Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » Монографії та методичні видання

Монографії та методичні видання

Методичні видання

Небесник І.І.

Культурологія: Образотворче мистецтво і художня освіта Закарпаття (ХХ століття): Навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Закарпат. худ. Ін.-т. — Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2007. – 128 с.

У навчально-методичному посібнику вміщено матеріали для самостійного оволодіння студентами художнього вищого навчального закладу. Посібник присвячений образотворчому мистецтву і художній освіті Закарпаття в рамках курсу «Культурологія».

Рекомендується студентам і викладачам мистецьких академій, інститутів, коледжів, учителям художніх шкіл та студій образотворчого мистецтва. 
 

Небесник І.І.

 

Навчальний посібник для проведення занять з образотворчого мистецтва в школах, художніх студіях та для підготовки студентів вищих шкіл в рамках курсу «Культурологія» містить інформацію про творчість закарпатських художників другої половини ХІХ-ХХ століть у взаємозв’язку із провідними художніми методами, що домінували в образотворчому мистецтві європейських країн. У кінці кожної оповіді про митця додаються запитання для самоконтролю та перелік рекомендованої літератури.

 

Сопко О.І.

Навчально-методичний посібник «Мистецтво шрифту. Етапи становлення» дає загальні поняття про зародження писемності й розвиток видів письма та шрифтів.

Пропонований курс лекцій вивчає графічну форму, яка відіграє важливу роль для різних історичних період у суспільстві та культурному процесі, а також для засвоєння своєрідного виду шрифтового мистецтва, необхідного для композиційного вирішення у різних напрямках дизайну для відтворення авторської думки, що є найважливішим у загальній навчально-методичній підготовці спеціалістів даної дисципліни.

Для студентів вищих навчальних закладів.
 

Сопко О.І.

Навчально-методичний посібник «Шрифтова форма у графічному дизайні» пропонує розроблені практичні завдання з дисципліни «Шрифти і типографіка» для правильності використання шрифту як невід ємної складової національної художньої культури, що розвивається разом з усіма видами мистецтва.

Практичні заняття допоможуть вільно оволодіти різноманітністю шрифтової основи, як класичної так  і сучасної, почуттям пропорції, рівновагою, ритмом, кольоровою гармонією та багатьма іншими засобами художнього вираження проектної частини.

Для студентів вищих художніх навчальних закладів, дизайнерів та фахівців у галузі образотворчого мистецтва.


 

Сопко О.І.

Технологічні особливості видань та друкованої продукції: Методичне видання для занять з дисципліни "Технологія та матеріалознавство". Теоретичний та практичний матеріал. - Ужгород: Гражда, 2006.- 48 с.: іл.

У посібнику йдеться про загальні відомості друкарських процесів, дається методична рекомендація щодо вимог розробки проекту видання, макетування та застосування матеріалів поліграфічної продукції. Методичний посібник розрахований для проведення занять зі студентами І-ІІ курсів художніх закладів та учнями спеціалізованих шкіл, а також для працівників видавництв.


 

Пономаренко Н. С., Сопко О. І.

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр і спеціаліст. Методичне видання для занять з дисципліни "Дипломне проектування". - Закарпат. худ. Ін.-т. — Ужгород: 2011. – 24 с.

У посібнику дається методична рекомендація щодо вимог розробки проектної частини, макетів та дипломної записки. А також для проведення занять і консультацій керівниками дипломної роботи, через послідовні етапи від опрацювання й викладу зібраного матеріалу до якісного практичного виконання дипломної роботи.   Рекомендується студентам і викладачам мистецьких закладів.


 

Пономаренко Н.С.

Пропедевтичний курс до дисципліни «Проектування». Спеціалізація «Графічний дизайн». – Ужгород: Гражда – ЗХІ, 2007. – с. 36.

