Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » Наукові публікації та видання

Наукові публікації та видання

  Іван Іванович Небесник

  До 100-річчя від дня народження заслуженого вчителя України Золтана Баконія. − У зб. наук. Праць: Етика і естетика педагогічної дії. – Випуск 13. – К., 2016. – С. 

  Микола Мушинка − професор Закарпатського художнього інституту. До 80-річчя від дня народження / Вісник Закарпатської академії мистецтв. – Ужгород: Ґражда, 2016. – Випуск 8. – С. 32-36.

  Віхи поступу та досягнень закарпатської художньої освіти / Вісник Закарпатської академії мистецтв. – Ужгород: Ґражда, 2016. – Випуск 8. – С. 47-52.

  Віхи поступу та досягнень Закарпатської художньої освіти / У зб. наук. праць: Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Матеріали ІІІ Міжнародного конгресу (4-6 листопада 2015р., м. Полтава). – Книга перша. – Полтава, 2018.

  Плани та цілі А.Ерделі і їх реалізація в художній освіті / Вісник ЗАМ. – Ужгород, 2018. – № 11. – С. 15-17.

  Е. Мисько – громадський діяч / Вісник ЗАМ. – Ужгород, 2018. – № 11. – С. 25-29.

  Еволюція поглядів І. Грабара у галузі української мови Вісник ЗАМ. – Ужгород, 2018. – № 11. – С. 121-123.

  Питання художньої освіти Закарпаття // Образотворче мистецтво. – К., 2018. – № 6. – С. 25-27.

  Етика і естетика педагогічної дії: У зб.наук.праць. – випуск 13. «До 100-річчя від дня народження заслуженого вчителя України Золтана Баконія». (міжнародна науково-практична конференція «Золтан Баконій і закарпатська школа живопису ХХ ст..: мистецько-педагогічний та загальнолюдський виміри, 28-29 січня., м. Ужгород)

   

  Марина Іванівна Софілканич

  Проблема естетичного виховання молоді у соціальних інституціях Закарпаття першої половини ХХ ст.: історичний огляд. ‒ Вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». Випуск 1(7)’ 2018, Педагогічна теорія та історія педагогіки. – С.55-61.

  Художньо-естетичне виховання в Мукачівській дитячій художній школі ім.М.Мункачі: Традиції та інновації. ‒ Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій.  Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Випуск 12. Том 2. ‒ Одеса, 2019. ‒ Розділ 1. Теорія та методика професійної освіти. ‒ С.47-52

  Позашкільні заклади Закарпаття та їх роль у системі художньої освіти.  ‒ Вісник ЗАМ. – № 12. – Ужгород, 2019.

  Педагогічний досвід А.Турак щодо використання літературних творів, ілюстрацій та інших засобів естетичного виховання   у  позашкільній діяльності. Зб.тез доповідей за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення Євроінтеграційних процесів». м. Мукачево. МДУ. ‒ 17-18 травня 2018р. (Софілканич М.І., Кобаль В.І., ст. 192).

  Особливості художньо-естетичного виховання в закладах позашкільної освіти (школах мистецтв) Закарпаття. Зб. Тез доповідей за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення Євроінтеграційних процесів». – Мукачево, 2019.

  Становлення та розвиток Ужгородської дитячої школи мистецтв як осередку естетичного виховання шкільної молоді / Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія».   Випуск 1(11)’ 2020. – С. 23-27

  Система ступеневої освіти як важливий чинник розвитку образотворчого мистецтва в Закарпатті / Зб. тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2020 р., Мукачево / Ред. кол.: Т. Д. Щербан (гол. ред) та інші – Мукачево: Вид.-во МДУ, 2020. – 462 с.  – С. 216-218.


  Михайло Васильович Приймич

  Церковне малярство Йосипа Бокшая у контексті ідей національного романтизму  // Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту.  Матеріали міжнародної науко-практичної конференції «Дослідження, збереження, відтворення та популяризація культурної спадщини (Ужгород, 26-27 червня 2015 р.). – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2016. – С221-225.

  Церква св. Миколая Чудотворця у м. Токай: художньо-стилістичні особливості та історичний контекст/ Православ’я в Україні. Збірник матеріалів VI Міжнародної наукової конференції присвяченої 1000-літтю духовних зв’язків України з Афоном (1016-2016) та 25-літтю Помісного Собору Української Православної Церкви (1-2 листопада 1991 р.)  – К., 2016. – С. 724-732.

  Церковний живопис Йосипа Бокшая у контексті ідей неоромантизму на Закарпатті  // Образотворче мистецтво. – № 2 (96), 2016. – С. 44-48.

  Нові відкриття у монументальному живописі Фердинанда Видри // Образотворче мистецтво. – №2 (96), 2016. – С. 48-51.

  Професійне церковне малярство Закарпаття другої половини XVIII – першої половини XIX ст.: народна традиція, візантійська канонічність та західноєвропейські художні впливи. Монографія.  – Ужгород: Карпати, 2018. ‒ 508 с., іл.

  Творчість Юлія Віраґа та церковне малярство Закарпаття початку ХХ ст. [Текст] / М. В. Приймич // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті / за ред. В. Я. Даниленка. – 2018. – № 1. – С. 45-50.

  Творчість Михайла Манковича як відображення нових мистецьких устремлінь на Закарпатті [Текст] / М. В. Приймич // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Львів: ЛНАМ, 2018. – Вип. 35. – С. 19-35.

