 2 см з кожної сторони. Текст набирається без переносів.

Посилання у тексті супроводжуються цифрами у квадратних дужках (позиція цитованого видання в алфавітному списку літератури, сторінка) за зразком [3:27], для зазначення діапазону сторінок – [3:25–27], номери сторінок, що відносяться до одного джерела, розділяються комою – [2:16, 25], номери джерел розділяються крапкою з комою – [3:25; 7:32–33;] або [4; 7; 12].

До статті можна включати графічні матеріали – рисунки (надавати окремими файлами), таблиці та ін. Фотоілюстрації приймаються у форматі jpg, tif, cdr. Таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву.

 5. Анотації та ключові слова (обсяг 700-800 знаків та 5-6 ключових слів після кожної анотації відповідними мовами):

Nекст анотації друкується звичайним шрифтом через один інтервал. Перед кожною анотацією наводяться прізвище й ініціали автора та назва статті відповідно українською, російською, англійською мовами;

анотації англійською повинні бути:

 - інформативними (не включати загальних слів);

 - оригінальними (не калькований переклад);

 - змістовними (відображати основний зміст статті та результати дослідження);

 - «англомовними», тобто написаними якісною англійською мовою. Категорично не дозволяється використання програм перекладачів та автоматизованих засобів перекладу;

 - компактними (мати обсяг 600-700 знаків).

 

Зразок анотації англійською:

Background.  In recent years, there has been an increasing interest in...

Objectives. The objectives of this study are to determine| to prove...

Methods. So far this method was been applied to...

Results. The results of the research support the idea that...

Conclusions. The present results are significant in... / We conclude...

 

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань.

Учасникам, які не мають наукового ступеня, необхідно надати рецензію наукового керівника на запропонований до друку матеріал.

Переконливо просимо дотримуватися викладених вимог! 

Доповіді, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці кон­фе­ренції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядати­му­ться. 

За додатковою інформацією звертатися:

Закарпатський художній інститут,

вул.  Волошина, 37,

м. Ужгород,

Україна,

88000

е-mаіl: usа.uzhgorod@i.ua

факс (0312) 61-61-28

 

Контактні телефони:

(0312) 61-62-16 Наталія Йосифівна Ребрик (проректор)

(0312) 61-32-61 Марина Юріївна Кіяк (проректор),

(0312) 61-30-33 Марина Іванівна Софілканич (приймальна).

 

Фінансові умови

Конференція проводиться на госпрозрахунковій основі. Внески (на одного учасника) з урахуванням ПДВ-20%.

Організатор не оплачує витрати на проїзд та проживання, які кожен з учасників конференції сплачує окремо. Витрати на від­ря­дження сплачують організації та установи,   що  направляють   учасників   на  кон­ференцію.  

Оргвнесок  можна перерахувати або внести під час реєстрації.

Реквізити для перерахування оргвнеску: 

Одержувач – Закарпатський художній інститут

р/р 31250302216520 в УДК м. Ужгород

МФО 812016

код 26465086

з обов’язковою вказівкою назви конференції та прізвища автора.

Призначення платежу – за участь у конференції «Ерделівські читання»

Зразок заявки учасника

 

Програма конференції


 

Ерделівські читання 2015


 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Шановні колеги!

     Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній кон­фе­рен­ції «Ерделівські читання», яка відбудеться 13-14 травня 2015 року в За­кар­пат­ському художньому інституті.

      Пріоритетні  напрями роботи конференції:

науковий аналіз теоретичних і прак­тич­них досліджень у галузі образотворчого і декоративно-прикладного мис­те­цтва, дизайну та мистецької освіти України, взаємовпливи культур єв­ро­пейських народів.

     Працюють такі секції:

 - Мистецтвознавство та культура

 - Педагогіка та мистецька освіта

 - Актуальні проблеми образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і дизайну

 - Сучасний художній процес 

     Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, чеська, угор­ська.

     Під час роботи конференції плануються відвідини арт-галерей, екскурсії, мис­тецькі акції та імпрези.

