Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » Кафедра декоративно-прикладного мистецтва

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва

         

 

 

Спеціальність «Декоративно-прикладне мистецтво» має найдавнішу традицію у закладі, бо, починаючи з 1946 р., Ужгородське художньо-промислове училище випускало фахівців саме декоративно-прикладного мистецтва. Зі створенням Закарпатського художнього інституту у 2004 р. була відкрита і спеціальність ДПМ у структурі кафедри «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво». З початку 2014 р. проводить навчально-виховну, методичну, наукову і творчу роботу як окрема кафедра Закарпатської академії мистецтв.

Основними завданнями, що ставить перед собою колектив викладачів кафедри ДПМ, є збереження самобутніх регіональних традицій, розвиток народного та професійного декоративно-прикладного мистецтва, а метою – досягнення високого рівня підготовки фахівців, реалізації творчого потенціалу особистості, підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю «Декоративно-прикладне мистецтво» та спеціалізаціями: «Художня обробка дерева», «Художня обробка металу», «Художня кераміка» на денній та заочній формах навчання.

Головне завдання професорсько-викладацького складу – забезпечити загальнофахову та професійну підготовку художників декоративно-прикладного мистецтва. З цією метою навчальний процес побудовано на основі розроблених працівниками кафедри програм, які затверджуються Вченою радою академії й відповідають сучасним вимогам академічної освіти та специфіці вищого навчального мистецького закладу. 

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін, як проектування та профмайстерність (ХОД, ХОМ, ХК), історія орнаментів та художніх промислів, історія мистецтва на Закарпатті, історія українського мистецтва, скульптура, технологічна практика, виробнича практика, переддипломна практика, дипломне проектування та інші. Викладачі кафедри на високому науковому і методичному рівнях здійснюють освітній процес шляхом формування наукового змісту й практичного спрямування навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі, забезпечують керівництво самостійною навчальною та творчою роботою здобувачів вищої освіти, а аналіз якості знань та вмінь студентів відбувається через систему усіх видів контролю. 

На кафедрі розроблені відповідні навчальні плани та програми з фахових дисциплін та за спеціалізацією. Курси теоретичних і практичних завдань гармонійно збалансовані. Особливістю кадрової політики є те, що колишні випускники-відмінники Закарпатської академії мистецтв поповнюють колектив викладачів: Трегубов В І., Цубина І.І., Шпонтак Т.М., Остапів Т.Б. Юдик М. М. та ін. Професійний рівень викладачів, добре знання традицій та інноваційні методи навчання з фахових дисциплін відкривають шлях до творчого потенціалу кожного студента.

Основними фаховими дисциплінами, поряд з рисунком, живописом, скульптурою у навчанні студентів кафедри ДПМ є композиція та профмайстерність, які сприяють розвиткові індивідуальних творчих здібностей, формуванню об’ємно-просторового мислення, а також поєднують досвід та традиції з пошуком нових виражальних засобів і технологій.

Професійна підготовка майбутнього художника, що працює в галузі ДПМ реалізується шляхом поступового наростання складності завдань і виражальних засобів. Перед виконанням кожного завдання студентам вичитується цикл лекцій, які знайомлять їх з основними теоретичними засадами, категоріями та законами формотворення і декорування у різних матеріалах та різних видах пластики. Навчання будується таким чином, що студенти оволодівають найпростішими засобами проектування і виконання творів, базуючись на зразках народної естетики і поступово переходять до естетики самого матеріалу, що знаходить своє відображення в індивідуальних проектах та виробах.

Кафедрою регулярно проводяться різноманітні творчі та виставкові заходи: семестрові перегляди студентських робіт, художні виставки студентів та викладачів кафедри, відкриті захисти дипломних робіт.

Студенти беруть активну участь у семінарах, симпозіумах, творчих пленерах обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів (у Словаччині, Угорщині, Польщі, Румунії), де займають почесні й призові місця.

Випускники кафедри мають хороший суспільний відгук і беспосередньо представляють свої спеціальності та навчальний заклад як заклад, що готує якісних фахівців.

Активно ведеться наукова робота, а результати наукових досягнень оприлюднюються у наукових публікаціях, на міжнародних та всеукраїнських конференціях, конгресах, симпозіумах, пленерах тощо. Викладачі кафедри здійснюють підготовку відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри. 

Велику увагу кафедра приділяє науково-дослідній роботі студентів, результати їхніх творчих пошуків доповідаються на міжвузівських та всеукраїнських конференціях.

Важливою складовою роботи викладачів кафедри є допомога у проведенні майстер-класів з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, екскурсій по Коледжу мистецтв імені А. Ерделі та Закарпатській академії мистецтв, днів відкритих дверей в ЗАМ для учнів загальноосвітніх шкіл з метою здійснення профорієнтаційної роботи. 

