Вісник ЗАМ

 

   Вісник Закарпатської академії мистецтв 

 

   «Вісник Закарпатської академії мистецтв» («Newsletter Transcarpathian Academy of Arts») – щорічний науковий збірник

(почав виходити з 2006 року) –  це вітчизняне видання доробку про­фе­сор­сько-викладацького колективу Закарпатської академії мистецтв,

а також видання матеріалів наукових конференцій, зокрема, щорічної Між­на­род­ної науково-прак­­тич­ної конференції «Ерделівські читання»,

що проводиться в За­кар­пат­ській академії мистецтв з метою аналізу теоретичних

і прак­тич­них до­слі­джень у га­лу­зі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва,

ди­зайну та мис­те­цької освіти України, впровадження якісної художньої освіти в мис­­­тецьких за­кла­дах,

вирішення проблеми взаємовпливів культур євро­пей­ських народів та визначення ролі і місця у цьому процесі культури української.

 

   Свідоцтво про державну реєстрацію знаходиться тут.

 

   Положення про видання наукового журналу «Вісник Закарпатської академії мистецтв» знаходиться тут.

 

   До складу редакційної колегії входять провідні українські та зарубіжні науковці в галузі культури і мистецтва.

 

   Завантажити вимоги до оформлення публікацій в науковому виданні Закарпатської  академії мистецтв,

що розроблені з урахуванням вимог, затверджених Міністерством освіти і науки України (Наказ № 1111 від 17.10.2012). 

Статті разом із іншими супровідними документами, надані для публікації у збірнику,

в обов’язковому порядку проходять процедуру попереднього розгляду. 

 

   У повний пакет документів, що подається до редколегії, входить:

1. Текст статті в електронному і роздрукованому вигляді.

2. Наукова рецензія (згідно наказу МОН України №1111 від 17.10.2012 п. 2.11 та 3.1.).

Для аспіранта і здобувача наукового ступеня кандидата наук – рецензія кандидата або доктора наук.

Рецензія повинна бути завірена у відділі кадрів печаткою. Стаття з підписом рецензента зберігається в редакції 2 роки.

3. Анкета – відомості про автора та співавторів, тему статті, кількість сторінок, ілюстрації. Завантажити анкету

 

   Подальша робота редакції над статтею

   Після підтвердження про відповідність статті загальним вимогам та за наявності повного пакету документів,

стаття передається на внутрішню рецензію та проходить внутрішню редакційну обробку.

   Редакція залишає за собою право на незначне редагування, зберігаючи при цьому головні результати та авторську стилістику.

   При наявності у членів редколегії – наукових редакторів за відповідними напрямками – запитань до автора відносно певних положень статті,

вона повертається автору на доопрацювання або виправлення.


   Поштова адреса редакції:

Закарпатська академія мистецтв,

вул. А. Волошина, 37,

м. Ужгород, Україна, 88000,

Е-mail: usa.uzhgorod@i.ua; erdeli.konf@gmail.com

 

   Фінансові умови участі у конференції знаходяться тут.