Пропедевтичний курс до дисципліни «Проектування», спеціалізація «Графічний дизайн», складається з двох частин. Перша знайомить студентів з базовими поняттями взаємин чорного і білого на площині, просторовою виразністю літери як абстрагованої графічної форми, класифікацією видів шрифтів за В.А. Фаворським, з грамотним поєднанням шрифту та зображення в одній композиції. Друга – з методом графічної формалізації в художньо-творчому процесі, який допомагає знайти найбільш виразні, лаконічні та водночас місткі за змістом формалізовані графічні образи.


 

Пономаренко Н.С.

«Фірмовий стиль» - одна з базових тем дисципліни «Проектування» спеціалізації «Графічний дизайн», завданням якої є ознайомлення з природою і функціями означуваного явища, причинами його появи та еволюцією. Теоретичний курс теми дає знання про фактори творення фірмового стилю, його структуру та носіїв. Широко розглядаються поняття товарного знака, його основні етапи розвитку і види.

Практична частина теми охоплює проектування основних елементів фірмового стилю, представницької поліграфічної та рекламної продукції для обраної студентом організації, подає послідовність процесу художнього формотворення, пропонує схеми побудови логотипів.


 

Пономаренко Н.С.

Основною метою пропедевтичного навчання з дисципліни „Основи композиції” є розвиток у студентів художнього мислення, творчої уяви, фантазії, здатності до асоціації, виховання смаку, без яких неможлива творча діяльність художника. Такі завдання, як початкових навичок роботи з формою на площині, побудова уявлень та засоби композиції, композиційні прийоми, формують у студента гостроту зору, просторове мислення відчуття гармонії, пропорції, чуття матеріалу.
 

Н. Й. Ребрик

Програма для вступників до Коледжу мистецтв ім.. А. Ерделі Закарпатського художнього інституту зі зразами текстових завдань з української мови. – Ужгород: Закарпатський художній інститут, 2008.– 80 с.

Збірник містить програми вступних іспитів зі спеціальних дисциплін та тести з української мови, які використовуються на вступних іспитах до Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатського художнього інституту. Призначений для вступників на всі спеціальності коледжу. Може бути використаний вчителями та учнями старших класів у навчальному процесі та для самопідготовки.
 .

Ребрик Наталія Йосифівна

о. Степан-Севастіян Сабол (Зореслав): Ме­то­дич­ні розробки, методологічні рекомендації, літе­ра­турні тексти, літературознавчі матеріали. – Шкіль­на cepiя. Випуск 3. – Ужгород: Карпати-Ґра­жда, 1998. – 87 с: іл.

ISBN 5-7757-0770-2

Видання склали методичні розробки, ме­то­до­логічні рекомендації, літературні тексти, лі­те­ратурознавчі матеріали, які об’єднані постаттю о. Степана-Севастіяна Сабола (Зореслава).

Для вчителів, учнів загальноосвітніх шкіл, ви­кладачів та студентів середніх та вищих нав­чаль­них закладів, ши­рокого кола читачів.
 

Історична галерея: Визначні діячі науки, культури, освіти, видатні постаті громадсько-по­лі­тичного та духовного життя Закарпаття / Упо­ряд­кування та підготовка біографічних довідок Йо­сипа Кобиля та Наталії Ребрик; Розробка ди­зай­ну карток Надії Пономаренко. – Шкільна се­рія. Випуск 5. – Ужгород: Ґражда, 1998. – У ком­п­лекті 13 портретів.

ISBN 966-7112-12-8

Комплект портретів та біографічних довідок про визначних діячів науки, культури, освіти та ви­датні постаті громадсько-політичного та ду­хо­в­­­­ного життя Закарпаття: Василина Божук-Ште­фу­ца (Миколая Божук), Августин Волошин, Ва­силь Ґренджа-Донський, Юлій Дрогобецький, Ти­­водар Легоцький, Федір Манайло, Олексій Пе­т­ров, Федір Потушняк, Іван Рознійчук (марко Ба­раболя), Іван Рошко (Іван Ірлявський), о. Сте­пан-Севастіян Сабол (Зореслав), Юлій Фірцак. 


 

Ребрик Наталія

Юрій Станинець: Слава Ісусу Христу! – Бук­лет (Біографічний нарис). – Ужгород: Ґражда, 1995. – 12 с.: іл.

