Вчена рада

 

Вчена рада Закарпатської академії мистецтв є колегіальним органом і створена для розгляду найважливіших питань діяльності академії.


Вчену раду Закарпатської академії мистецтв очолює її голова, якого Вчена рада обирає таємним голосуванням з числа членів Вченої ради академії, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

 

До складу Вченої ради академії входять за посадами ректор, проректори, декани факультетів, учений секретар, завідувач бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних організацій профспілки співробітників та студентів академії, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників академії і які працюють у ній на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот, визначених у статуті Закарпатської академії мистецтв.


Вчена рада утворюється строком на п’ять років, її склад затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

 

 Вчена рада Закарпатської академії мистецтв: 

1.  Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Закарпатської академії мистецтв.

2.  Розробляє і подає конференції трудового колективу проект статуту Закарпатської академії мистецтв, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт академії, звіт про діяльність структурних підрозділів.

4. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, розглядає питання про якість професійної підготовки випускників академії та її подальше вдосконалення.

5. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у головному управлінні Державної казначейської служби України в м. Ужгород або в банківських установах.

6. Ухвалює за поданням ректора рішення щодо утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів академії.

7. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, завідувачів бібліотеки, професорів і доцентів, керівників коледжу.

8. Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності.

9. Ухвалює рішення з питань організації навчально-виховного процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях.

10. Затверджує порядок виготовлення документів про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам.

11. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

12. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.

13. Присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

14. Приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання.

15. Має право вносити на розгляд конференції трудового колективу академії подання про відкликання ректора з підстав, передбачених чинним законодавством, Статутом інституту, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу Закарпатської академії мистецтв.

16. Затверджує положення про робочі та дорадчі органи академії.

17. Затверджує порядок проведення конкурсу при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників.

18. Приймає рішення про призначення персональних стипендій.

19. Подає кандидатури до присвоєння державних почесних звань та нагород.

20. Затверджує Правила прийому до Закарпатської академії мистецтв.

21. Приймає рішення щодо включення до складу Вченої ради представників роботодавців.

22. Визначає повноваження вчених рад факультетів.

23. Розглядає інші питання діяльності Закарпатської академії мистецтв відповідно до її Статуту.

 

Інформація про час, місце і проект порядку денного засідання оприлюднюється не пізніше, ніж за тиждень до планового засідання.

Рішення Вченої ради академії вводяться в дію рішеннями ректора Закарпатської академії мистецтв.


ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Закарпатської академії мистецтв

РЕГЛАМЕНТ роботи Вченої ради Закарпатської академії мистецтв

ПЛАН РОБОТИ Вченої ради Закарпатської академії мистецтв на 2018-2019 навчальний рік

ПЛАН РОБОТИ Вченої ради Закарпатської академії мистецтв на 2019-2020 навчальний рік

ПЛАН РОБОТИ Вченої ради Закарпатської академії мистецтв на 2020-2021 навчальний рік

ПЛАН РОБОТИ Вченої ради Закарпатської академії мистецтв на 2021-2022 навчальний рік

 


ВЧЕНА РАДА


 

 

Небесник І. І., голова Вченої ради ЗАМ, ректор інституту, професор, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України;

Дочинець Н. М., вчений секретар Вченої ради ЗАМ, доцент, кандидат економічних наук;

Бокшан А. М., проректор з навчальної роботи;

Бунда В. В., проректор з наукової роботи, доцент, кандидат фізико-математичних наук; 

Корж-Радько Л. А., декан факультету образотворчого мистецтва, доцент, заслужений художник України;

Поляк М. Т., директор Фахового коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ;

Небесник І. І., завідувач кафедри дизайну, доцент, кандидат мистецтвознавства;

Волощук А. В., завідувач кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін, доцент кандидат педагогічних наук;

Пономаренко Н. С., завідувач кафедри сучасних інформаційних технологій і веб-дизайну, доцент, заслужений художник України; 

Приймич М. В., завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва, доцент, доктор мистецтвознавства;

Гаврош О. І., кандидат мистецтвознавства, керівник Центру забезпечення якості вищої освіти, відповідальна за виялвення плагіату в наукових дослідженнях здобувачів вищої освіти.