  Спроба історичного аналізу геральдичного знаку у розписах Горянської ротонди у контексті датування живопису // Вісник рівненського краєзнавчого музею. – Рівне, 2018.

   

  Вікторія Іванівна Манайло-Приходько 

  Графічне мистецтво Федора Манайла / Вісник Закарпатської академії мистецтв. – Ужгород, 2018. – Випуск 11. – С. 30-38.

  Персональна виставка творів Федора Манайла «Старе і нове Закарпаття»: переумови, зміст і значення / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецьке віддзеркалення епохи»: Наук. зб. ‒ Ужгород, 2018. – С. 95-103

   

  Людмила Андріївна Корж-Радько

  Глюк Г. М. Секрет успіху / Вісник Закарпатської академії мистецтв. – Ужгород, 2016. − № 8.

  Графічна творчість Глюка Г. М. / Вступна стаття до альбому «Графіка Г. Глюка». – Ужгород, 2018. ‒ С. 5-9.

  Графіка Богдана Коржа / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецьке віддзеркалення епохи»: Наук. зб. ‒ Ужгород, 2018. – С. 170-177

   

  Аліна Володимирівна Волощук

  Життєвий шлях та мистецько-педагогічна спадщина Золтана Баконія (до 100-річчя від дня народження) / Вісник Закарпатської академії мистецтв. – Ужгород: Ґражда, 2016. – Випуск 8. – С. 30-38.

  Викладання образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі: традиції і сучасність / Вісник Закарпатської академії мистецтв. – Ужгород: Ґражда, 2016. – Випуск 8. – С. 180-186.

  Життя та діяльність Ігоря Грабаря ‒ митця і педагога (1871-1960) / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецьке віддзеркалення епохи»: Наук. зб. ‒ Ужгород, 2018. – С. 137-142.

  Становлення позашкільної художньої освіти на Закарпатті на прикладі діяльності Золтана Баконія (сторінки української історії). – Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Кн.1 : зб.наук.праць. – Полтава:ПНПУ імені В.Короленка, 2018. -542 с. – С.178-183.

  Життя та діяльність Ігоря Грабаря – митця і педагога (1871-1960) /Інформаційно-аналітичне видання «Мистецьке віддзеркалення епохи». Науковий збірник за Матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції за підсумками виставки «Золоті сторінки. Українське образотворче мистецтво другої половини 20 століття». Присвячено 70-річчю відкриття Закарпатського обласного художнього музею ім. Й.Бокшая. 23 листопада 2018 р. –Ужгород, 2018. – С.137-142

  Творча самореалізація особистості майбутнього художника-головний критерій професійного удосконалення. Тези доповіді / Збірник матеріалів ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: актуальні дискурси» (м. Ужгород, 15 – 16 жовтня 2020) / За заг. ред.: Химинець В., Сивохоп Я., Іваць О., – Ужгород: ПП Данило С.І., 2020. – 149 с. – С. 48-51. 

   

  Аттіла Тиберійович Коприва

  Барвиста феєрія А. Шепи / Образотворче мистецтво. − № 2. − К.: Софія-А, 2016. – 128 с. (у співав.).

  Скарбниця скульптури Закарпаття. Закарпатський скульптурний шлях / Передмова до набору листівок. − Видано громадською організацією Pro Arte Mumkacs. – Мукачево, 2016. – 36 с.

  Творчий звіт угорських митців Закарпаття (Екскурс у минуле, реалії та перспективи) / Зимовий вернісаж-2016 товариства угорських художників Закарпаття ім. І. Ревеса. − Ужгород:  Карпати, 2016. – С. 6.

  З історії мистецьких виставок у Мукачеві / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецьке віддзеркалення епохи»: Наук. зб. ‒ Ужгород, 2018. – С. 121-127.

   

  Ігор Вікторович Луценко

  Compositional and coloristic experiments of Simon Hollosy in landscape painting during creative period in Tiachiv / I. V. Lutsenko // Buletin Stiintific: fascicula filologie. Seria A. − Baia Mare, 2016. − Vol. XXIV. ― P. 341-346. − Текст англ. мовою.

  Activities of Simon Hollosy in Tiachiv / I. Lutsenko // 120 years. The Artistic Centre from Baia Mare. – Scola Ardeleana. – Baia Mare, 2016. – Р. 251 – 260. – Текст румун., англ., угорськ. мовами

  70 років з часу смерті Імре Ревеса (1945-2015) / Ігор Луценко // Образотворче мистецтво. – 2016. – № 4. – С. 96-97

  Під знаком часу / Ігор Луценко // ХІІІ Всеукраїнський пленер  «Хортиця крізь віки» // Вступна стаття. – Привоз Принт. – Запоріжжя, 2016 – С. 4-5.

  Пленерний рух ХХІ ст. на Закарпатті та його пограниччі. Консерватизм, модифікації, новаторство / Ігор Луценко // Народознавчі зошити. – 2016. – № 1 (127). – С. 171-176.

  Художньо-стилістичні якості натюрморту в живописі Закарпаття першої половини ХХ ст./ Ігор Луценко // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 27. – С. 116-124.

  Інтеграційні процеси в живописі Закарпаття пер. пол. ХХ ст. / Ігор Луценко // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 154-164.