Нелегко жити й писати без віри в те, що твої ре­чі опублікують. То все одно, що на без­людді гу­ка­ти порятунку. Треба мати неабияку волю й лю­бов до праці, до життя, до людей... о. Юрій від­дасться проповідям. Напи­сані ви­со­ким сти­лем надзвичайно цікаво й дохідливо, на­сичені дум­ками з літератури, мис­тецтва, філо­со­фії, іс­торії, пересипані прислів­’ями, при­по­від­ками, по­рів­няннями (які, до речі, систематично но­тував в окремий зшиток), вони є справ­ж­німи художньо-філософськими творами.

За всі минулі роки ніхто не відзначав (як то у нас звикло бувати – з театральною помпезністю) ювілеїв о. Юрія Станинця чи річниць його лі­те­ра­тур­ної діяльності, ніхто не присуджував престижних літературних премій, не ви­давав масовими тиражами творів, та знали, лю­би­ли й шанували його всі, хто не байдужий до минулого, сьогоден­ня та май­бут­тя Карпатської України.


 

Ребрик Н.Й., Височанська Л.Ф. Курс лекцій “Українська мо­ва за професійним спрямуванням” для студентів вищого навчального закладу, покли­ка­ним стати в май­бут­ньому художниками, визначними осо­­бис­то­стя­ми в українському мистецтві, представляти йо­го на між­на­родній арені чи в середній школі, по­тріб­но вже з першого року нав­чання вміти ясно й точ­но ви­слов­лювати думки, правильно ви­мов­ляти слова, вжи­ва­ти нор­ма­тивні наголоси, при потребі ко­ри­сту­ватися від­по­відними словниками, впроваджувати у вжиток ук­ра­їн­ську мистецьку термінологію.

У “Словнику художника” подано основний корпус мис­тецтвознавчих термінів та понять з їх лексичним зна­чен­ням, історичним та довідковим тлумаченням то­що.


   

Ребрик Н.Й., Височанська Л.Ф. У “Словнику художника” подано основний корпус мис­тецтвознавчих термінів та понять з їх лексичним зна­чен­ням, історичним та довідковим тлумаченням то­що.

Засвоєнню цього ма­те­ріа­лу до­­по­мо­жуть зразки найрізноманітніших ділових доку­мен­­тів, що на­ведені нижче. Значна увага приділена куль­ту­рі усного ді­ло­вого спілкування. Після кожної теми по­да­ються практичні зав­дання, які сприятимуть міцному за­своєнню основної інфор­ма­ції та викори­стан­ню на­бутих знань у практичній діяльності. Та­кий словник-довідник може вико­ри­стовуватися ви­кла­дачами і студентами інших спеціальностей, а також усіма, кого ці­кавлять  про­б­леми української мови в професійному спілкуванні.

 

Аттіла Коприва. Композиція та художній образ в живописі (Методичні вказівки до вивчення теорії та практичного курсу живопису. Частина 1.).

Живопис є важливою професійно-орієнтованою навчальною дисципліною, яка вивчає методи, прийоми, технічні та технологічні основи зображення форм, предметів, явищ та ін. за допомогою нанесення фарб на площину (папір, полотно, картон, дерево та ін.). Живопис тісно пов'язаний із такими важливими навчальними дисциплінами: рисунок, композиція, профмайстерність, проектування, технологія, кольорознавство та ін., які формують цілісну систему образотворчої грамоти і художньої освіти загалом.

Методичні вказівки з дисципліни живопис передбачені для студентів 1 курсу середніх спеціальних та вищих навчальних закладів художнього і художньо-педагогічного спрямування. У методичних вказівках надається загальна інформація про предмет живопису як явище, а також основні положення з теоретичних та практичних аспектів виконання натюрморту, пейзажу та живописного твору у цілому.

 

Аттіла Коприва. Народний костюм Закарпатських горян (до курсу «Історія мистецтва Закарпаття. Конспект лекцій).

