Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » Запрошення до Всеукраїнської науково-практичної конференції «Антон Кашшай і закарпатська школа живопису ХХ століття: унікальність, мистецьке та духовне сприйняття на фоні епохи»

Запрошення до Всеукраїнської науково-практичної конференції «Антон Кашшай і закарпатська школа живопису ХХ століття: унікальність, мистецьке та духовне сприйняття на фоні епохи»

Автор: admin від 2-03-2021, 11:32

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конфе­рен­ції «Антон Кашшай і закар­пат­ська школа живопису ХХ сто­ліття: унікальність, мисте­цьке та духовне сприй­нят­тя на фоні епохи», при­свячена 100-річчю від дня народження українського жи­вописця», яка про­во­дить­ся в Закарпатській академії мистецтв 14 квітня 2021 р. за адресою: Ук­раї­на, За­кар­патська область, м. Ужгород, вул. А. Волошина, 37, актова за­ла.

 

Програма всеукраїнської науково-практичної конференції

 

Антон Кашшай є одним із талановитих ствердників закарпатського мистецького процесу. Разом із вчителями та однодумцями – А. Ерделі, Й. Бокшаєм, Ф. Манайлом, А. Коцкою, він став одним із яскравих представників закарпатського живописну. Творчість А. Кашшая стилістично розви­ва­лася у річищі закарпатської живописної школи, яку він утверджував і уславлював через свої полотна. Він став одним із фундаторів закарпатської пейзажної школи, його краєвиди урізноманітнили, збагатили панораму українського пейзажу. Своєю мистецькою спадщиною художник вивів закарпатське мистецтво на пре­с­тиж­не місце в українській культурі. З роками зростає зацікавлення до творчості А Кашшая: вона у нових поколіннях знаходить палких прихильників малярства митця, набуває нового історично конкретного змісту і доводить, що велике – з відстані часу не зменшується.

Практичне ознайомлення з біографією та творами А. Кашшая потребує по­глибленого наукового розгляду, яке залишається актуальним і має відповідати сучасному між­народному розвитку мистецтвознавчої науки. Докладне ознайомлення з творчою біо­графією А. Кашшая сьогодні допомагає збагнути динаміку складних процесів та глибину куль­туро-генних чинників, що стали вирішальними при формуванні майбутньої особистості жи­во­писця, його становлення в контексті розвитку закарпатської школи живопису.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

- вивчення та введення в науковий обіг творчої спадщини Антона Кашшая;

- координація зусиль науково-педагогічних працівників Закарпатської академії мис­тецтв та місцевих органів влади у справі збереження пам’яток архітектури, писемності та об­ра­зотворчого мистецтва;

- залучення молодих науковців до вивчення мистецтва та художньої освіти в контексті сучас­них мистецтвознавчих теорій як в Україні, так і в Європі.

- вивчення досвіду викладання мистецьких дисциплін в провідних художніх закладах України та сусідніх країн.

- вивчення мистецької спадщини Антона Кашшая культурно-просвітни­цьки­ми това­рист­вами та організаціями, що опікуються збереженням історії народу.

Працюють такі секції:

 - Мистецтвознавство та культура.

 - Педагогіка та мистецька освіта.

 - Актуальні проблеми образотворчого, декоративно-прикладного мисте­цтва і дизайну.

 - Сучасний художній процес.

Робочі мови конференції: українська, англійська, угорська, румунська, чеська, словацька, польська.

Форма проведення конференції: онлайн очно/заочна

Для участі у конференції до 8 квітня  2021 р. необхідно надіслати заявку за зразком (додається).

                                     

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Антон Кашшай і закар­пат­ська школа живопису ХХ сто­ліття: унікальність, мисте­цьке та духовне сприй­нят­тя на фоні епохи», при­свячена 100-річчю від дня народження українського жи­вописця»

 

Прізвище, ім’я, по батькові:

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Посада:

Установа:

Тема доповіді:

Контактний телефон, e-mail:

 


                                                

Текст доповіді обсягом не менше 9 сторінок в електронному вигляді надіслати на адресу: erdeli.konf@gmail.com; або в паперовому – на адресу: 88000, м. Ужгород, вул. Волошина, 37, Ребрик Н. Й. до 25 квітня 2021 року.

Планується видання матеріалів конференції: зміст та оформлення статті мають відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015.

 

Технічні вимоги до оформлення друкованих матеріалів 

Обсяг статті – не менше 9 сторінок набраного на комп’ютері та вичитаного тексту (Times New Roman, шрифт 14, інтервал між рядками – 1,5).

Послідовність структурних елементів:

1. УДК. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.

2. Ініціали та прізвище автора. Друкуються ліворуч звичайним шрифтом.

3. Назва закладу, де працює автор. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.

4. Назва статті. Друкується ліворуч звичайним шрифтом. Не слід робити всі букви великими.

5. Виклад основного матеріалу – за вимогами:

постановка проблеми,

аналіз останніх досліджень та публікацій,

мета,

виклад основного матеріалу,

висновки та перспективи дослідження,

література та джерельна база.

References.

Береги – по 2 см з кожної сторони.

Текст набирається без переносів.

Посилання у тексті супроводжуються цифрами у квадратних дужках (позиція цитованого видання в алфавітному списку літератури, сторінка) за зразком [3:27], для зазначення діапазону сторінок – [3:25–27], номери сторінок, що відносяться до одного джерела, розділяються комою – [2:16, 25], номери джерел розділяються крапкою з комою – [3:25; 7:32–33;] або [4; 7; 12].

До статті можна включати графічні матеріали – рисунки (надавати окремими файлами), таблиці та ін. Фотоілюстрації приймаються у форматі jpg, tif, cdr. Таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву.

6. Анотації та ключові слова (обсяг 700-800 знаків (для української) і 2500-3000 (для англійської) та 5-7 ключових слів після кожної анотації відповідними мовами).

Текст анотації друкується звичайним шрифтом через один інтервал. Перед кожною анотацією наводяться прізвище й ініціали автора та назва статті відповідно українською, російською, англійською мовами; анотації англійською повинні бути:

- інформативними (не включати загальних слів);

- оригінальними (не калькований переклад);

- змістовними (відображати основний зміст статті та результати дослідження);

- «англомовними», тобто написаними якісною англійською мовою. Категорично не дозволяється використання програм перекладачів та автоматизованих засобів перекладу.

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань.

Учасникам, які не мають наукового ступеня, необхідно надати рецензію наукового керівника на запропонований до друку матеріал.

Переконливо просимо дотримуватися викладених вимог!

Доповіді, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться.

За додатковою інформацією звертатися:

Закарпатська академія мистецтв, вул. Волошина, 37, м. Ужгород, Україна, 88000 е-mаіl: usа.uzhgorod@i.ua факс (0312) 61-61-28

Контактні телефони:

050 578 5742 Наталія Йосифівна Ребрик (проректор)

(0312) 61-30-33 Марина Іванівна Софілканич (приймальна).