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, хар­чу­ван­ня) беруть на себе учасники або установи, що їх відряджають. Орієнтовна вартість проживання в готелях  – від 100 до 330 грн. за добу.

     Для участі у конференції до 5 травня 2015 р. необхідно надіслати заявку за зраз­ком (додається) і текст доповіді обсягом не менше 9 сторінок в електронному виг­ля­ді на адресу: usa.uzhgorod@i.ua; або в паперовому – на факс:  (0312) 61-61-28.

Планується видання матеріалів конференції: зміст та оформлення статті ма­ють відповідати вимогам ВАК України (п. 3 постанови Президії ВАК від 15.01.03 № 7-05/1).

    Оргвнесок – 150 грн.


 

Технічні вимоги

до оформлення друкованих матеріалів 

 Обсяг статті – не менше 9 сторінок набраного на комп’ютері та вичитаного тексту (Times New Roman, шрифт 14, інтервал між рядками – 1,5).

Послідовність структурних елементів:

1. УДК. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.

2. Ініціали та прізвище автора. Друкуються ліворуч звичайним шрифтом.

3. Назва закладу, де працює автор. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.

4. Назва статті. Друкується ліворуч звичайним шрифтом. Не слід робити всі букви великими. Виклад основного матеріалу – за вимогами:

 - постановка проблеми,
 - аналіз останніх досліджень та публікацій,
 - мета,
 - виклад основного матеріалу,
 - висновки та перспективи дослідження,
 - література.

Основні робочі мови – українська, російська, англійська, чеська, угорська.

Текст набирається з інтервалом 1,5; шрифт Times New Roman, 14 пт. Береги – по 2 см з кожної сторони. Текст набирається без переносів.

Посилання у тексті супроводжуються цифрами у квадратних дужках (позиція цитованого видання в алфавітному списку літератури, сторінка) за зразком [3:27], для зазначення діапазону сторінок – [3:25–27], номери сторінок, що відносяться до одного джерела, розділяються комою – [2:16, 25], номери джерел розділяються крапкою з комою – [3:25; 7:32–33;] або [4; 7; 12].

До статті можна включати графічні матеріали – рисунки (надавати окремими файлами), таблиці та ін. Фотоілюстрації приймаються у форматі jpg, tif, cdr. Таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву.

 5. Анотації та ключові слова (обсяг 700-800 знаків та 5-6 ключових слів після кожної анотації відповідними мовами):

       текст анотації друкується звичайним шрифтом через один інтервал. Перед кожною анотацією наводяться прізвище й ініціали автора та назва статті відповідно українською, російською, англійською мовами;
       анотації англійською повинні бути:
 - інформативними (не включати загальних слів);
 - оригінальними (не калькований переклад);
 - змістовними (відображати основний зміст статті та результати дослідження);
 - «англомовними», тобто написаними якісною англійською мовою. Категорично не дозволяється використання програм перекладачів та автоматизованих засобів перекладу;
 - компактними (мати обсяг 600-700 знаків).

 Зразок анотації англійською:

Background.  In recent years, there has been an increasing interest in...

Objectives. The objectives of this study are to determine| to prove...

Methods. So far this method was been applied to...

Results. The results of the research support the idea that...

Conclusions. The present results are significant in... / We conclude...

 

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань.

Учасникам, які не мають наукового ступеня, необхідно надати рецензію наукового керівника на запропонований до друку матеріал.

 Переконливо просимо дотримуватися викладених вимог! 

Доповіді, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться. 

 За додатковою інформацією звертатися:

Закарпатський художній інститут,

вул.  Волошина, 37,

м. Ужгород,

Україна,

88015

е-mаіl: usа.uzhgorod@i.ua

факс (0312) 61-61-28

 

Контактні телефони: (0312) 61-62-16 Наталія Йосифівна Ребрик (проректор)

(0312) 61-32-61 Марина Юріївна Кіяк (проректор), (0312) 61-30-33 Марина Іванівна Софілканич (приймальна).


