Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » Правила прийому до Закарпатської академії мистецтв на 2020 рік

Правила прийому до Закарпатської академії мистецтв на 2020 рік

Автор: admin від 30-12-2019, 14:01

 

«Затверджено»
Рішенням Вченої ради ЗАМ
27 грудня 2019 р., протокол № 4
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Закарпатської академії мистецтв у 2020 році
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Закарпатської академії мистецтв (надалі - Приймальна комісія) відповідно до  Умов  прийому  на навчання до закладів вищої освіти України в 2020  році  (далі  -  Умов прийому), затверджених Наказом МОН України від 11.10.2019 №1285, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.12.2019 р. за № 1192/34163.
І. Загальні положення
1. Ці Правила є обов'язковими для Закарпатської академії мистецтв (далі-ЗАМ).
2. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти є ліцензія Міністерства освіти і науки України (від 28.12.2016 р.) щодо надання відповідних послуг, видана в порядку, установленому законодавством та затверджені вченою радою правила прийому  до  Закарпатської  академії мистецтв (далі - Правила прийому).
Закарпатська академія мистецтв здійснює прийом за спеціальностями 022 Дизайн та 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація за наступними освітньо-професійними програмами: дизайн (магістр), живопис (магістр), образотворче мистецтво (бакалавр), декоративно- прикладне мистецтво (бакалавр), дизайн середовища (бакалавр), графічний дизайн (бакалавр).
3. Прийом до Академії здійснюється на конкурсній основі  за відповідними джерелами фінансування.
4. Організацію прийому вступників до ЗАМ здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Закарпатської академії мистецтв, затвердженим  Вченою  радою  ЗАМ, відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального
закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві  юстиції  України  04 листопада 2015 року за 1353/27798. Положення про Приймальну комісію оприлюднюється на офіційному веб-сайті ЗАМ.
Ректор ЗАМ забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому та цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором та/або виконання процедур вступної кампанії.
Усі питання, пов’язані з прийомом до ЗАМ, вирішує приймальна комісія на своїх засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Академії в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.
5. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:
адресне розміщення бюджетних місць – надання вступнику рекомендації до зарахування на місця навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) на підставі його конкурсного бала;
відкрита конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається під час адресного розміщення бюджетних місць в межах між кваліфікаційним мінімумом та максимальним обсягом державного замовлення або дорівнює нулю в разі неможливості сформувати кваліфікаційний мінімум державного замовлення;
вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, творчого заліку, фахового випробування, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень;
вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або за результатами якого вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших конкурсних випробувань;
вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;
єдиний вступний іспит – форма вступного випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;
квота для іноземців – визначена частина обсягу бюджетних місць, яка використовується для прийому вступників з числа:
іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця;
іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;
квота-1 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі – наказ № 697);
квота-3 - визначена частина регіонального замовлення, яка може бути
використана державним або комунальним закладом вищої освіти для прийому на навчання на основі повної загальної середньої освіти осіб, які здобули її в закладах освіти на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
конкурсна пропозиція – пропозиція ЗАМ щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, освітню програму, форму здобуття освіти, курс, переліку конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів, строку навчання на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, фіксовані (закриті) та небюджетні конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції входять в широку конкурсну пропозицію. У разі якщо конкурсна пропозиція поєднує декілька освітніх програм тощо, в Правилах прийому зазначаються строки (не раніше завершення першого року навчання) та порядок розподілу студентів між ними;
конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно до Умов прийому та цих Правил;
конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників для здобуття вищої освіти (на конкурсній основі);
конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних досягнень з якого (якої) враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до ЗАМ;
максимальний обсяг державного замовлення – максимальна кількість вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яка може бути рекомендована для зарахування на місця державного замовлення;
небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням);
право на зарахування за квотами – право вступника, щодо зарахування на навчання до ЗАМ за квотою-1, квотою-3 та квотою для іноземців, що реалізується відповідно до Умов прийому та цих Правил;
пріоритетність – визначена вступником під час подання заяв черговість (де 1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду у разі адресного розміщення бюджетних місць;
рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов прийому та цих Правил;
співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів)) і мотивованості вступника, за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;
творчий залік – форма вступного випробування, яка передбачає визначення достатності рівня творчих здібностей вступника для участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію у випадках, передбачених Умовами та цими Правилами на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти. Правилами прийому до закладу вищої освіти на певну конкурсну пропозицію творчий залік може бути виключений з переліку обов’язкових вступних випробувань;
творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, яка передбачає перевірку  та оцінювання творчих здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття вищої освіти за спеціальністю, яка включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 13 жовтня 2017 року № 1378). Результат творчого конкурсу оцінюється за шкалою, визначеною Умовами прийому та цими Правилами;
технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо- кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;
фіксована (закрита) конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням);
широка конкурсна пропозиція – сукупність відкритих конкурсних пропозицій, яка складає спільну пропозицію державними закладами вищої освіти сукупного обсягу (суперобсягу) бюджетних місць для прийому вступників на місця навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) на певну галузь, спеціальність (спеціалізацію) та форму здобуття освіти. Відкрита конкурсна пропозиція може входити лише до однієї широкої конкурсної пропозиції;
Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України
«Про зайнятість населення»;
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України
«Про вищу освіту».
6. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, а також для студентів Закарпатської академії мистецтв надається 80 місць у гуртожитку, який  знаходиться  на  8-9  поверсі  будівлі  за  адресою:  м. Ужгород, вул. Минайська, 38/80.
Гуртожиток забезпечений необхідними умовами для проживання, відпочинку, самостійної навчальної роботи проживаючих. Приміщення санітарно-побутового призначення оснащені згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків. Абітурієнт, який поселяється до гуртожитку, зобов’язаний особисто пред’явити коменданту паспорт, підписану (головою приймальної комісії або його заступником) заяву та підтвердження про попередню оплату за проживання, як правило, на період проведення творчих конкурсів. Абітурієнту вказується його житлове місце, надається необхідний інвентар, комплект білизни, тимчасова перепустка на право входу до гуртожитку.
7. Порядок роботи Приймальної комісії:
Період роботи Дні тижня Години роботи
02 січня – 3 липня 2020 року понеділок – п’ятниця субота, неділя 9.00 – 17.00
вихідний
4 липня – 10 серпня 2019 року понеділок – п’ятниця субота
неділя 9.00 – 18.00
9.00 – 14.00
вихідний
11 серпня – 31 грудня 2020 року понеділок – п’ятниця субота, неділя 9.00 – 17.00
вихідний
Прийом заяв і документів до Закарпатської академії мистецтв здійснюється Приймальною комісією ЗАМ за адресою:
- м. Ужгород, вул. Волошина, 37.
ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти
1. Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:
особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, – для здобуття ступеня бакалавра;
особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра.
Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в ЗАМ або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, аналогічних переведенню на спеціальність відповідно до законодавства.
2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ЗАМ може пере зарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти (за відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи приймаються на перший курс (зі скороченим строком навчання).
Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо-кваліфікаційним рівнем за індивідуальним навчальним планом за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у ЗАМ або в іншому закладі вищої освіти.
3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Закарпатська академія мистецтв.
Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень державною мовою і можуть дублюватися іншими мовами.
4. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після    1 січня 2019 року, визначаються наказом № 560.
5. Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх
здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020 року, визначаються наказом № 697.
ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти
1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:
за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів (регіональне замовлення);
за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 673;
за ваучерами;
за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору).
2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Закарпатській академії мистецтв на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням), можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу.
3. Особа може вступити до ЗАМ для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткового вступного випробування з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома. ЗАМ у Правилах прийому може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб щодо строків навчання, включення додаткових обов’язкових навчальних компонентів до індивідуального плану та обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей різних галузей. Фінансування навчання за кошти державного та місцевого бюджетів (за державним або регіональним замовленням) здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.
Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за
державним замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність.
Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший курс за скороченим строком навчання або на другий чи старші курси з нормативним строком навчання на вакантні ліцензійні місця.
4. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в ЗАМ за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у ЗАМ:
якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;
якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.
6. Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на навчання для здобуття вищої освіти за денною або заочною формою на підставі угод, укладених між ЗАМ та фізичною або юридичною особою, а саме:
пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти – студентам, які відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» зареєстровані у встановленому законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а також особам з їх числа до закінчення ними відповідно ЗАМ, але не довше ніж до досягнення 23 років;
пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти – студентам закладів вищої освіти незалежно від форми власності та курсантам невійськових вищих навчальних закладів, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, до досягнення ними 35 років.
7. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
8. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.
Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків поєднання спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній програмі.
9. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000.
ІV. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення
1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного рівня вищої освіти та спеціальності. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.
Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.
2. Прийом на навчання за державним замовленням здійснюється на спеціальності та форми здобуття освіти, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України.
Прийом на навчання за кошти державного та місцевого бюджету (за державним та регіональним замовленням) можуть здійснювати заклади вищої освіти, які здобули ліцензію за відповідним ступенем та спеціальністю не пізніше ніж 31 грудня 2019 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 31 травня 2020 року.
Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації) та форми здобуття освіти, за якими воно надано регіональним замовником для кожного закладу вищої освіти та форми здобуття освіти.
3. Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти визначається загалом для всіх виконавців державного замовлення, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти), окремо за формами здобуття освіти, крім випадків, передбачених у п.4 цього розділу.
Розподіл державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти у сфері управління Міністерства освіти і науки України здійснюється з використанням Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 03 травня 2018 року № 445, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року за № 625/32077.
Розподіл державного замовлення на підготовку бакалаврів на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у закладах вищої освіти у сфері управління Міністерства освіти і науки України здійснюється з використанням Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку бакалаврів на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України від 06 травня 2019 року № 61, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2019 року за № 559/33530.
В усіх інших випадках розподіл обсягу прийому за державним та регіональним замовленням між закладами вищої освіти здійснюють державні (регіональні) замовники за спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) та формами здобуття освіти, а його розподіл між фіксованими (закритими) конкурсними пропозиціями заклади вищої освіти здійснюють самостійно, якщо інше не визначено державним (регіональним) замовником.
4. Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями 022 «Дизайн», 023
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» визначають державні замовники для кожного закладу вищої освіти та кожної форми здобуття освіти, а його розподіл між фіксованими (закритими) конкурсними пропозиціями ЗАМ здійснює самостійно.
5. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані (закриті) та відкриті конкурсні пропозиції визначає ЗАМ у межах різниці між ліцензованим обсягом та загальним (максимальним) обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отриманого державного (регіонального) замовлення та у випадках виділення додаткових місць державного замовлення, переведення на вакантні місця державного замовлення і перерозподілу місць між формами здобуття освіти, але не може зменшуватись для конкурсної пропозиції у період між початком прийому документів і заяв та формуванням першого списку рекомендованих за цією пропозицією.
Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається ЗАМ у межах ліцензованого обсягу.
6. Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій, максимальний обсяг бюджетних місць та кваліфікаційний мінімум державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти-3, квоти для іноземців для фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюється на офіційному веб-сайті Закарпатської академії мистецтв та визначаються в Правилах прийому (після отримання необхідної інформації від державного (регіонального) замовника).
V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору
та зарахування на навчання
1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:
реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;
прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил, розпочинається 13 липня, закінчується о 18.00 годині 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;
о 18.00 годині 22 липня – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 липня;
вступні іспити, творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 до 12 липня включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлень за графіком, що має бути надісланий до 15 березня для моніторингового огляду до Міністерства освіти і науки України). У період з 13 по 22 липня можуть проводитись додаткові сесії іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули документ про повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти;
співбесіди проводяться з 16 до 18 липня включно.
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється не пізніше 12.00 20 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10.00     22 липня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15.00 22 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 липня.
Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюються не пізніше 12:00 27 липня.
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18.00 31 липня;
зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) проводиться не пізніше 12:00 01 серпня, за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 вересня;
переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до Умов прийому та цих Правил), – не пізніше ніж 08 серпня;
надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 12:00 01 серпня.
Прийом заяв та документів для участі у творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення починається не пізніше ніж 24 червня. Триває не менше десяти днів і завершується до початку останнього потоку проведення творчого конкурсу. Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у творчому конкурсі оприлюднюється на офіційному вебсайті ЗАМ.
2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою здобуття освіти:
строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів визначаються пунктом 1 цього розділу;
реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;
прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил, розпочинається 13 липня, закінчується о 18.00 годині 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;
о 18.00 годині 22 липня – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 липня;
вступні іспити, творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 13 по 22 липня для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули документ про повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.
Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та
вступних іспитів, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 12:00 01 серпня.
Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводиться не пізніше 30 вересня;
3. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною та заочною формами здобуття освіти за денною та заочною формами навчання прийом заяв та документів розпочинається 13 липня і закінчується о 18:00 годині 22 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 23 липня до 30 липня.
4. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти, на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також для вступу осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти:
реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;
реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочинається 06 травня та закінчується о 18:00 03 червня;
складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), розпочинається 06 травня та закінчується 29 травня;
прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил розпочинається 05 липня і закінчується 22 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування;
прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил розпочинається 17 червня і закінчується 25 червня для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання);
основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 01 липня (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти); спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України;
відповідні вступні іспити з іноземної мови в закладах вищої освіти у випадках, визначених цими Правилами, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення у закладі вищої освіти вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту;
фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит, проводяться з 05 липня по 26 липня;
рекомендації до зарахування за державним замовленням надаються не пізніше ніж 05 серпня;
вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 18:00 10 серпня;
наказ про зарахування за державним замовлення видається до 12:00    11 серпня;
зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня.
5. Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту, порядок організації та проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти,  затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки   України   від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України   26 квітня 2019 року за № 446/33417.
Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).
VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Закарпатської академії мистецтв
заяви:
1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають
тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; тільки у паперовій формі:
для реалізації права на вступ за співбесідою відповідно до цих Правил; для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за
бюджетні кошти відповідно до цих Правил;
за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
у разі подання іноземного документа про освіту;
у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом восьмим підпункту 1 пункту 8 розділу VII цих Правил;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії Академії.
Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил.
Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в ЗАМ та/або квотою-1, квотою для іноземців, першочергового зарахування, у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні, вступники одночасно з поданням заяви в електронній формі подають копії (сканкопії) підтвердних документів.
Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.
2. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви:
тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; тільки у паперовій формі:
для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у ЗАМ та/або квотою для іноземців відповідно до цих Правил;
для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил;
для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Правил;
за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;
у разі подання іноземного документа про освіту;
у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо- кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;
у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії Академії.
Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.
3. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.
4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією ЗАМ у порядку, визначеному законодавством.
ЗАМ створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про освіту, на основі якого відбувається вступ, довідки про реєстрацію місця проживання (за потреби), згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.
5. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії ЗАМ. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.
6. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.
Під час подання заяв на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;
«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.
Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною чи заочною формою здобуття освіти, у
кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.
Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.
7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали:
Документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови.
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказами № 560, № 697 відповідно.
Якщо з об'єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень.
8. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами випадках);
шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь у творчому конкурсі (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією ЗАМ), вступники подають копію документа, що посвідчує особу; ф