Надбання культури минулого створює широкі можливості пошуку нових ідей для реалізації потреб сьогодення, зокрема появи одягу, який би підкреслював індивідуальність, гармонійно поєднував у собі, як естетичні, так і функціональні властивості, вносив у існуюче різноманіття костюмів особливу вишуканість та відображав національну спадщину рідної культури.

Конспект лекцій з дисципліни „Історія мистецтва на Закарпатті" передбаченої для студентів спеціальних та вищих навчальних закладів. У даному конспекті надається інформація про структуру, історичні та стилістичні особливості народного костюму закарпатських горян. Текст доповнено схемами та ілюстраціями.
 

Аттіла Коприва. Вишивка в народному костюмі угорців Закарпаття. Історія та художні особливості (до курсу «Історія мистецтва Закарпаття. Конспект лекцій).

"Одяг творить людину" - цьому прислів'ю в останнє століття надавали великого значення. У Середньовіччі були спеціально розроблені правила, що приписували, який одяг, прикраси, декоративні елементи повинні одягати різні верстви населення. Не тільки форми одягу, але і його кольорова гама у різних містах і районах різнилися. Дивлячись на одяг, можна було визначити національність та приналежність людини до того чи іншого соціального стану суспільства.

Конспект лекцій з дисципліни „Історія мистецтва Закарпаття" передбачений для студентів спеціальних та вищих навчальних закладів. У даному конспекті надається інформація про структуру, історичні та стилістичні особливості вишивки в народному костюмі закарпатських угорців. Текст доповнено ілюстраціями та архівними фото.
 

Н.Я. Дідик

Навчальний альбом-посібник «Основи композиції»

В альбомі – посібнику в доступній формі розповідається про основні закономірності побудови площинних та об’емно-просторових композицій, пояснюються закони та принципи створення композицій, їхні структури та засоби, подаються практичні рекомендації щодо їх засвоєння. Книжку проілюстровано значною кількістю репродукцій творів образотворчого мистецтва закарпатських художників, а також студентських робіт та світлин.

Для студентів художніх училиш, технікумів, коледжів, а також для учнів мистецьких шкіл.

 

Аліна Волощук. Мистецько-педагогічна система Золтана Баконія в контексті розвитку художньої освіти України та Закарпаття» (навчально-методичний комплекс зі спецкурсу).

Метою спецкурсу є: знайомство з теорією та практикою організації навчально-виховного процесу у позашкільній осві­ті; всебічне розкриття аспектів організації навчально-виховного процесу в системі позашкільної художньої освіти Золтана Баконія; формування у студентів умінь і навичок ефективного поєднання на практиці апробованих часом методик і педаго­гічних технологій навчання образотворчості з інноваційними.
 

Аліна Волощук. Рисунок. Методика викладання спец дисципліни.

Пропонована методична розробка є системою лекцій, що охоплюють перший змістовний модуль «Історія методів навчання образотворчого мистецтва» дисципліни «Методика викладання спецдисципліни» в Закарпатському художньому інституті. У цьому модулі розглядаються питання особливості методики навчання рисунку в різних історичних епохах: період від найдавніших часів, в середні віки, в епоху Відродження. Широкий матеріал присвячений методам викладання малюнку в ХУІ-ХІХ століттях, а також дається огляд історії зарубіжної мистецької педагогіки ХХ століття.
 Методичні вказівки до виконання практичних й індивідуальних завдань з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напрямів підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво»; 6.020207 «Дизайн»; 6.020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» / Укладач: Дочинець Н.М. (рекомендовано до друку Вченою радою ЗХІ / протокол № 9 від 24.05.2011 р.). – Ужгород: ЗХІ, 2011. – 56 с.
 Методичні поради та програма вивчення курсу „Економічна теорія” для студентів напрямів підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво»; 6.020207 «Дизайн»; 6.020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» / Укладачі: Кампо Г.М., Дочинець Н.М. (рекомендовано до друку Вченою радою ЗХІ / протокол №9 від 24.05.2011 р.). – Ужгород: ЗХІ, 2011. – 48 с.
 Методичні вказівки та програма вивчення курсу „Психологія реклами” для студентів напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» / Укладач: Дочинець Н.М. (рекомендовано до друку Вченою радою ЗХІ / протокол №9 від 24.05.2011 р.) – Ужгород: ЗХІ, 2011. – 20 с.
 