  Актуальні проблеми митця у соціокультурному просторі сьогодення / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецьке віддзеркалення епохи»: Наук. зб. ‒ Ужгород, 2018. – С. 25-31.

   

  Антон Михайлович Ковач

  Поезія гір у творчості закарпатських митців другої половини ХХ ст. Сontemporary issues of culture and art. Series of monographs faculty of architecture civil eggineering and applied frts. − Widawnictwo wyzszey szkoly techniczhey w Katowicach, 2016. – 332 с. – С. 147-154.

  Пленерний живопис як складова у творчості закарпатських художників / Вісник Закарпатської академії мистецтв. – Ужгород: Ґражда, 2016. – Випуск 8. – С. 147-152.

  Адальберт Ерделі. Альбом. – Ужггород, 2007

   

  Іван Олексійович Міськов

  До питання використання символічних фігур герба та печатки комітату Угоча // Карпатика. – Вип. 42. – Ужгород, 2013. – С.250-260.

  До питання іконографії святого Мартіна у сфрагістиці, живописі та геральдиці на прикладі м. Мукачево // Карпатика. – Вип. 43. – Ужгород, 2014. – С.259-280.

  Сфрагістика у науковій спадщині Т. Легоцького, Я. Штернберга, О. Філіппова // Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. – Вип.7. – Ужгород: Закарпатський художній інститут, 2015. – С.186-195.

  Створення герба Підкарпатської Русі // Науковий вісник УжНУ. Історія. – Вип. 1(38). – Ужгород: Говерла, 2018. – С.75 – 83.

  Верецький перевал як торговий шлях // Науковий вісник УжНУ. Історія. – Вип. 2(39). – Ужгород: Говерла, 2018. – С.75 – 86.

  Створення міських гербів Южного, Мукачева та нового проекту герба Ужгородського університету // Науковий вісник УжНУ. Історія. – Вип. 1(40). – Ужгород: Говерла, 2019. – С.186 – 210.

  Про час виникнення Грушівського монастиря // Наукові записки  Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна). – Вип. 6. – Ужгород: Карпати, 2019. – С. 319-335.

  Сфрагістика та геральдика у науковій спадщині професора Якова Ісаковича Штернберга // Науковий вісник УжНУ. Історія. – Вип. 1(42). – Ужгород: Говерла, 2020. – С. 270 – 291.

   

  Борис Іванович Кузьма

  Наш цімбор Володимир Микита // Образотворче мистецтво. − № 2, 2016.

  Продовження традицій. Альбом-каталог «Лауреати Обласної премії ім. Й. Бокшая та А. Ерделі 1995-2015 рр. (упорядкування, післямова), 2016.

   

  Микола Іванович Мушинка

  В орлиному леті. Каталог виставки творів Олекси Новаківського із колекції  Миколи Мушинки. – Пряшів-Прага-Львів, 2016. – 40 с.

  Міста і села Закарпаття. Упор. М. Мушинки та М. Сирохмана.  – Ужгород-Прага, 2016. 173 с. [Передмова і  фотографії з приватного архіву М. Мушинки].

  Ровесник Івана Франка Никифор Лещишак та його збірка лемківських народних пісень. − Doctor honoris causa. − Бібліографія М. Мушинки. − Дрогобич, 2016. – С. 240.

   «У всякого своя доля». − Пряшів, 2016. – 400 с. 

  Кочанський Іван. Вигнання з рідного краю. Спогади лемка з Мушинки. Монографія. – Ужгород, 2018. – 148 с.;

  Іван Кочанський – нове ім’я у лемківській мемуарній літературі // Дукля, 2018. –  1. – С. 48-53; Світогляд (Київ). – № 2. – С. 2-51-55

  Закарпаття віднайшло Пряшівську Русь-Україну // Екзиль. – Ужгород, 2018. – № 1. – С. 3 -10. 

  Документ про нелюдські репресії проти лемків Польщі // Екзиль. – Ужгород, 2018. – № 2. – С. 7-10. 

  Останній оборонець Карпатської України 1939 року. До сторіччя з дня народження Юрія Шанти // Екзиль. – Ужгород, 2018. – № 3. – С. 10-13. 

  Життя та україністична діяльність Ореста Зілинського // Екзиль. – Ужгород, 2018. – № 4. – С. 12-24.

  Історія Юліана Целевича // Екзиль. Ужгород, 2018. – № 5. – С. 19-20.

  Внесок Флоріана Заплетала у дослідження історії та культури Закарпаття // Зб. Чехи і Словаки в Україні. Матеріали Міжнародного наукового-інформаційного дискурсу присвяченого 100-річчю утворення Першої Чехословацької республіки. М. Ужгород, 25-26 червня 2018 року. – Ужгород, 2018. – С. 318-342.

  Степан Пап і його внесок в історію церкви Закарпаття. До століття з дня народження // Вісник ЗАМ. – Ужгород, 2018. – № 10. – С. 25-29.

   

   

   

  Оксана Іванівна Гаврош

  Микола Вікторович Медвецький : 75-річчя з дня народження живописця (нар.1930) / Оксана Гаврош // Календар краєзнавчих дат на 2005 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2004. – С. 291–294.

  Havros O. «Spolieham sa na l’udove umenie» Fedor Manajlo ako interpret folklore / Oksana Havros. – Medzilaborci, 2006. – Р. 293–297. 