 

Фінансові умови

Конференція проводиться на госпрозрахунковій основі. Внески (на одного учасника) з урахуванням ПДВ-20%.

Організатор не оплачує витрати на проїзд та проживання, які кожен з учасників конференції сплачує окремо. Витрати на від­ря­дження сплачують організації та установи,   що  направляють   учасників   на  кон­ференцію.  

Оргвнесок  можна перерахувати або внести під час реєстрації.

Реквізити для перерахування оргвнеску: 

Одержувач – Закарпатський художній інститут

р/р 31250302216520 в УДК м. Ужгород

МФО 812016

код 26465086

з обов’язковою вказівкою назви конференції та прізвища автора.

Призначення платежу – за участь у конференції «Ерделівські читання»

 

  

Ерделівські читання 2014


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

  ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Шановні колеги!

     Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній кон­фе­рен­ції «Ерделівські читання», яка відбудеться 13-14 травня 2014 року в За­кар­пат­ському художньому інституті.

      Пріоритетні  напрями роботи конференції:

науковий аналіз теоретичних і прак­тич­них досліджень у галузі образотворчого і декоративно-прикладного мис­те­цтва, дизайну та мистецької освіти України; взаємовпливи культур єв­ро­пейських народів.

     Працюють такі секції:

 - Мистецтвознавство та культура

 - Педагогіка та мистецька освіта

 - Актуальні проблеми образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і дизайну

 - Сучасний художній процес 

     Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, чеська, угор­сь­ка.

     Під час роботи конференції плануються відвідини арт-галерей, екскурсії, мис­тецькі акції та імпрези.

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, хар­чу­ван­ня) беруть на себе учасники або установи, що їх відряджають. Орієнтовна вартість проживання в готелях  – від 100 до 330 грн. за добу.

     Для участі у конференції до 5 травня 2014 р. необхідно надіслати заявку за зраз­ком (додається) і текст доповіді обсягом не менше 5 сторінок в електронному виг­ля­ді на адресу: usa.uzhgorod@i.ua; або в паперовому – на факс:  (0312) 61-61-28.

Планується видання матеріалів конференції: зміст та оформлення статті ма­ють відповідати вимогам ВАК України (п. 3 постанови Президії ВАК від 15.01.03 № 7-05/1).

    Оргвнесок – 100 грн.

  ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

 


Технічні вимоги

до оформлення друкованих матеріалів 

 Обсяг статті – не менше 5 сторінок набраного на комп’ютері та вичитаного тексту (Times New Roman, шрифт 14, інтервал між рядками – 1,5);

виклад основного матеріалу – за вимогами:

актуальність дослідження,

стан дослідження проблеми,

мета,

виклад основного матеріалу,

результати дослідження або висновки,

список використаної літератури та джерел.

основні робочі мови – українська, російська, англійська, чеська, угорська;

усі береги (верхній, нижній, правий, лівий) – 2 см;

інформація про УДК – у верхньому лівому куті без відступу (шрифт нежирний); ініціали й прізвище автора – у лівому верхньому куті через рядок після УДК із відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний; назва статті – прописними літерами по центру через рядок після ініціалів і прізвища (шрифт жирний);

анотації до статті (до 500 знаків) і ключові слова (5-7) українською, англійською та російською мовами;

посилання у тексті супроводжуються цифрами у квадратних дужках (позиція цитованого видання в алфавітному списку літератури, сторінка) за зразком [3, с. 27]. Приклади виділяються курсивом;

текст набирається без переносів.

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань.

Учасникам, які не мають наукового ступеня, необхідно надати рецензію наукового керівника на запропонований до друку матеріал.

 

Переконливо просимо дотримуватися викладених вимог! 

Доповіді, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться. 

 


За додатковою інформацією звертатися:

Закарпатський художній інститут,

вул.  Волошина, 37,

м. Ужгород,

Україна,

88015

е-mаіl: usа.uzhgorod@i.ua

факс (0312) 61-61-28

 

Контактні телефони:

(0312) 61-62-16 Наталія Йосифівна Ребрик (проректор)

(0312) 61-32-61 Марина Юріївна Кіяк (проректор)

(0312) 61-30-33 Марина Іванівна Софілканич (приймальна)

 


Фінансові умови

Конференція проводиться на госпрозрахунковій основі. Внески (на одного учасника) з урахуванням ПДВ-20%.