Коприва А. Т., завідувач кафедри образотворчого мистецтва, доцент, кандидат мистецтвознавства;

Ковач А. М., завідувач кафедри рисунку, заслужений художник України;

Кузьма Б. І., член-кореспондент НАМУ, доцент, народний художник України, голова ЗО НСХУ;

Федоранич В. Ю., заступник директора Фахового коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ;

Софілканич М.І., декан факультету дизайну та ДПМ, викладач педагогіки, доктор філософії

Дуркот М.М., головний бухгалтер ЗАМ;

Бунда С. О., кандидат фізико-математичних наук, доцент;  

Міськов І. О., доцент, кандидат історичних наук; 

Сопко О. І., доцент, кандидат мистецтвознавства;

Пилип Р. І., кандидат мистецтвознавства;

Луценко І. В., кандидат мистецтвознавства;

Бокотей Ліанна Ловрантівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри.

Іваньо Ю. Ю., голова первинної профспілкової організації,  кандидат педагогічних наук;  

Микита В. В., академік Національної академії мистецтв України, народний художник України;

Мацко Анатолій Федорович - головний інженер ЗАМ;

Фільченко Катерина Анатоліївна, голова студентської ради ЗАМ;

Тимчій Олеся Юріївна, редактор студентської газети;

Береш Ангеліна Іванівна, голова студентського наукового товариства.

 


Рішення конкурсної коміссії Закарпатської академії мистецтв


 

 

 

13 березня 2018 року протокол №1

15 березня 2018 року протокол №2

20 квітня 2018 року протокол №3

23 квітня 2018 року протокол №4

24 квітня 2018 року протокол №5

25 квітня 2018 року протокол №6

26 квітня 2018 року протокол №7

27 квітня 2018 року протокол №8

 

 УХВАЛИ2021

23.12.2021

 

 


13.10.2021

Про висунення творів мистецтва на отримання обласної премії ім. Й. Бокшая та А. Ерделі

Про підсумки вступної кампанії 2021 року до ЗАМ та затвердження плану роботи приймальної комісії на 2022 р.

Затвердження освітньо-професійної програми «Реставрація творів мистецтва»

 

 

30.09.2021

Про підсумки роботи факультетів ЗАМ у 2020/2021 н.р. Затвердженняпланів роботи факультетів на 2021/2022 н.р.2.

Про співпрацю адміністрації ЗАМ і органів студентськогосамоврядування та стан виховної роботи в гуртожитку

 

 

27.08.2021

Про затвердження Плану роботи Закарпатської академії мистецтв на 2021/2022 н.р. 
Про затвердження Плану роботи Вченої ради ЗАМ на 2021/2022 н.р. 
Про затвердження Регламету роботи Вченої ради Закарпатської академії мистецтв
Про стан готовності матеріально-технічної бази Академії та Фахового коледжу мистецтв ім. А.Ерделі ЗАМ до роботи в 2021/2022 н.р.
Про затвердження робочих навчальних планів та навчального навантаження науково-педагогічних працівників ЗАМ по кафедрам на 2021/2022 н.р.
Про підсумки вступної кампанії 2021 року до Фахового коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ та затвердження плану роботи приймальної комісії на 2022 р.