  Особливості включення закарпатського мистецтва у радянський контекст (1945–1954) / Оксана Гаврош // Вісник Львівської національної академії мистецтв : Спецвипуск VI «Ерделівські читання». – Львів–Ужгород : Ґражда, 2008. – С. 138–147. 

  Роль творческих связей искусства Венгрии и Закарпатья в формировании традиций региональной школы живописи / Оксана Гаврош // Человек в мире этнической культуры. – Саранск : Издат-во Мордов. ун-та, 2014 р. – С. 148–152. Гаврош О. Жанровий живопис Володимира Микити – етнографічний портрет епохи / Оксана Гаврош // Художня культура. Актуальні проблеми : Наук. Вісник / Інст. Пробл. Сучасн. Мистец. НАМ України; Редкол. : Сидоренко В. та ін. – К. : Фенікс, 2012. – Вип.8. – С. 148–158. 

  Жанрові картини Федора Манайла : синтез модерних течій ХХ століття і традицій / Оксана Гаврош // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : Зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В. Я. – Х. : ХДАДМ, 2012. – С. 56–60. (Мистецтвознавство : № 6). 

  Традиції та образи народного мистецтва у жанровому живописі Закарпаття: 60-70-ті роки ХХ століття / Оксана Гаврош // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2012. – № 3 – С. 196–200. 

  Жанровий живопис Закарпаття І пол. ХХ ст. : тематика, особливостиі художньої мови (за матеріалами фондів Закарпатського музею образотворчого мистецтва ім. Й. Бокшая) / Оксана Гаврош // Науковий вісник ЗХІ. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання» (Ужгород, 10–12 травня 2010 р.). – Ужгород : Ґражда, 2010. – С. 201–209.

  Жанровий живопис у творчості Івана Ілька / Оксана Гаврош // Науковий вісник ЗХІ. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання» (Ужгород, 12–14 травня 2011 р.). – Ужгород : Ґражда, 2012. – С. 71–78.

  Історичний живопис Закарпаття : спроба фіксації (аналіз художньо-тематичного розвитку живопису у ХХ столітті) / Оксана Гаврош // Збірник наукових праць (за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції від 30–31 травня 2012 року) – Ч. І. – Рубіжне–Луганськ, 2012. – С. 155–159.

  Сигнітивні методи жанрового живопису Володимира Микити / Оксана Гаврош // Вісник ХДАДМ : зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В. Я. – Х. : ХДАДМ, 2012. – С. 63-66. (Мистецтвознавство № 2).

  Побутовий живопис Закарпаття повоєнного десятиліття: особливості трансформації жанру в умовах соцреалізму / Оксана Гаврош // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В. Я. – Х. : ХДАДМ, 2013. – С. 70-74. (Мистецтвознавство : №1).

  Історичний живопис Закарпаття ІІ половини ХХ століття / Оксана Гаврош // Науковий вісник ЗХІ. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання» (Ужгород, 14–16 травня 2012 р.). – Ужгород : Ґражда, 2013. – С. 169–181.

  Народне мистецтво в утвердженні національної ідентичності українців Закарпаття у міжвоєнний період ХХ століття / Оксана Гаврош // Збірник наукових праць : Національний університет «Острозька Академія». Серія «Культурологія». – Випуск 12. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (Остріг, 12–13 квітня 2013 року). – Ч. 2. – Остріг, 2013. – С. 394–398.

  Відображення традицій народного мистецтва у побутовому живописі Закарпаття періоду відлиги / Оксана Гаврош // Література. Фольклор. Проблеми поетики : Збірник наукових праць. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, Вид.-полігр. Центр «Київський університет», 2013 р. – Випуск 39. – Ч. І. – С. 297–306. 

  Ideas nonconformity in genre paiting of Elizabeth Kremnytska / Оksana Havrosh. – «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014. – P. 3–7.

  Жанровий живопис Закарпаття 1970 – початку 1980-х: проблеми змісту і форми / Оксана Гаврош // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання» (Ужгород, 13–14 травня 2013 року). – Ужгород : Ґражда, 2014. – С. 67–79. 

  Богдан Корж – скульптор, який витесав себе // Артанія, 2014. –  Кн. 34-35. – №1-2. – С. 116-126.

   Творчість у полоні Всесвіту // Артанія, 2014. – Кн. 36-37. – № 3-4.

   До 50-річчя Володимира Черепані // Календар пам’ятних дат» ЗОУНБ, Ужгород, 2014 р.

  Закарпатська образотворча Шевченкіана: спроба фіксації та контекстуального аналізу // Вісник Закарпатського художнього інституту. – Ужгород: ЗХІ, 2014 р. – С. 25-31.

   Жанровий живопис у творчості Йосипа Чернія / Оксана Гаврош // Вісник ЗХІ. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Ерделівські читання» (Ужгород, 13-14 травня 2015 р.). – Ужгород : ЗХІ, 2015. – С. 46-51.

   Інший: нонконформізм у творчості Ференца Семана / Оксана Гаврош // Екзиль. – № 3. – Ужгород: Гражда, 2015. – С. 40–44.

    Кінець епохи радянського живопису: як це було на Закарпатті / Оксана Гаврош // Екзиль. – № 4. – Ужгород: Гражда, 2015. – С. 40–44.

   Перші виставки закарпатців у Києві та Москві: що залишилося за кадром / Оксана Гаврош // Екзиль. – № 5. – Ужгород: Гражда, 2015. – С. 2–4.