 

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Приймич Михайло Васильович, доктор мистецтвознавства, доцент;

Бокотей Ліанна Ловрантівна, кандидат педагогічних наук, викладач;

Віньковський В’ячеслав Васильович, заслужений художник України, викладач;

Пилип Роман Іванович, кандидат мистецтвознавства, доцент;

Лукач Ольга Борисівна, викладач;

Шпонтак Тетяна Михайлівна, виклад;

Попова Наталія Олексіїна, викладач;

Цубина Іван Іванович, викладач;

Дикун Юрій Миколайович, викладач;

Тимко Василь Васильович, викладач;

Остапів Тарас Богданович, викладач;

Павлюк Володимир Васильович, викладач, майстер;

Трегубов Віталій Іванович, викладач, майстер;


У 1995 завершив навчання у Львівській академії мистецтв за спеціальністю «Декоративно-прикладне мистецтво». 

Кандидат мистецтвознавства з 2001 року. 

Захистив кандидатську дисертацію «Декоративне різьблення у сакральному мистецтві Закарпаття XVIII-XIX століть (Історія. Типологія. Художньо-стильові особливості)» 

У 2007 р. отримав вчене звання доцента кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

Доктор мистецтвознавства з 2018 року.

Захистив дисертацію «Церковне професійне малярство Закарпаття другої половини XVIII – першої половини XX ст.: народна традиція, візантійська канонічність та впливи західноєвропейського мистецтва». 

Викладає курси «Проектування», «Профмайстерність», «Історія українського мистецтва», «Історія мистецтва на Закарпатті».

Працює як науковець, публікується у наукових фахових виданнях, є учасником всеукраїнських, міжнародних конференцій, автор 4 монографій, є членом журі різноманітних образотворчих конкурсів, член ЗО НСХУ.

Навчався в  Ужгородському училищі прикладного мистецтва на відділенні «Художня обробка дерева», яке закінчив 1990 року і отримав кваліфікацію «художник – майстер».

У 2003 році закінчив Тернопільський державний університет ім. Володимира Гнатюка і отримав повну вищу освіту та здобув кваліфікацію маґістра педагогічної освіти, викладача технічних дисциплін.

Кандидат педагогічних наук з 2012 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Тернопільського національного педагогічного університету імені.В. Гнатюка (диплом ДК номер 003834 від 29 березня 2012 року із спеціальності «Теорія і методика виховання».)

Працював завідувачем кафедри ДПМ (2015-2019)

У 2007 році був обраний головою Первинної профспілкової організації Коледжу мистецтв  ім. А. Ерделі Закарпатського художнього інституту, а з 02.06.2016 р. Закарпатської академії мистецтв.

 

 

 

У 2003 р. закінчила ВНЗ «Санкт-Петербурзький гуманітарний університет профспілок» за спеціальністю «Мистецтвознавець».

Кандидат педагогічних наук з 2013 року

Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (диплом ДК № 012256 від 1 березня 2013 року зі спеціальності «Теорія і методика виховання»).

Викладає курси «Історія зарубіжного мистецтва», «Всесвітня історія архітектури», «Музеєзнавство», «Теорія і методика дизайну», «Візуальні комунікації та реклама».

 

У 1981 році  закінчив Львівський державний інститут декоративно-вжиткового мистецтва (нині Національна Львівська академія мистецтв).

З 1984 року – постійний учасник всеукраїнських та обласних виставок.

З 1990-их років провів більше десяти персональних виставок у різних містах України.

З 1993 року – член Національної спілки художників України.

У 2009 році  присвоєно звання «Заслужений художник України».

У 2019 році став лауреатом обласної премії ім. Й. Бокшая та А. Ерделі.

В Академії викладає фахові дисципліни.

 

У 2003 закінчив Львівську академію мистецтв, відділ монументально-декоративного живопису (МДЖ). Його викладачами були: В’ячеслав Гордієнко, Микола Андрущенко, Любомир Медвідь, Віктор Москалюк, Степан Юзефів. 

Кандидат мистецтвознавства з 2011 року. Захистив дисертацію на тему «Художня вишивка українців Закарпаття кінця ХІХ - пер. пол. ХХ ст.».

Викладає теоретичні та фахові дисципліни. 

Бере активну участь у конференціях, виставках, пленерах. Організатор щорічної виставки-конкурсу «Світ писанки». 

Сфера наукових інтересів – традиційне народне мистецтво краю. 