 

26.03.2021

Про підготовку до конференцій «Антон Кашшай і закарпатська школа живопису ХХ століття: унікальність, мистецьке та духовне сприйняття на фоні епохи» та «Ерделівські читання»

 

26.02.2021

Про затвердження зразків документів про вищу освіту

 

 

27.01.2021

Про присвоєння звання почесного доктора Закарпатської академії мистецтв

Про затвердження Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції

Звіт директора Фахового коледжу ім. А.Ерделі Закарпатської академії мистецтв про ді­ял­ь­ність навчального закладу у 2020 році

Фінансовий звіт Закарпатської академії мистецтв за 2020 рік. Затвердження кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2021 рік
Звіт ректора про ді­ял­ь­ність на­вчального закладу в 2020 році

Про нагородження працівників і викладачів Закарпатської академії мистецтв та Фахового коледжу мистецтв ім. А. Ерделі з нагоди 75-річчя від часу заснування першого мистецького освітнього закладу на Закарпатті та 130-річчя від дня народження Адальберта Ерделі

 

 

2020

 

28.12.2020

Затвердження Правил прийому до ЗАМ і Фахового коледжу мистецтв ім. А.Ерделі ЗАМ та планів роботи приймальних комісій на 2021 р.

Затвердження Положення про апеляційну комісію Закарпатської академії мистецтв та Фахового коледжу мистецтв ім. А.Ерделі ЗАМ

Затвердження Положення про порядок розроблення, моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм у Закарпатській академії мистецтв

Затвердження Положення про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в Закарпатській академії мистецтв

Звіт про наукову, виховну та методичну роботу академії за 2020 р. Затвердження плану наукової роботи на 2021 р.

Звіт про роботу студентського самоврядування Закарпатської академії мистецтв у 2020 р

 

27.11.2020

 

Про організацію навчального процесу в Закарпатській академії мистецтв за допомогою дистанційних технологій

Затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги та заохочення осіб, які навчаються у Закарпатській академії мистецтв та Фаховому коледжі мистецтв ім. А.Ерделі ЗАМ

Затвердження Положення про приймальну комісію Фахового коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ 

Затвердження до друку матеріалів 25-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання»

Про готовність академії до роботи в зимовий період, виконання заходів з енергозбереження

Про організацію та проходження ДПА в форматі ЗНО студентами Фахового коледжу мистецтв ім.А.Ерделі ЗАМ у 2020-2021 н.р.

 

29.10.2020

Про висунення творів мистецтва на отримання обласної премії ім. Й.Бокшая та А.Ерделі

Затвердження Положення про комісію з питань академічної доброчесності Закарпатської академії мистецтв

Про порядок акредитації представників засобів масової інформації при приймальній комісії Закарпатської академії мистецтв

Про проведення обласного семінару з графіки «Карпатські контрасти

Про підвищення ефективності співпраці адміністрації академії та органів студентського самоврядування. Про стан виховної роботи в гуртожитку

 


08.10.2020

Про зміни в складі Вченої ради

Затвердження Положення про організацію освітнього процесу в ЗАМ

Затвердження Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в ЗАМ

Затвердження та рекомендація до друку методичних розробок

Звіт про роботу факультетів ЗАМ

Про атестацію педагогічних працівників Фахового коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ

Про підготовку до Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання

 

27.08.2020

Розгляд змін у складі Вченої ради 

Затвердження плану роботи Вченої ради ЗАМ на 2020/2021 навчальний рік

Затвердження протиепідеміологічних заходів у Закарпатській академії мистецтв та Фаховому коледжі мистецтв ім. А.Ерделі ЗАМ

Про вступну кампанію до Закарпатської академії мистецтв та Фахового коледжу мистецтв ім. А.Ерделі ЗАМ

Про готовність академії  до роботи в осінньо-зимовий період, виконання заходів з енергозбереження та планування ремонтних робіт для можливості забезпечення раціональної організації навчального процесу 

Про створення Центру забезпечення якості вищої освіти

 

 


 

27.11.2019


Затвердження та рекомендація до друку методичних розробок

Звіт про наукову, виховну та методичну роботу. Затвердження плану наукової роботи на 2020 рік

Про встановлення ліміту стипендіатів на І семестр 2019-2020 навчального року

Про затвердження Правил прийому до Закарпатської академії мистецтв на 2020 рік

 


 

26.11.2019


Затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників

Про затвердження відкорегованих освітньо-професійних програм відповідно до Стандартів вищої освіти

Про затвердження гарантом освітньої програми Дизайна середовища Сопко О. І.