  Жанровий живопис у творчості Йосипа Чернія // Вісник ЗХІ. – Ужгород: ЗХІ, 2015 р. – № 7. – С.46-50.

  Спроектована тимчасовість Петра Ряски // Вісник ЗХІ. – Ужгород: ЗХІ, 2015 р. – № 7. – С.268-269.

  Разом – сила! (Мистецький волонтерський рух на Закарпатті) // Образотворче мистецтво, 2016. – № 2. – С. 10-11.

  Рух по горизонталі: виставковий простір Ужгорода // Образотворче мистецтво, 2016. – № 2. – С. 52-55.

  Карпатські сни Олени Кондратюк // Образотворче мистецтво, 2016. – № 2. – С.74-75.

  Споглядання й метафори Богдана Коржа // Образотворче мистецтво, 2016. – № 2. – С.90-91

  Ельдар Ефендієв: до 70-річчя з дня народження // Календар краєзнавчих знаменних і пам’ятних дат. – Ужгород: видавництво В. Падяка, 2016 р. 

  Іван Франко у творчості закарпатських митців // Закарпатська Франкіана: збірник наукових статей, есе, художніх творів, бібліографічних джерел. – Ужгород: ТОВ: «РІК-У», 2016. – С. 140-152.

  Людмила Корж-Радько: творчий портрет з нагоди ювілею // Вісник ЗХІ. – № 8. – Ужгород: Закарпатська академія мистецтв, 2017. – С. 17-18.

  Єлизавета Кремницька: та яка залишилась за кадром // Вісник ЗХІ. – № 8. – Ужгород: Закарпатська академія мистецтв, 2017. – С. 75-79.

  Перші виставки закарпатців у Києві та Москві: що залишилося за кадром Вісник ЗХІ. – № 8. – Ужгород: Закарпатська академія мистецтв, 2017. – С. 161-164.

  Виставковий простір Ужгорода: рух по горизонталі // Вісник ЗХІ. – № 9. – Ужгород: Закарпатська академія мистецтв, 2017. – С. 179-183.

  Творчість у полоні Всесвіту // Артанія. – № 1-4. – Київ,2017. – С. 113-120.

  Михайло Степанович Заяць: 90 років з дня народження // Календар краєзнавчих пам’ятних дат. – Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2017. – С. 192-195.

   Художник і час: особливості адаптації закарпатських митців у радянський контекст // Вісник Закарпатської академії мистецтв. – Ужгород: Закарпатська академія мистецтв, 2018 р. – № 11. – С. 96-101. 

   Havrosh O. On how Uzhhorod lost the Erdeli museum // Вісник Закарпатської академії мистецтв. – Ужгород: Закарпатська академія мистецтв, 2018 р. – № 10. – С. 76-79. 

   Іван Франко у творчості закарпатських митців // Вісник Закарпатської академії мистецтв. – Ужгород: Закарпатська академія мистецтв, 2018 р. – № 10. – С. 209-211.

  Михайло Заяць: художник сонця і простору // Вісник Закарпатської академії мистецтв. – Ужгород: Закарпатська академія мистецтв, 2019 р. – № 12. – С. 24-28.

  Сучасне обличчя закарпатського мистецтва: Untitled // Вісник Закарпатської академії мистецтв. – Ужгород: Закарпатська академія мистецтв, 2019 р. – № 12. – С. 215-218.

  Михайло Васильович Приймич: 50 років з дня народження // Календар краєзнавчих пам’ятних дат. – Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2017. – С. 196-200.

  Живопис Володимира Микити – етнографічний портрет епохи // Екзиль. – Ужгород: Гражда, 2019 р. – С. 31–36.

  На зламі зрізів // Образотворче мистецтво, 2019. – № 4. – С. 82-83.

  Методичні видання:

  Методичні рекомендації до самостійної роботи та практичних занять з «Культурології» для студентів мистецьких закладів. – Ужгород: Гражда, 2013. – 86 с.

  Навчально-методичні рекомендації : «Практикум з «Історії образотворчого мистецтва» для студентів коледжів мистецтв І рівня акредитації». – Ужгород: Гражда, 2018 р. – 90 с.

  Неформальна мистецька освіта: аналіз досвіду Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Неперервна освіта: актуальні дискурси: збірник матеріалів XIV Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Ужгород, 15-16 жовтня 2020 р.). Ужгород: ПП Данило С. І., 2020. С. 51-52. 

  ІІ Міжнародна наукова конференція «Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології» (11-12.11.2020 Інститут проблем сучасного мистецтва, м. Київ. Тема доповіді: «Мистецтвознавчі студії Закарпаття: історія формування та розвитку». Тези підготовлені до друку.

  Закарпатський живопис 1970–1980-х: криза змісту та проблеми форми. Гагенместерські читання. До 145 річниці від дня народження визначного українського художника-педагога  В’ячеслава Розвадовського: тези доп. Міжнар. Наук.-практичн. конференції КПНУ ім. І. Огієнка, 19-20 листопада 2020 р. Кам’янець-Подільський: видавець Панькова А. С. С. 39-40.

  Прояви ідей нонконформізму в живописі Федора Манайла (1960-1970-ті рр.). Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Культурологія та мистецтвознавство: точки дотику та перспективи розвитку» (27-28 листопада 2020 р., м. Венеція, Італія). Венеція, 2020 р.  І частина С. 175-178

   

  Одарка Іванівня Сопко

  Список публікацій

  1. Сопко О. Виставкові традиції «Книжкового Миколая» // О. Сопко. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Спецвипуск ІІ. Ерделівські читання. – Ужгород, 2006. – С. 151–164.