Організатор не оплачує витрати на проїзд та проживання, які кожен з учасників конференції сплачує окремо. Витрати на від­ря­дження сплачують організації та установи,   що  направляють   учасників   на  кон­ференцію.  

Оргвнесок  можна перерахувати або внести під час реєстрації.

Реквізити для перерахування оргвнеску. 

Одержувач – Закарпатський художній інститут

р/р 31250302216520 в УДК м. Ужгород

МФО 812016

код 26465086

з обов’язковою вказівкою назви конференції та прізвища автора.

Призначення платежу – за участь у конференції «Ерделівські читання»
Ерделівські читання 2013


За 2 дні «Ерделівських читань» в Ужгороді буде прочитано 90 наукових доповідей про мистецтво.

     Про мистецтво в усіх його проявах, про мистецьку освіту в Україні і взаємовплив культур європейських народів учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделіські читання» в Ужгороді говоритимуть наступного тижня впродовж двох днів. Представництво обіцяє бути потужним і авторитетним. Відтак, організатори упевнені: чергові «Ерделівські читання» стануть новим поштовхом до роботи і вдосконалення, ще одним заходом зустрічей і неочікуваних відкриттів, про що сьогодні і йшлося під час прес-конференції у прес-центрі «Закарпаття».

 

 

Іван Небесник – ректор Закарпатського художнього інституту.

 

Наталія Ребрик – проректор Закарпатського художнього інституту.

 

Одарка Долгош-Сопко – завідувач кафедрою дизайну  Закарпатського художнього інституту.


     Традиційно Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівські читання» проходитиме за ініціативи Закарпатського художнього інституту. Місцем проведення стане конференц-зала рекреаційного центру «Золота гора» поблизу Ужгорода. До участі у заході міжнародного рівня зголосились близько 100 учасників. Планується, що впродовж 13-14 травня, поки триватиме конференція, вони прослухають 90 доповідей. 

      Як зазначив під час прес-конференції один із організаторів «Ерделівських читань», ректор Закарпатського художнього інституту Іван Небесник, цьогоріч кількість бажаючих взяти участь у конференції перевищила всі очікування: «Так склалось, що конференція проходить у досить комфортних умовах, і останнім часом дуже багато бажаючих хотіло би приїхати, але ми не всіх можемо прийняти. Ми забронювали додаткові місця в готелях міста, тож, якщо прийдуть, наприклад, аспіранти, які мають бажання взяти участь у конференції – будь ласка, але проживання забезпечити через скруту й економію коштів інститут не може». Разом з тим, Іван Небесник заспокоїв: участь у конференції є вільною, дістатись до місця її проведення бажаючим не складе жодних проблем – щоранку від готелю «Закарпаття» курсуватиме автобус до «Золотої гори». 

      На думку проректора Закарпатського художнього інституту Наталії Ребрик, «Ерделівські читання» можна визначати як таку собі «добру мистецьку толоку», адже щорічно конференція збирає представницьку еліту, авторитетних українських та європейських мистецтвознавців і власне представників мистецтва. Серед іншого, розповіла Наталія Ребрик, очікується приїзд на конференцію президента Національної академії мистецтв України, академіка, професора, народного художника України Андрія Чебикіна, цілої «делегації» докторів мистецтвознавства зі Львівської національної академії мистецтв, науковців з Харкова. Участь у конференції вже не перший рік поспіль братимуть й експерти-мистецтвознавці з-за кордону, й імениті художники. «На «Ерделівських читаннях» щоразу новим відкриттям стають виступи професора Миколи Мушинки, цього року виявила бажання до участі й дружина професора пані Магдалина. З Чехії приїде Франтішек Гібл – директор музею Яна Амоса Коменського в Пшерові. Зголосився на участь і один з найбільш відомих словацьких експертів сакрального мистецтва, зокрема, ікони, Владислав Грешлик», – розповіла Наталія Ребрик. 