Методичні поради та програма вивчення курсу „Маркетинг” для студентів напрямів підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво»; 6.020207 «Дизайн»; 6.020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» / Укладач: Дочинець Н.М. (рекомендовано до друку Вченою радою ЗХІ / протокол №4 від 30.11.2011 р.). – Ужгород: ЗХІ, 2011. – 28 с.

 

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Основи підприємництва та менеджменту» по складанню бізнес-плану для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво»; 6.020207 «Дизайн»; 6.020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» / Укладачі: Дочинець Н.М., Кампо Г.М. (рекомендовано до друку Вченою радою ЗХІ / протокол №4 від 30.11.2011 р.).  – Ужгород: ЗХІ, 2011. – 24 с.

 Методичні поради та програма вивчення курсу „Промисловий маркетинг” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 8.050107 «Економіка підприємства» / Укладач: Дочинець Н.М. (рекомендовано до друку Вченою радою УжНУ / протокол №12 від 30.12.2011 р.). – Ужгород: УжНУ, 2011. – 24 с.
 

В.В. Сливка

Навчально-методичний посібник «Однородинний житловий будинок» пропонує теоритичну та практичну частину для виконання курсових проектів для дисципліни «Проектування», освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Теоретичний курс теми дає знання про функції та вимоги до проектування житла. Широко розглядаються типи однородиного  будинку, естетичні фактори, фунуціонально-просторова організація житла. Практична частина теми охоплює розробку та подачу проекту.

У посібнику дається методична рекомендація щодо вимог розробки проекту, макетування. 

 

Кіяк М.Ю.

Методичні вказівки та програма для самостійного вивчення дисципліни «Основи матеріалознавства»

Для студентів напряму підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво», 6.020207 «Дизайн» (Дизайн інтер’єру), 6.020208 «Декоративно прикладне мистецтво» / Укладач Кіяк М.Ю. ( рекомендовано  до друку вченою радою ЗХІ / протокол № 4 від 30.11.2011 р.) – Ужгород, ЗХІ, 2011. – 30с.

Кіяк М.Ю.

Методичні вказівки та програма вивчення курсу  «Авторське право»

Для студентів напряму підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво», 6.020207 «Дизайн», 6.020208 «Декоративно прикладне мистецтво» / Укладач Кіяк М.Ю. (рекомендовано  до друку вченою радою ЗХІ / протокол № 4 від 30.11.2011 р.) – Ужгород, ЗХІ, 2011. – 24с.

Кіяк М.Ю.

Методичні рекомендації та програма з навчальної дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» / Укладач Кіяк М.Ю. (рекомендовано  до друку вченою радою ЗХІ / протокол № 1 від 30.08.2012 р.) – Ужгород, ЗХІ, 2012. – 24с.
 

Гаврош О.І. 

Методичні рекомендації до самостійної роботи та практичних занять з «Культурології» для студентів мистецьких закладів

Методичні вказівки розроблено відповідно до діючих стандартів у викладанні курсу «Культурологія», згідно з якими особлива увага має приділятися проблемам суспільно-політичного життя країн світу та України й творчій діяльності. При вивченні культури західноєвропейського регіону більша увага приділяється виявленню закономірностей її розвитку і основних досягнень. Історія української культури більш цікава своєю неповторністю, національними особливостями, що має надзвичайне виховне значення у формуванні гордості і поваги до історичного минулого нашого народу.

Андялоші О. І.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТУВАННЯ»

Методичні рекомендації та програма вивчення дисципліни «Про­­ектування» для студентів 4-го курсу напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» (спеціалізація «Дизайн середовища»).

Кузьма Б.І.