  2. Сопко О. Ілюстрація до дитячих видань у творчості закарпатських художників. Буття в мистецтві // О. Сопко.  Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Степана Костюка з нагоди 80-річчя. – Львів, 2007.– С. 475–483.

  3. Сопко О. Із спадщини рукописної книги Закарпаття ХVІІІ століття: «Перло дорогоцінноє» писаря Івана Лугоша – дяка колочавського  // О. Сопко.  Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск № 12. – Рівне, 2007.– С. 11–16.

  4. Сопко О. Творчість Івана Югасевича в традиціях рукописної книги Закарпаття ХV–ХІХ ст. // О. Сопко.  Екзиль. Науково-мистецький часопис. Ужгород, 2007.– С. 43–46.

  5. Сопко О. (Долгош)  Два Ірмологіони Івана Югасевича за 1784–85 рр. та 1806 рр. // О. Сопко.  Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. № 10.– Харків, 2008.– С. 98–103.

  6. Сопко О. Загальна характеристика манускриптів Закарпаття ХІV – ХІХ ст. // О. Сопко  Вісник Львівської національної академії мистецтв. Спецвипуск ІІІ. Ерделівські читання. – Ужгород, 2008.– С. 52–61.

  7. Сопко О. Художні ознаки мініатюр Івана Югасевича в рукописних книгах – Пісенник 1761–63 рр. та Ірмологіон 1784-85 рр. // О. Сопко. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Спецвипуск VІІІ. Ерделівські читання. – Ужгород, 2009.– С. 106–112.

  8. Одарка Долгош-Сопко. Іван Югасевич-Склярський. 270-річчя від дня народження відомого переписувача й оформлювача рукописних церковних та світських книг (1743-1814) // Одарка Долгош-Сопко. Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2011 рік.–Ужгород.: Видавництво В. Падяка.2010. С. 402-409. 

  9. Сопко О. Оздоби Королівського Євангелія 1401 року // Сопко О. І. Науковий збірник Львівської академії мистецтв. – Львів, 2012.

  10. Сопко О. І. Структура рукопису «Мукачівського Псалтиря» ХІV-ХVст.: інтерпретація шрифтової форми // Сопко О. Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. № 1.–Ерделівські читання. – Ужгород, 2014.– С. 78-82.

  11. Сопко О. «Прикранський» та «невицький» періоди у творчості Івана Югасевича Склярського // Сопко О. Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. № 1.–Ерделівські читання. – Ужгород, 2010.– С.137–148.

  12. Одарка Сопко «Каліграфія та орнаментальні оздоби в кириличних рукописах ХVІ ст. ( з фондів бібліотеки Ужгородського національного університету)». (8с). Сопко О. І. // Науковий вісник Закарпатської академії мистецтв. Випуск № 11.

  13. Одарка Сопко «Випускники Української академії друкарства із Закарпаття. До 100-лятнього ювілею кафедри графічного дизайну і мистецтва книги». (8с). Сопко О. І. // Науковий вісник Закарпатської академії мистецтв. Випуск № 10.

  14. Науковий вісник Закарпатської академії мистецтв.

  15. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. «Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу». Херсон 2019 //

  Сопко О.І. «Творча спадщина Івана Югасевича у мистецькому розвитку української рукописної книги середини ХVІІІ початку ХІХ століть.» С. 279.

  1. Факсимільне видання. КОРОЛЕВСЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ 1401 РОКУ. Дослідження і матеріалидо факсимільного видання / Ужгород. О. І. Сопко (Долгош) – Ужгород: МПП «Гражда», 2015.

  2. Одарка Сопко. Могорафія. РУКОПИСНА СПАДЩИНА ІВАНА ЮГАСЕВИЧА НА ЗЛАМІ ХVІІІ–ХІХ СТОЛІТЬ. – Львів: вид-во Афіша, 2017.

  Післямова до каталогу Надії Пономаренко «Сакрум». Ужгород: Вид-цтво Олександри Гаркуші, 2020. 

  Мистецтво рукописної книги Закарпаття ХІV-ХІХ століть / Науковий збірник «Наукові записки Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна)». Випуск 6. 2019. 526 c. – С. 21-26

  Михайло Васильович Сирохман

  Сучасні тенденції розвитку систем візуальної ідентифікації брендів як основи бренд-комунікації // Bісник Закарпатської академії мистецтв. Випуск 10: Збірник наукових праць / Ред. кол.: Небесник І.І. та ін. – Ужгород: Закарпатська академія мистецтв, 2018. – 220 с.: іл. – c. 162-166 (у співавт.);

  Сучасні тенденції розвитку маркетингової концепції господарювання у розвитку фінансового ринку // Перспективні напрямки розвитку економіки, управління та права: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 12 березня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 2. – 62 с. – c. 47-48 (у співавт.);

  Проблеми та перспективи розвитку маркетингу медичних послуг // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. Матеріалів ХХ Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 30 листопада 2018 р. – Переяслав-Хмельницький, 2018.  – Вип. 20. – 391 с. – с. 56-59 (у співавт.).

  Акварелі закарпатських художників [Текст]: [альбом] / Департамент культури Закарпат. облдержадмін.; [уклад.: О. Гаркуша, В. Скакандій]. ‒ Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2018. - 159 с.: іл.

