Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » Міжнародна науково-практична кон­фе­рен­ція «Ми­кола Мушинка: порт­рет на тлі доби»

Міжнародна науково-практична кон­фе­рен­ція «Ми­кола Мушинка: порт­рет на тлі доби»

Інформаційний лист

 

Шановні колеги!

 Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній кон­фе­рен­ції «Ми­кола Мушинка: порт­рет на тлі доби» (до 80-річчя від дня на­ро­джен­ня), присвяченій життю і діяльності видатного су­часника, фольк­ло­рис­та та ук­раї­но-, мистецтво- і лі­тературознавця, бібліографа україн­сько­го похо­джен­­­ня, док­тора філологічних наук, члена Міжнародної комісії з дослідження на­ціо­нальної куль­тури Карпат та Балкан, дійсного члена НТШ, Президента НТШ у Словаччині, го­лови Асо­ціації українців Словаччини, іноземного ака­де­мі­ка На­ціо­нальної академії наук Ук­раїни, професора, викладача Закар­пат­сько­го ху­дож­ньо­го інституту Миколи Мушинки, яка відбудеться 25-26 лютого 2016 р. в Закарпатському художньому інституті.

 

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

- вивчення, введення в науковий обіг та популяризація в Україні та за її ме­жа­ми творчої спадщини видатного діяча сучасності, фольклорис­та та ук­ра­їно,­ мис­тецтво- та літературознавця, бібліо­гра­фа українського похо­джен­­ня, доктора філологічних наук, члена Міжна­род­ної комісії з дослідження національної куль­­тури Карпат та Балкан, дійсного чле­на НТШ, Президента НТШ у Сло­вач­чи­ні, голови Асо­ціації українців Сло­ваччини, іноземного акаде­мі­ка На­ціо­наль­ної академії наук України;

- організація наукових досліджень в галузі культурології та мистецтва За­кар­паття у співпраці з вищими науковими інституціями, музеями та гро­мад­ськими організаціями України, Європи та світу;

- координація зусиль науково-педагогічних працівників Закарпатського ху­дож­нього інституту та місцевих органів влади у справі збереження пам’яток куль­тури – архітектури, писемності, образотворчого мистецтва тощо;

- залучення молодих науковців до вивчення мистецтва та художньої освіти в контексті сучасних мистецтвознавчих теорій як в Україні, так і в Європі і сві­ті;

- вивчення досвіду викладання мистецьких дисциплін в провідних ху­дож­ніх закладах України та сусідніх країн.

 

Працюють такі секції:

 - Мистецтвознавство та культура.

 - Педагогіка та мистецька освіта.

 - Актуальні проблеми образотворчого, декоративно-прикладного мисте­цтва і дизайну.

 - Сучасний художній процес.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, словацька, чеська, угорська.

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчування) беруть на себе учасники або установи, що їх відряджають.

Орієнтовна вартість проживання в готелях  – від 100 до 330 грн. за добу.

Для участі у конференції до 10 лютого  2016 р. необхідно надіслати заявку за зразком (додається) і текст доповіді обсягом не менше 9 сторінок в елект­рон­ному вигляді на адресу: erdeli.konf@gmail.com; або в паперовому – на факс:  (0312) 61-61-28.

Планується видання матеріалів конференції: зміст та оформлення статті мають відповідати вимогам ВАК України (п. 3 постанови Президії ВАК від 15.01.03 № 7-05/1).

 

Технічні вимоги до оформлення друкованих матеріалів:

 Обсяг статті – не менше 9 сторінок набраного на комп’ютері та вичи­та­но­го тексту (Times New Roman, шрифт 14, інтервал між рядками – 1,5);

Послідовність структурних елементів:

1. УДК. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.

2. Ініціали та прізвище автора. Друкуються ліворуч звичайним шрифтом.

3. Назва закладу, де працює автор. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.

4. Назва статті. Друкується ліворуч звичайним шрифтом. Не слід робити всі букви великими. Виклад основного матеріалу – за вимогами:

– актуальність дослідження,

– стан дослідження проблеми,

– мета,

– виклад основного матеріалу,

– результати до­слі­дження або висновки,

– список використаної літератури та джерел.

Усі береги (верхній, нижній, правий, лівий) – 2 см; інформація про УДК – у верхньому лівому куті без відступу (шрифт нежирний); ім’я, по батькові та прізвище автора – у лівому верхньому куті через рядок після УДК із відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний; назва статті – прописними літерами по центру через рядок після прізвища (шрифт жирний); анотації до статті (до 500 знаків) і ключові слова (5-7) українською, англійською та ро­сій­ською мовами; посилання у тексті супроводжуються цифрами у квад­ратних дуж­ках (позиція цитованого видання в алфавітному списку літератури, сто­рін­ка) за зразком [3: 27]. Приклади виділяються курсивом; текст набирається без переносів.

До статті можна включати графічні матеріали – рисунки (надавати окремими файлами), таблиці та ін. Фотоілюстрації приймаються у форматі jpg, tif, cdr. Таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву.

 5. Анотації та ключові слова (обсяг 700-800 знаків та 5-6 ключових слів після кожної анотації відповідними мовами):

текст анотації друкується звичайним шрифтом через один інтервал. Перед кожною анотацією наводяться прізвище й ініціали автора та назва статті відповідно українською, російською, англійською мовами;

анотації англійською повинні бути:

- інформативними (не включати загальних слів);

- оригінальними (не калькований переклад);

- змістовними (відображати основний зміст статті та результати дослі­джен­ня);

 - «англомовними», тобто написаними якісною англійською мовою. Ка­те­го­рично не дозволяється використання програм перекладачів та автома­ти­зо­ва­них засобів перекладу;

- компактними (мати обсяг 600-700 знаків).

 Зразок анотації англійською:

Background.  In recent years, there has been an increasing interest in...

Objectives. The objectives of this study are to determine| to prove...

Methods. So far this method was been applied to...

Results. The results of the research support the idea that...

Conclusions. The present results are significant in... / We conclude...

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Учасникам, які не мають наукового ступеня, необхідно надати рецензію наукового керівника на запропонований до друку матеріал.

Переконливо просимо дотримуватися викладених вимог! 

Доповіді, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці кон­фе­р­енції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розгля­да­тимуть­ся. 

За додатковою інформацією звертатися:

Закарпатський художній інститут,

вул.  Волошина, 37,

м. Ужгород,

Україна, 88015

е-mаіl: usа.uzhgorod@i.ua

факс (0312) 61-61-28

Контактні телефони:

(0312) 61-62-16 Наталія Йосифівна Ребрик (проректор),

(0312) 61-61-28 Марина Юріївна Кіяк (проректор)

(0312) 61-30-33 Марина Іванівна Софілканич (приймальна)

 

Фінансові умови

Конференція проводиться на госпрозрахунковій основі. Внески (на одного учасника) з урахуванням ПДВ – 20%.

Організатор не оплачує витрати на проїзд та проживання, які кожен з учасників конференції сплачує окремо. Витрати на від­ря­дження сплачують організації та установи,   що  направляють   учасників   на  кон­ференцію.  

Оргвнесок  можна перерахувати або внести під час реєстрації.

Реквізити для перерахування оргвнеску: 

Одержувач – Закарпатський художній інститут

р/р 31250302216520 в УДК м. Ужгород

МФО 812016, код 26465086

з обов’язковою вказівкою назви конференції та прізвища автора.

Призначення платежу – за участь у конференції «Микола Мушинка: портрет на тлі доби (до 80-річчя від дня народження»

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ УЧАСНИКА

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