      Але не тільки славетними іменами мистецтвознавців з науковими доповідями цікава і корисна в практичному плані конференція: паралельно з фахівцями теоретичної думки, участь в «Ерделівських читаннях» традиційно беруть також відомі професійні художники. Присутність художників, за словами Наталії Ребрик, обумовлює «живу» розмову про розвиток сучасного мистецтва – «без всяких папірців, без якихось ключових слів». Цього року на конференції будуть присутніми митці світового рівня Анатолій Криволап, Олександр Бабак, Тіберій Сільваші тощо. А поряд з ними – великі й потужні імена закарпатських живописців, зокрема, Василя Скакандія, Надії Пономаренко, Олени Корж-Радько, Одарки Долгош-Сопко та інших. 

      Якраз отаке розмаїття зустрічей, налагодження нових знайомств і контактів, зазначила в свою чергу на прес-конференції завідувач кафедрою дизайну  Закарпатського художнього інституту Одарка Долгош-Сопко, дає можливість «побачити себе, своє мистецтво, свою спадщину, свій рівень на тлі всеукраїнському і навіть європейському».

      За підсумками Міжнародної конференції «Ерделівські читання» традиційно буде випущено вісник з однойменною назвою. Якщо ще декілька років тому матеріали конференції Закарпатському художньому інституту доводилось друкувати окремим спецвипуском у віснику Львівської національної академії мистецтв, то нині навчальний заклад цілком справляється з цією задачею за допомогою ужгородського видавництва «Гражда».

 

 

 

 

Прес-центр "Закарпаття", Закарпаття онлайн.Спецпроекти

07 травня 2013р.

 


 


 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ ІНСТИТУТ

ФОНД ІМЕНІ АДАЛЬБЕРТА ЕРДЕЛІ

 

 

ЗАПРОШЕННЯ

 

Шановний(а) __________________________________________________

 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конфе-ренції «Ерделівські читання», яка відбудеться 13-14 травня 2013 року в Закар-патському художньому інституті.

 

Загальна проблематика конференції: науковий аналіз теоретичних і прак-тичних досліджень у галузі образотворчого і декоративно-прикладного мисте-цтва, дизайну та мистецької освіти України, а також взаємовпливів культур єв-ропейських народів.

 

Працюють такі секції:

 Мистецтвознавство та культура

 Педагогіка та мистецька освіта

 Декоративно-ужиткове мистецтво

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, чеська, угорська.

Під час роботи конференції плануються відвідини арт-галерей, екскурсії, мистецькі акції та імпрези.

Заїзд учасників конференції 12 травня 2013 року.

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчу-вання), беруть на себе учасники або установи, що їх відряджають.

Для участі у конференції до 15 квітня 2013 р. необхідно надіслати заявку за зразком (додається) і тези доповіді обсягом 1,5-3 сторінок в електронному виг-ляді на адресу: usa.uzhgorod@i.ua; або в паперовому – на факс: (0312) 61-61-28.

Планується видання матеріалів конференції: зміст та оформлення статті мають відповідати вимогам ВАК України (п.3 постанови Президії ВАК від 15.01.03 № 7-05/1).

Оргвнесок – 100 грн.

 

ЕЛЕКТРОННИЙ ЗРАЗОК

 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 


 В „Ерделівських читаннях 2013” брали участь й гості зі Словаччини та Чехії

В днях 13-14 травня ц. р. Закарпатській художній інститут ім. Ерделі в Ужгороді разом з Управлінням культури Закарпатської обласної державної адміністрації влаштували в рекреаційному осередку „Золота гора” біля Ужгорода чергову міжнародну наукову конференцію під назвою „Ерделівські читання”.
 

Основна тема цьогорічної конференції (як і попередніх її річників), була присвячена питанням культури, головним чином образотворчого мистецтва закарпатських земель. Серед сімох десятків доповідей, які прозвучали на конференції