  Павло Бедзір. [Текст]: [альбом] / Департамент культури Закарпат. облдержадмін. ‒ Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2018. - 148 с.: іл.

  Кременева долина (спогад про поета Дмитра Кременя) // Екзиль. Науково-мистецький часопис, 2018 р. – № 9 (30). – С. 32-34

  Найбільше багатство Cхідних Карпат / Zprávy památkové pěče. – Прага. ‒  Ч. 5, 2018. ‒ С. 17-2

   

  Олег Борисович Колесник

  Використання підходів пермакультури у лісовому господарстві на прикладі вирощування рослинної сировини, що містить тропанові алкалоїди // Пермакультура та екологічно-безпечне землеробство: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 24-25 лютого 2018 р.). – Вид -во УжНУ: Говерла, 2018. – С. 73-75 (у співавт.);

  Розробка експертних систем у фітотерапії // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: Збірник праць ХІ міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Свалява, 13-14 квітня 2018 р.). – Ужгород: ДВНЗ УжНУ, 2018. – С. 68-70.

  Статева диференціація примордіїв квіток суцвіття Poterium sanguisorba L. (Rosaceae) // Матеріали 72 підсумкової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Серія Біологія (м. Ужгород, 27-28 лютого 2018 р.). – Ужгород, Аутдор-Шарк, 2018. – С. 11-12.

  Використання підходів пермакультури у лісовому господарстві на прикладі вирощування рослинної сировини, що містить тропанові алкалоїди // Пермакультура та екологічно-безпечне землеробство: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 24-25 лютого 2018 р.). – Вид -во УжНУ: Говерла, 2018. – С. 73-75 (у співавт.);

  Розробка експертних систем у фітотерапії // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: Збірник праць ХІ міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Свалява, 13-14 квітня 2018 р.). – Ужгород: ДВНЗ УжНУ, 2018. – С. 68-70.

  Статева диференціація примордіїв квіток суцвіття Poterium sanguisorba L. (Rosaceae) // Матеріали 72 підсумкової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Серія Біологія (м. Ужгород, 27-28 лютого 2018 р.). – Ужгород, Аутдор-Шарк, 2018. – С. 11-12.

   

  Надія Пономаренко

  САКРУМ. Альбом. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2020. – 40 с.

   

  Наталія Мирославівна Дочинець

  Інституційні проблеми розвитку малого бізнесу // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 2 (48): Збірник наукових праць. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – 386 с. – с. 91-96.

  Вимірювання розвитку консюмеризму в умовах транскордонного співробітництва // Україна – цивілізація. Том 3. Традиції та сучасність українського цивілізаційного простору: проблеми духовної, державної, національної єдності / Карпатський університет ім. А. Волошина; Українська богословська академія; ред. кол.: Бедь В.В.; архім. (гол. ред.), Гайданка Є.І. (відп. секр.), Урста С. В. та ін. – Ужгород: Видавничий відділ КаУ, 2015. – 276 с. − С. 174-185.

  Теорія реактивного опору в рекламній сфері // Сучасний маркетинг або новий погляд у майбутнє: Матеріали науково-практичного семінару присвяченого «Дню маркетолога» (11 листопада 2015 р.) / Ред.кол.: Чучка І.М. (гол.ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2016. – 119 с.

  Сучасні тенденції розвитку систем візуальної ідентифікації брендів як основи бренд-комунікації // Bісник Закарпатської академії мистецтв. Випуск 10: Збірник наукових праць / Ред. кол.: Небесник І.І. та ін. – Ужгород: Закарпатська академія мистецтв, 2018. – 220 с.: іл. – c. 162-166 (у співавт.);

  Сучасні тенденції розвитку маркетингової концепції господарювання у розвитку фінансового ринку // Перспективні напрямки розвитку економіки, управління та права: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 12 березня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 2. – 62 с. – c. 47-48 (у співавт.);

  Проблеми та перспективи розвитку маркетингу медичних послуг // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. Матеріалів ХХ Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 30 листопада 2018 р. – Переяслав-Хмельницький, 2018.  – Вип. 20. – 391 с. – с. 56-59 (у співавт.).

  Проблеми та перспективи розвитку маркетингу медичних послуг // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. Матеріалів ХХ Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 30 листопада 2018 р. – Переяслав-Хмельницький, 2018.  – Вип. 20. – 391 с. – с. 56-59. 

  Сучасні тенденції розвитку систем візуальної ідентифікації брендів як основи бренд-комунікації // Bісник Закарпатської академії мистецтв. Випуск 10: Збірник наукових праць / Ред. кол.: Небесник І.І. та ін. – Ужгород: Закарпатська академія мистецтв, 2018. – 220 с.: іл. – c. 162-166 (у співавт.);

  Сучасні тенденції розвитку маркетингової концепції господарювання у розвитку фінансового ринку // Перспективні напрямки розвитку економіки, управління та права: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 12 березня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 2. – 62 с. – c. 47-48 (у співавт.);

  Проблеми та перспективи розвитку маркетингу медичних послуг // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. Матеріалів ХХ Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 30 листопада 2018 р. – Переяслав-Хмельницький, 2018.  – Вип. 20. – 391 с. – с. 56-59 (у співавт.).