Про підвищення ефективності співпраці адміністрації академії та органів студентського самоврядування

Про підготовку студентів академії до участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді наукових робіт

Про результати проміжкових переглядів з фахових дисциплін. Про підготовку та проведення ЗНО в коледжі

 


 

 

30.09.2019


Вступна компанії у 2019 р. та затвердження плану роботи приймальних комісій на 2019 рік

Затвердження та рекомендація до друку методичних розробок

 


 

 

29.08.2019


Затвердження Порядку надання дозволу на вільне відвідування занять студентам Закарпатської академії мистецтв

Затвердження та рекомендація до друку методичних розробок

Розгляд та затвердження робочих навчальних планів ЗАМ на 2019/2020 н. р. Затвердження навчально-педагогічного навантаження на 2019/2020 навчальний рік та навчальних програм кафедр

 


 

 

27.06.2019


Затвердження Правил прийому до Закарпатської академії мистецтв зі змінами

Затвердження Правил прийому до Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі зі змінами

Затвердження Положення про наукове студентське товариство Закарпатської академії мистецтв

 


 

 

11.06.2019


Про результати Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання». Про видавничу діяльність академії

Про результати заліково-екзаменаційної сесії ІІ семестру 2018/2019 навчального року в академії

Затвердження до друку монографій І. І. Небесника, П. М. Ходанича

 


 

 

10.04.2019


Про організацію урочистої Академії Асоціації випускників Закарпатської академії мистецтв

Стан внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності у Закарпатській академії мистецтв та результати контролю якості навчання випускників ОП «бакалавр»

Про висунення кандидатури на посаду ректора Закарпатської академії мистецтв

 


 

 

21.03.2019


Про готовність студентів коледжу до здачі ДПА і ЗНО

Про організацію профорієнтаційної роботи та підготовку до проведення вступної кампанії 2019 року: враховуючи виклики сьогодення

Про організацію роботи по підготовці до виборів ректора Закарпатської академії мистецтв

Про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт та підготовку до Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання»

Розгляд та затвердження Положення про академічну доброчесність у Закарпатській академії мистецтв

 


 

 

01.02.2019


Затвердження Правил прийому до Закарпатської академії мистецтв

Про результати успішності студентів ЗАМ за результатами заліковоекзаменаційного перегляду

Звіт з наукової роботи закладу за 2018 рік

 


 

 

 

03.01.2019

Про дотримання техніки безпеки на заняттях при роботі в майстернях

Про передачу майна та документації відносно майна визначеного рішенням Закарпатської обласної ради від 13.12.2018 року за № 1368 Комунальній установі «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської області

Звіт ректора за 2018 рік

 


 

 

 

19.12.2018


Затвердження Положення про апеляційну комісію Закарпатської академії мистецтв та Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв у 2018 році. та Положення про проведення вступних випробувань при вступі до Закарпатської академії мистецтв та Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв у 2019 році

Затвердження Порядку надання допомоги (супроводу) особам з інвалідністю та іншим мало мобільним групам населення у Закарпатській академії мистецтв

Затвердження Правил прийому до Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ

Затвердження Положення Про приймальну комісію Закарпатської академії мистецтв та Положення про Про приймальну комісію Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ

Звіт про роботу факультету образотворчого мистецтва за 2017-2018 н. р. та затвердження плану роботи факультету на 2018-2019 рік

Звіт про роботу факультету дизайну та декоративно-прикладного мистецтва за 2017-2018 н. р. та затвердження плану роботи факультету на 2018-2019 рік

 


 

29.10.2018

 

Про організацію і проведення профорієнтаційної роботи в Академії та Коледжі

Про підготовку і проведення Всеукраїнської студентської олімпіади наукових робіт з дизайну, живопису та декоративно-прикладного мистецтва

Про висунення творів на отримання обласної премії ім. Й. Бокшая та А. Ерделі

Про висунення творів на отримання Мукачівської міської премії О. Духновича 

 

 

03.10.2018


Про атестацію науково-педагогічних та педагогічних працівників

Про результати заліково-екзаменаційної сесії за ІІ семестр 2017-2018 навчального року

Розгляд та затвердження плану виховної роботи на 2018-2019 н. р.

