ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ: СУТЬ, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

Автор: admin від 8-11-2017, 16:55

Професійна орієнтація – це комплексна науково обґрунто­ва­на система форм, методів та засобів впливу на особу з метою оп­тимізації її професійного самовизначення на основі врахування осо­бистісних характеристик кожного індивідуума та потреб рин­ку праці. Вона спрямована на досягнення збалансованості між про­фесійними інтересами і можливостями людини та потребами суспільства в конкретних видах професійної діяльності.