   

  Світлана Олександрівна Бунда 

  Особливості застосування мультимедійних технологій в інноваційному дизайні // Тези доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Культурні домінанти в реаліях ХХІ століття». – Рівне (Україна), 2018

  Використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі викладання нанотехнологій. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської конференції «Проблеми післядипломної педагогічної освіти: особливості професійно-особистісного розвитку педагогів в умовах освітньої реформи». – Ужгород, 2018

  Raman spectra of bismuth oxyhalide nanocrystals // Book of Abstracts of the 7th International Conference on Nanostructures, Nanomaterials and Nanoengineering 2018 (ICNNN 2018). Hokkaido, Japan. October 26-29, 2018. – N051-A

  Physical properties of superconductor/photosemiconductor contact nanostructures // Book of Abstracts of the 7th International Conference on Nanostructures, Nanomaterials and Nanoengineering 2018 (ICNNN 2018). Hokkaido, Japan. October 26-29, 2018. – N051-A

  Нанотехнології в інноваційному дизайні  //Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Львівська національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в Україні: національна специфіка, парадигма розвитку». – Львів, 2016. – с.54-57

  Application of Superconductor/Photosemiconductor Contact Structures in Electronics/ Book of Abstract of 2nd International Conference on Green Energy and Entvironment Engineering// July 2-5, 2019, Okinawa, Japan

  Magnetic properties of BiOCl:Ti and BiOCl:Sm single crystals/ Book of Abstracts of 17th Czech and Slovak Conference on Magnetism// June 3-7, 2019. - Kosice, Slovakia. – p. 221 (P5-07)

  “Structure – Magnetic Susceptibility” Correlation of Bismuth Oxyhalide Single Crystals / Book of Abstracts of 17th Czech and Slovak Conference on Magnetism// June 3-7, 2019. - Kosice, Slovakia. – p. 229 (P5-15)

  Photoelectrical Properties of Superconductor/Photosemiconductor Heterojunctions / Book of Abstracts of 17th Czech and Slovak Conference on Magnetism// June 3-7, 2019. - Kosice, Slovakia. – p. 240 (P5-26)

  Ferroelastic phase transition in a layered bismuth oxychloride single crystals. Abstract Book and Materials of VIII International seminar "Properties of ferroelectric and superionic systems Uzhhorod, 29-30 October, 2019. – P.113-114

  Anizotropy of Photoconductivity in bismuth oxychloride singlecrystals. Abstract Book and Materials of VIII International seminar "Properties of ferroelectric and superionic systems Uzhhorod, 29-30 October, 2019. – P.115-117

  V. Bunda, S. Bunda, A. Feher. Grown, crystal structure and mechanism of photoconductivity of BiOCl single crystals. – Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Фізика». – Ужгород, 2020. – 9 С.

  V. Bunda, S. Bunda, A. Feher. Ferroelastic phase transition in a layered bismuth oxychloride singlecrystals. – Programme&Abstract of VII International Seminar “Properties of ferroelectric and superionic systems”. 29-30 October. –Uzhgorod, 2019. – P. 113-114

  S. Bunda, V. Bunda, A. Feher. Anizotropy of Photoconductivity in bismuth oxychloride singlecrystals. – Programme&Abstract of VII International Seminar “Properties of ferroelectric and superionic systems”. 29-30 October. – Uzhgorod, 2019. – P. 115-117

   

  Віктор Варфоломійович Бунда 

  Influence of the reduced dimensionality on the thermodynamical and electrical properties of photosensitive BiOX (X = Cl, Br, and I) semiconductors/ D. Lotnyk, V. Komanický, A. Feher, and V. Bunda // Appl. Phys. Lett. 109, 242106 (2016); doi: 10.1063/1.4972047.

  Нанотехнології в інноваційному дизайні  //Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Львівська національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в Україні: національна специфіка, парадигма розвитку». – Львів, 2016. – с.54-57

  Application of Superconductor/Photosemiconductor Contact Structures in Electronics/ Book of Abstract of 2nd International Conference on Green Energy and Entvironment Engineering// July 2-5, 2019, Okinawa, Japan

  Magnetic properties of BiOCl:Ti and BiOCl:Sm single crystals/ Book of Abstracts of 17th Czech and Slovak Conference on Magnetism// June 3-7, 2019. - Kosice, Slovakia. – p. 221 (P5-07)

  “Structure – Magnetic Susceptibility” Correlation of Bismuth Oxyhalide Single Crystals / Book of Abstracts of 17th Czech and Slovak Conference on Magnetism// June 3-7, 2019. - Kosice, Slovakia. – p. 229 (P5-15)

  Photoelectrical Properties of Superconductor/Photosemiconductor Heterojunctions / Book of Abstracts of 17th Czech and Slovak Conference on Magnetism// June 3-7, 2019. - Kosice, Slovakia. – p. 240 (P5-26)

  Ferroelastic phase transition in a layered bismuth oxychloride single crystals. Abstract Book and Materials of VIII International seminar "Properties of ferroelectric and superionic systems Uzhhorod, 29-30 October, 2019. – P.113-114

  Anizotropy of Photoconductivity in bismuth oxychloride singlecrystals. Abstract Book and Materials of VIII International seminar "Properties of ferroelectric and superionic systems Uzhhorod, 29-30 October, 2019. – P.115-117

  Методологічні аспекти викладання дисципліни «Комп'ютерна графіка» в мистецьких вищих навчальних закладах// Тези доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Культурні домінанти в реаліях ХХІ століття». Рівне (