Розгляд та затвердження Положення про порядок обліку та реалізації дипломних та курсових робіт у Закарпатській академії мистецтв

Звіт про роботу приймальних комісій коледжу і академії у 2018 р. та затвердження плану роботи приймальних комісій на 2019 рік

 


 

29.08.2018


Про готовність академії до роботи в осінньо-зимовий період, виконання заходів з енергозбереження та планування ремонтних робіт для можливості забезпечення раціональної організації навчального процесу

Реєстрація та формування міжнародної бази даних публікацій науково-педагогічних працівників Закарпатської академії мистецтв

Про готовність академії до роботи в осінньо-зимовий період, виконання заходів з енергозбереження та планування ремонтних робіт для можливості забезпечення раціональної організації навчального процесу

Про розміри оплати за навчання

Розгляд та затвердження робочих навчальних планів ЗАМ на 2018/2019 н. р. Затвердження навчально-педагогічного навантаження на 2018/2019 навчальний рік. Затвердження нормативних програм навчальних дисциплін

Розгляд змін у складі Вченої ради

 


 

 

22.06.2018


Про обрання на вакантні посади за конкурсом науково-педагогічних працівників Закарпатської академії мистецтв

Затвердження положення Про порядок ліквідації академічної заборгованості студентами Закарпатської академії мистецтв

Затвердження Правил прийому до Закарпатської академії мистецтв та Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ зі змінами

Затвердження освітніх програм бакалавр за напрямами « графічний дизайн», «дизайн інтер’єру», «декоративно-прикладне мистецтво, реставрація», «образотворче мистецтво

 

 


 

17.04.2018

 

Про підготовку до проведення Міжнародної науково-практичної конференції Ерделівські читання

Обрання деканів та завідувачів кафедр Закарпатської академії мистецтв

 


 

 

30.03.2018


Про дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку

Про підготовку до Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання»

Участь студентів ЗАМ у міжнародних та всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, пленерах, конференціях. Про стан підготовки до Всеукраїнських олімпіад з фахових предметів

 


 

26.01.2018


Про результати заліково-екзаменаційної сесії за І семестр 2017-2018 навчального року

Затвердження та рекомендація до друку методичних розробок

Звіт про наукову та виховну роботу академії за 2017 р. Затвердження плану наукової роботи на 2018 р.

Звіт ректора за 2017 рік про діяльність навчального закладу

 


 

 

 

29.12.2017 p


Затвердження Положення про апеляційну комісію Закарпатської академії мистецтв

Затвердження Положення про проведення вступних випробувань при вступі до Закарпатської академії мистецтв та Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі 2018 році

Затвердження Правил прийому до Закарпатської академії мистецтв на 2018 рік

Затвердження та рекомендація до друку методичних розробок

 

 


 

01.12.2017 p

 

Про затвердження акредитаційних справ по провадженню освітньої діяльності у Закарпатській академії мистецтв

Про визнання диплома про вищу освіту громадянина України Карташова Андрія Олександровича

 


 

26.10.2017 p


Про атестацію педагогічних працівників Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ

Звіт про роботу факультету дизайну та декоративно-прикладного мистецтва за 2016- 2017 н. р. 

Звіт про роботу факультету образотворчого мистецтва за 2016-2017 н. р. 

Про організацію і проведення профорієнтаційної роботи в Академії та Коледжі

Про висунення творів на отримання обласної премії ім. Й. Бокшая та А. Ерделі