ТИПОЛОГІЯ ОБ’ЄКТІВ ДИЗАЙНУ,ЛАНДШАФТУ ТА АРХІТЕКТУРИ

У пропонованому методичному виданні Борис Іванович Кузьма, заслужений художник України, доцент кафедри дизайну Закарпатського художнього інституту, дає методичний комплекс щодо викладання дисципліни «Типологія об’єктів дизайну, ландшафту та архітектури» для студентів спеціальності 7.02020701 «Дизайн середовища». Автор наголошує на змісті дисципліни, дає тематику лекційних і практичних занять, пропонує тестові завдання, комплексні контрольні роботи, а також питання для самоконтролю.

Видання розраховане на студентів та викладачів мистецьких вузів.

 

Кузьма Б. І.

Методичні вказівки ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ «ПРОЕКТ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЧОТИРИКІМНАТНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ» з дисципліни «Проектування» для студентів спеціальності 6.020207 «Дизайн середовища»

У пропонованому виданні Борис Кузьма, доцент кафедри дизайну Закар­патського художнього інституту, заслужений художник України, дає ме­тодичні вказівки до виконання курсового проекту «Проект індивідуально­го чотирикімнатного житлового будинку з благоустроєм території» з дис­ципліни «Проектування» для студентів спеціальності 6.020207 «Дизайн се­редовища». Автор переконаний, що індивідуальний житловий будинок – це складний організм, який потребує постійного догляду, грамотної експлу­атації. Це будівля, яка спроектова і побудована для постійного – щоден­но­го, круглорічного – проживання. Тільки за умов правильного обслуговуван­ня мож­ливо одержати справжнє комфортабельне, гармонійне і якісне жит­ло, яке б достойно витримувало погодно-кліматичні умови, властиві на­шим широ­там, а стіни і покрівля були б побудовані згідно з ДБНІП України. 

Метою пропонованої розробки є навчити студентів методично пра­вильно розробляти проектну документацію із благоустрою та озеленення ді­лянок індивідуальних житлових будинків, органічно вписувати архітектур­ні форми в середовище.

 

Корж-Радько Л. А.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ «БАКАЛАВР» І «СПЕЦІАЛІСТ»

У пропонованому виданні Людмила Корж-Радько, доцент ка­фед­ри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва За­карпатського художнього інституту, заслужений художник Ук­ра­ї­ни, дає методичні вказівки до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «спеціаліст» для занять з дисципліни «Дипломне проектування» для студентів напрямку підготовки 0202 – «Мистецтво» (спеціальностей: 6.020205 та 7.02020501 «Образотворче мистецтво», спеціалізація «живопис»).

Корж-Радько Л. А.

Основні етапи роботи над портретом та півфігурою людини в живописі методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «живопис»

 У пропонованому виданні Людмиа Корж-Радько, доцент ка­фед­ри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва За­карпатського художнього інституту, заслужений художник Ук­ра­ї­ни, аналізує основні етапи роботи над портретом та пів­фі­гу­рою людини в жи­вописі. Видання є методичними вказівками до ви­конання практичних завдань з дисципліни «Живопис» для сту­ден­тів напрямку підготовки 0202 – «Мистецтво» (6.020205 «Об­ра­зо­творче мистецтво»).

Корж-Радько Л. А.

Основні етапи роботи над постановкою з фігурою людини в живописі методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «живопис»

 У пропонованому виданні Людмила Корж-Радько, доцент ка­фед­ри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва За­карпатського художнього інституту, заслужений художник Ук­ра­ї­ни, аналізує основні етапи роботи над постановками з фігурою людини в живописі. Видання є методичними вказівками до ви­конання практичних завдань з дисципліни «Живопис» для сту­ден­тів напрямку підготовки 0202 – «Мистецтво» (6.020205 «Об­ра­зо­творче мистецтво»).

   

 

 

  

Монографії

І.І. Небесник

Художня освіта на Закарпатті.

У монографії на основі аналізу наукових працю, присвячених творчості провідних представників закарпатської художньої школи, проблемам естетичного виховання молоді, статей А.Ерделі, Й.Бокшая, Ф.Манайла, А.Коцки та інших митців, спогадів їхніх талановитих учнів відтворюється процес становлення і розвитку художньої  Освіти на Закарпатті.