Навчалася в Ужгородському училищі прикладного мистецтва на відділенні «Художня кераміка» (1979-1983 рр.), в 1986-1991 рр. – у Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва на відділенні художнього текстилю. У 1991 р. працювала у ЛДІПДМ викладачем композиції і роботи в матеріалі на кафедрі «Художній текстиль», з 1991 р. по 1992 р. займалася творчою діяльністю.З 1993 р. працює в Коледжі мистецтв ім. А. Ерделі. З 2005 р. – викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва Закарпатського художнього інституту, згодом – Закарпатської академії мистецтв.Нагороджена Диплом лауреата Міжнародної виставки «Осінній салон» (Львів, 2000); Диплом лауреата Міжнародної виставки в м. Золоегерсег  (Угорщина, 2001); Почесною грамотою управління освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації (2004); Диплом лауреата Першого всеукраїнського трієнале сучасного текстилю (Київ, 2005) Подякою Закарпатської ОДА (Ужгород, 2016) та ін.

У 2011 році закінчила Львівську національну академію мистецтв. За фахом художник-керамік.

Працювала заступником директора Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі.

Навчається в аспірантурі ЛНАМ.

 

З 1994 до 2000 р. навчалася у Львівській державній академії мистецтв. З 2000 р. викладає в Ужгородському коледжі мистецтв ім. А. Ерделі та Закарпатській академії мистецтв, постійно опановує нові й нові напрями. 

У другій половині 1990-х та на початку 2000-х у творчості художниці панують кераміка й графіка. 

Із часом у художниці виникла потреба заговорити мовою фотографії, і з 2012 р. вона розширила свій творчий діапазон серією фотовиставок.

Ната Попова – цікава, оригінальна й активна в сучасному багатоликому мистецтві Ужгорода. Вона впевнена і невпинна на своєму шляху художника, тож кожна її наступна виставка стає подією, як і всі попередні. 

Учасник обласних, республіканських, міжнародних виставок. Персональні виставки: «Ініціація», графіка, кераміка, музика (Львів, 1999); «Подорож на червоній собаці» (Київ, 2003); «Подорож два» (Львів, 2003), «Fragments» (Ужгород, 2013); «У пошуках ілюзій» (Київ, 2016). Фотовиставки автора: «Люди і предмети» (2012), «Кімната» (2013), «Portraits» (2014).

 

У 2003 році закінчив Львівську національну академію мистецтв, відділ монументально-декоративної скульптури. 

З 2010 року працює в Закарпатській академії мистецтв, де викладає скульптуру.  

Успішно працює над різноманітними оздобленнями міст Ужгорода та Мукачева, серед яких скульптура Ференца Ракоці в Мукачеві,  монументальний пам’ятник Св. Кирилу та Мефодію в с. Драчино Свалявського р-ну., скульптура Ведмедя при центральному вході до готелю «Закарпаття», меморіальна дошка Петру Скунцю, меморіальна дошка Михайлу Кречку, погруддя Адальберта Ерделі  та ін.

У 1984 році Дюрі Дикун вступив до Львівського інституту декоративно-прикладного мистецтва, де навчався на факультеті «Інтер’єр та обладнання» до 1989 року. Викладачами в митця були Р. Василик, М. Вендзилович. Значний вплив на творчий розвиток майбутнього художника мав видатний митець Іван Остафійчук, завдяки роботам якого автор відкрив для себе нові техніки живопису, в першу чергу – живопис на склі.

З 1991 по 1995 роки художник жив та працював у Франції, беручи активну участь у виставковій діяльності. А вже згодом, повернувшись на батьківщину, з 1996 року розпочав викладацьку діяльність спочатку в Ужгородському коледжі мистецтв ім. А. Ерделі, а згодом і в Закарпатському художньому інституті (відділ художньої обробки металу), викладає живопис і композицію.

Певний період творчості художника був пов’язаний з перебуванням в Іспанії (у 2010 році), в цій країні з-під руки майстра виходить чимало живописних полотен. 

Значна частина творчого доробку – живопис на склі.

Учасник обласних, республіканських та всеукраїнських виставок. Автор персональних виставок у Франції та Україні.

Роботи автора знаходяться в приватних збірках України, Сполучених Штатів Америки, Канади, Угорщини, Франції та Іспанії.

 

У 1985-1992 рр. навчався у Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва на факультеті ДПМ кафедри художнє скло. Викладачі: Звір О. М., Бокотей А. А. 

З 1993 р. працює викладачем в Ужгородському училищі прикладного мистецтва ім. А Ерделі.

Учасник обласних, республіканських та міжнародних виставок.

У 1999  став лауреатом Обласної премії імені Й. Бокшая та А. Ерделі.

2003 – учасник арт-проекту «Декоративне мистецтво України кінця ХХ століття. 200 імен».

