Вчена рада

         

Вчена рада Закарпатської академії мистецтв є колегіальним органом і створена для розгляду найважливіших питань діяльності академії.


Вчену раду Закарпатської академії мистецтв очолює її голова, якого Вчена рада обирає таємним голосуванням з числа членів Вченої ради академії, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

 

До складу Вченої ради академії входять за посадами ректор, проректори, декани факультетів, учений секретар, завідувач бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних організацій профспілки співробітників та студентів академії, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників академії і які працюють у ній на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот, визначених у статуті Закарпатської академії мистецтв.


Вчена рада утворюється строком на п’ять років, її склад затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

 

 Вчена рада Закарпатської академії мистецтв: 

1.  Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Закарпатської академії мистецтв.

2.  Розробляє і подає конференції трудового колективу проект статуту Закарпатської академії мистецтв, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт академії, звіт про діяльність структурних підрозділів.

4. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, розглядає питання про якість професійної підготовки випускників академії та її подальше вдосконалення.

5. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у головному управлінні Державної казначейської служби України в м. Ужгород або в банківських установах.

6. Ухвалює за поданням ректора рішення щодо утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів академії.

7. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, завідувачів бібліотеки, професорів і доцентів, керівників коледжу.

8. Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності.

9. Ухвалює рішення з питань організації навчально-виховного процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях.

10. Затверджує порядок виготовлення документів про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам.

11. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

12. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.

13. Присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

14. Приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання.

15. Має право вносити на розгляд конференції трудового колективу академії подання про відкликання ректора з підстав, передбачених чинним законодавством, Статутом інституту, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу Закарпатської академії мистецтв.

16. Затверджує положення про робочі та дорадчі органи академії.

17. Затверджує порядок проведення конкурсу при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників.

18. Приймає рішення про призначення персональних стипендій.

19. Подає кандидатури до присвоєння державних почесних звань та нагород.

20. Затверджує Правила прийому до Закарпатської академії мистецтв.

21. Приймає рішення щодо включення до складу Вченої ради представників роботодавців.

22. Визначає повноваження вчених рад факультетів.

23. Розглядає інші питання діяльності Закарпатської академії мистецтв відповідно до її Статуту.

 

Інформація про час, місце і проект порядку денного засідання оприлюднюється не пізніше, ніж за тиждень до планового засідання.

Рішення Вченої ради академії вводяться в дію рішеннями ректора Закарпатської академії мистецтв.


Положення про Вчену раду Закарпатської академії мистецтв

 

План роботи Вченої ради Закарпатської академії мистецтв на 2018-2019 навчальний рік

 

 

 УХВАЛИ 

07.06.2017 р


Внесення змін до правил прийому Закарпатської академії мистецтв 2017

Розгляд та затвердження навчальних планів ЗАМ
Щодо виборів директора Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ

Розгляд та затвердження правил прийому до Коледжу мистецтв ім. А.Ерделі ЗАМ 

 


05.05.2017 р


 

Про підготовку до проведення Міжнародної науково-практичної конференції "Ерделівські читання"
Про присвоєння звання почесного доктора ЗАМ 31.03.2017 р


 

Про затвердження Положення про почесного доктора і професора ЗАМ

Затвердження теми наукового проекту ЗАМ31.01.2017 р

 

Затвердження справи та розширення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Затвердження Положення про стипендіальне забезпечення студентів Закарпатської академії мистецтв

Затвердження положення про Коледж мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв

Про результати заліково-екзаменаційної сесії І с. 2016-2017 н.р.

 


30.12.2016 р

 

Звіт про наукову та виховну роботу за 2016 рік. Затвердження плану наукової роботи на 2017 рік

Щодо обрання голови Вченої ради Закарпатської академії мистецтв

Затвердження та рекомендація до друку методичних розробок25.11.2016 р

 

Про організацію навчального процесу в академії та коледжі

Про організацію профорієнтаційної роботи та підготовку до проведення вступної кампанії 201705.09.2016 р

 

Про підсумки вступної кампінії 2016

Про готовність академії до роботи у осінньо-зимовий період

Про обрання делегатів на Други всеукраїнський зїзд ВНЗ29.08.2016 р

 

Розгляд та затвердження робочих навчальних планів ЗАМ на 2016-2017 н.р. затвердження навчально-педагогічного навантаження

Про зміни у структурі Закарпатської академії мистецтв. Затвердження положень про структурні підрозділи

Розгляд та затвердження основних положень у звязку із зміної назви навчального закладу на Закарпатську академію мистецтв08.07.2016 р

 

Про організацію роботи та підготовку до проведення вступної кампанії 2016

Про затвердження Положення про преміювання працівників Закарпатської академії мистецтв та працівників структурного підрозділу - Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв

Погодження персонального складу Наглядової ради Закарпатської академії мистецтв


 


 

27.04.2016 р


Про перейменування Закарпатського художнього інституту зі зміною типу навчального закладу в Закарпатську академію мистецтв

Про затвердження наукових тем кафедр академії

Про визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Про затвердження зразку та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам

Про затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Закарпатського художнього інституту


 

23.03.2016 р


Участь студентів ЗХІ у міжнародних і всеукраїнських творчих конкурсах, олімпіадах


 

03.02.2016 р


Звіт про наукову та виховну роботу. Затвердження плану наукової роботи


 

22.01.2016 р


Про виконання бюджету інституту в 2015 році та фінансовий план Закарпатського художнього інституту на 2016 рік

Про підсумки навчання за І семестр 2015-2016 навчального року


 

30.12.2015 р


Про підвищення ефективності співпраці адміністрації інституту та органів студентського самоврядування. Про стан виховної роботи в гуртожитку


 

27.11.2015 р


Про організацію навчального процесу в Закарпатському художньому інституті та Коледжі мистецтв ім. А. Ерделі ЗХІ


 

31.08.2015 р


Про підсумки вступної кампанії 2015 року

Розгляд та затвердження робочих навчальних планів ЗХІ на 2015/2016 н. р. Затвердження навчально-педагогічного навантаження на 2015/2016 навчальний рік

Про готовність інституту до роботи в осінньо-зимовий період, виконання заходів з енергозбереження та планування ремонтних робіт для можливості забезпечення раціональної організації навчального процесу

Затвердження тем наукового проекту Закарпатського художнього інституту, який рекомендовано для подання запиту в МОН України на виконання фундаментального дослідження за рахунок видатків загального фонду державного бюджету


 

19.06.2015 р


Рішення Вченої ради Закарпатського художнього інституту про визнання диплома доктора наук громадянина України Купара Олександра Карловича

Наказ від 20.06.2015 р.