Вивчення причин успішного поступу чи гальмування цього процесу дає можливість визначити найоптимальніші шляхи його розбудови в умовах незалежної України.  (Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та широкого кола читачів.)

 

   

Адальберт Ерделі.

У монографії І.Небесника «Адальберт Ерделі» здійснено глибокий аналіз архівних матеріалів художника, його літературної  і художньої  спадщини, публікацій, періодично преси про його творчість. У процесі викладення матеріалу введено в науковий обіг велику кількість невідомих дотепер фактів з життя і діяльності мистця в Німеччині, Франції та на його млій батьківщині – Закарпатті. Викладена у дослідженні розгорнута картина процесів у художньому житті цього краю засвідчує визначну роль А.Ерделі у формуванні однієї з найоригінальніших художніх шкіл України.

Книга може бути корисною для викладачів і студентів, котрі вивчають історію мистецтва, культурологію, процеси розвитку художньої освіти та всім, хто цікавиться мистецтвом і  мистецтвом і культурою України  і європейських народів.
   

І.І. Небесник ІМЕН

Видатний митець Адальберт Ерделі – кольором чи словом заповідає нам, читачам своє розуміння любові, вічності, краси, безконечності створеного Господом. Саме це досліджується у романах «ІМЕН»та «ДІМОН», щоденниках, афористичних думках, та інших матеріалах літературної спадщини Адальберта Ерднлі, яка вперше пропонувалася читачам книги під загальною назвою «ІМЕН».

Твори цінні величезними обширами його світобачення,глибоким знанням європейського мистецтва, філософії, літератури й музики у поєднанні з бурхливою уявою, емоційністю, вмінням фантазувати і навіть пророкувати майбутнє.
   

Приймич М.В.

Перед лицем твоїм. Закарпатський іконостас.

Книга написана на основі досліджень сакрального мистецтва Закарпаття XVII-XIX ст. й відомих на сьогодні писемних і фольклорних джерел. У праці викладено коротку історію Мукачівської єпархії зазначеного періоду та проаналізовано роль церковного проводу у формуванні мистецького середовища краю.Зроблено спробу систематизації та аналізу творів сакрального мистецтва , зокрема іконостасів, на тлі культурного розвитку історичного Закарпаття. Дається коротка характеристика творчості різьбярів та живописців, відомості про яких подаються вперше.
   

Роман ПИЛИП

Художня вишивка українців Закарпаття ХІХ-першої половини ХХ ст

Монографія являє собою комплексне дослідження народної вишивки українців Закарпаття у хронологічних рамках ХІХ – першої половини ХХ століття з поєднанням інструментарію мистецтвознавства, етнології та історії, окреслює її зв'язок з соціальним становищем, побутом, звичаєвістю, світоглядом та естетикою народу, типологію закарпатської української вишивки та її особливості у кожній етнографічній групі.

Дослідження вводить у науковий обіг важливий фактографічний матеріал, подає докладну історіографію піднятої теми.

Видання адресоване науковцям та студентам відповідних спеціальностей, музейним працівникам, усім, хто цікавиться скарбами традиційної вишивки українців Закарпаття.
   

Ребрик Н. Й.  Люби своє: Апологія Чину. Літературознавчі статті /Передмова Т. Ю. Салиги. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 552 с.

ISBN 966-8924-12-6

Книжка Наталії Ребрик присвячена дослідженню літературного розвитку Закарпаття впродовж останніх двох століть із урахуванням мінливих колоніальних обставин культурного Заслугою Наталії Ребрик є спроба синтетичного охоплення складної суспільно-літературної проблематики закарпатського краю на основі досліджень попередників та рясних архівних матеріалів, що дало змогу повніше і достовірніше висвітлити процеси національно-культурного відродження закарпатських русинів-українців у першій половині ХХ ст.

   

Ребрик Наталія

Р 31 Люби своє: Літературознавчі статті /Передмова Петра Скунця. – Ужгород: Ґражда, 2006. –132 с.