2004 – учасник арт-проекту «Pferdestrabe 2004» Штайнфельд, Олденбург, Німеччина. 

2004 – «Сучасне декоративне мистецтво України» ЮНЕСКО, Париж, Франція.

2005 – лауреат премії імені Й. Бокшая та А. Ерделі в жанрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. 

Василь Тимко працює в галузі живопису, малої пластики, художнього скла. Він – один із небагатьох митців Закарпаття, який працює в техніці гарячої емалі й здобув визнання як художник-емальєр. 

Василь Тимко має багатий досвід у галузі сакрального живопису. Він розписував церкви в Тернопільській, Черкаській, Закарпатській та інших областях України, створював вітражі для інтер’єрів.

Майстер міцно стоїть на підвалинах української національної культури, яка базується на рідній релігії, філософії, літературі. 

Основні події 2019 року Серед мистецьких вишів України на конкурсі «МИСТЕЦТВО МОЛОДИХ – 2019» - Закарпатська академія мистецтв отримала золоту медаль.5. Творчість викладачів академії представили у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцькуhttp://artedu.uz.ua/2115-tvorchst-vikladachv-akademyi-predstavili-u-muzeyi-suchasnogo-ukrayinskogo-mistectva-korsakv-u-lucku.htmlФотозвіт перегляду в Закарпатській академії мистецтвhttp://artedu.uz.ua/2108-fotozvt-pereglyadu-v-zakarpatsky-akademyi-mistectv.html Асоціація випускників закладів художньої освіти Закарпаття - фотозвіт з зустрічіhttp://artedu.uz.ua/2102-asocacya-vipusknikv-zakladv-hudozhnoyi-osvti-zakarpattya.htmlФотозвіт. Виставка фотографії, кераміки та графіки Нати Поповоїhttp://artedu.uz.ua/2100-fotozvt-vistavka-fotografyi-keramki-ta-grafki-nati-popovoyi.html МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ГОРЯНСЬКА РОТОНДА: ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА КОНСЕРВАЦІЇ»http://artedu.uz.ua/2091-mzhnarodna-naukovo-praktichna-konferencya-goryanska-rotonda-storya-dosldzhennya-problemi-zberezhennya-ta-konservacyi.htmlФотозвіт Міжнародної науково-практичній конференції “Горянська ротонда: історія дослідження, проблеми збереження та консервації”http://artedu.uz.ua/2089-fotozvt-mzhnarodnoyi-naukovo-praktichny-konferencyi-goryanska-rotonda-storya-dosldzhennya-problemi-zberezhennya-ta-konservacyi.htmlРозпочався захист дипломних робіт 2019http://artedu.uz.ua/2104-vdbulisya-erdelvsk-chitannya-2019.htmlВсеукраїнський пленер в Косові «ПЛЕНЕР У КАРПАТАХ»http://artedu.uz.ua/2123-vseukrayinskiy-plener-v-kosov-plener-u-karpatah.htmlНа базі Коледжу мистецтв ім.А.Ерделі ЗАМ відбувся обласний семінар для викладачів образотворчих відділів дитячих шкіл мистецтвhttp://artedu.uz.ua/2125-na-baz-koledzhu-mistectv-maerdel-zam-vdbuvsya-oblasniy-semnar-dlya-vikladachv-obrazotvorchih-vddlv-dityachih-shkl-mistectv.htmlУчасник обласних, республіканських та міжнародних виставок, пленерів, фестивалів, симпозіумів. Роботи знаходяться у КМУНДМ, Музеї українського живопису, приватних колекціях, а також прикрашають громадські та приватні інтер’єри.

 

.

 


Основні події

2019 року Серед мистецьких вишів України на конкурсі «МИСТЕЦТВО МОЛОДИХ – 2019» - Закарпатська академія мистецтв отримала золоту медаль.

Творчість викладачів академії представили у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку

Фотозвіт перегляду в Закарпатській академії мистецтв

Асоціація випускників закладів художньої освіти Закарпаття - фотозвіт з зустрічі

Фотозвіт. Виставка фотографії, кераміки та графіки Нати Попової

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ГОРЯНСЬКА РОТОНДА: ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА КОНСЕРВАЦІЇ»

Фотозвіт Міжнародної науково-практичній конференції “Горянська ротонда: історія дослідження, проблеми збереження та консервації”

Розпочався захист дипломних робіт 2019

Всеукраїнський пленер в Косові «ПЛЕНЕР У КАРПАТАХ»

На базі Коледжу мистецтв ім.А.Ерделі ЗАМ відбувся обласний семінар для викладачів образотворчих відділів дитячих шкіл мистецтв