Пропоноване видання - літературо­знавча спроба висвітлити окремі постаті закарпатоукраїнської літе­ратури ХІХ-ХХ століть.

Десять нарисів, що ввійшли до першої книги Наталії Ребрик, де­сять науково-просвітницьких розвідок, допоможуть тим, хто не бай­дужий до народознавства краю, зорієнтуватися в невизначеності, що є природним у суспільстві демократичному, де всі погляди мають право на життя, але ж зобов'язує мати і свій погляд, а виробити його непросто.

Видання розраховане на вчителів-філологів, інших викладачів, класних керівників та студентів як додатковий матеріал для широко­го користування і практичного використання

   

Ребрик Наталія Йосифівна

Література народовецтва і Чину на ук­ра­їн­сь­ко­му підкарпатті в пер­­шій половині ХХ століття: Мо­нографія. – Ужгород: Ґражда, 2007. – 220 с. 

ISBN 978-966-8924-38-5

У монографії осмислюється література ук­ра­їн­­ського Підкарпаття пер­шої по­­ло­ви­ни ХХ сто­літ­тя, історичні умови її розвитку та ви­тво­рен­ня двох на­прямів, об’єд­на­них патріотичним духом, але відмін­них за ідей­но-ес­­те­тич­ними ознаками: лі­т­е­ра­тури на­ро­довецького напряму – на ос­но­ві твор­­чо­сті Августина Волошина, Іри­ни Неви­ць­кої, Юрія Станинця та літе­ра­ту­ри Чину – на ос­но­ві поезії Степана-Севастіяна Сабола-Зо­ре­­сла­ва й Івана Рош­ка-Ірлявського. Автор аналізує са­мо­бутність кож­но­го з озна­че­них на­пря­мів, їх іде­й­­но-естетичні програмні настанови, роль в іс­торії роз­­витку лі­­те­ра­тури краю вище зазначених письменників та їх місце в за­галь­­но­ук­раїнському лі­те­ратурному контексті. 
   

Дочинець Н.М.

Консюмеризм в Україні: соціально-економічні реалії та перспективи розвитку.

Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методологічних і прикладних засад формування системи консюмеризму в Україні, вивченню особливостей її розвитку на регіональному рівні.

Призначена для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, економістів, соціологів, фахівців сфери захисту прав споживачів, керівників і працівників органів державного управління та місцевого самоврядування.
   

Ковач А.М.

«Адальберт Ерделі» : Альбом /Авт.упоряд А.М.Ковач – Ужгород: « Видавництво Олександри Гаркуші», 2007, - 380 с.: іл.. – Бібліогр.: С. 337- 345.- текст укр.. та англ. Мовами. 

В альбомі репродуктована значна частина творчої спадщини Адальберта Ерделі (1891-1955), який відіграв важливу роль у становленні і розвитку закарпатської художньої школи. У своїх полотнах художник створив свій особливий, яскравий світ, який вражає людей ХХІ століття своєю невичерпною енергетикою. Творчість А.Ерделі стала надбанням українського та загальноєвропейського живопису.

У виданні публікуються твори художника, які зберігаться в музеях та приватних збірках і дають можливість ознайомитися з особливостями живописної мови майстра. Деякі з творів публікуються вперше.

Сирохман М.В.
ЦЕРКВИ УКРАЇНИ - ЗАКАРПАТТЯ
Церкви України. Закарпаття. Львів. "Мс", 2000. 880 с., іл. Видання охоплює релігійну архітектуру та історію церков східного обряду на території Закарпатської області. Фотоальбом висвітлюює всі місцевості на Закарпатті де стоять чи стояли церкви. Матеріал розміщений територіально і подає як енциклопедичні, так і популярні інформації про церкви, про фундаторів та про майстрів-архітекторів.
Окремо широко описані та ілюстровані давні й унікальні дерев'яні церкви, всі ті які втрималися до нашого часу, а також ті, які пропали.
Видання повинно бути цікаве священикам, історикам, архітекторам та всім іншим, котрі цікавляться історією і культурою українського народу.