ЕРДЕЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ-2014

«Ерделівські читання-2014» 

 

Міністерством освіти і науки України, Закарпатською об­лас­ною дер­жавною адміністрацією, управлінням куль­тури Закар­пат­ської об­ласної державної адміні­стра­ції, Закарпатським художнім інс­ти­ту­том та Фондом іме­ні Адальберта Ерделі 13-14 травня 2013 року в Ужгороді про­ведено чергову Міжнародну науково-прак­тичну кон­фе­ренцію «Ерделівські читання» з метою нау­ко­во­го ана­лі­зу тео­ре­тич­них і прак­тич­них досліджень у галузі обра­зо­­твор­чого і деко­ра­тив­но-прикладного мис­те­цтва, ди­зай­ну та мис­те­цької освіти Єв­ро­пи і України, а також вза­ємовпливів культур єв­­ро­пейських народів.

У роботі конференції взяли участь представники ви­щих ху­дож­ніх навчальних закладів України – Академії мис­тецтв Ук­ра­ї­ни, Інс­ти­туту проблем сучасного мис­те­цтва, Української академії дру­кар­ства, Косівського інсти­туту прикладного та деко­ра­тив­но­го мисте­цтва ЛНАМ, Інституту архітектури Національного уні­вер­ситету «Ль­вів­ська політехніка», Полтавського національного тех­нічного уні­­верситету імені Юрія Кондратюка, Меморіального му­зею Лео­поль­да Левицького (Львів), Львівського палацу мис­тецтв, історико-етнографічного музею «Бойківщина», Кре­ме­не­цького обласного гуманітарно-педагогічного інс­ти­туту ім. Т. Шев­чен­ка, Інституту педагогічної освіти і ос­­віти дорослих На­ці­ональної академії педагогічних наук, Інс­ти­ту­ту народознавства МЕХПУ НАНУ, Рівненського державного гу­ма­нітарного універси­те­ту, Інституту проблем виховання НАПН Ук­раїни, Ужгородського на­ціонального університету, Львівського на­­ціонального універ­си­те­ту ім. Івана Франка, Університету «К­РО­К­« (м. Київ)? Львівського дер­жав­ного університету вну­тріш­ніх справ, За­карпатського інституту піс­лядипломної педагогічної ос­віти, Му­качівського державного ун­і­вер­ситету, Національної спіл­ки ху­дож­ників України, закордонні го­с­ті – з Чехії, Словаччини, Росії, Угорщини,  Швейцарії то­що.

Працювали такі секції:

- мистецтвознавство та культурологія;

- актуальні проблеми образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;

- актуальні проблеми дизайну;

- педагогіка та мистецька освіта.

Місцем проведення стала конференц-зала етно-велнес готелю «Унг­варЪ­скій». До участі у заході міжнародного рівня зголосилися 118 до­по­ві­дачів. Зареєстровано 100 доповідей, з яких прослухано за два дні конференції – 43. 

«Ерделівські читання» набувають широкого розголосу і високого ав­то­ритету. Їх можна визначати як таку собі «добру мистецьку то­ло­ку», адже щорічно конференція збирає представницьку еліту, авто­ри­тет­них україн­сь­ких та європейських мистецтвознавців і власне представників мисте­цтва. З вітальним словом та цікавими доповідями виступили президент Національної академії мистецтв України, академік, професор, на­родний художник України Андрій Чебикін, доктор технічних наук, професор, академік Микола Іванович Яковлєв, ректор Львівської націо­наль­ної академії мистецтв Андрій Бокотей, доктор політології, проректор університету «Крок» Дмитро Іванович Ткач, колишній директор Музею Я.-А. Ко­мен­ського в Пшерові Франтішек Ґібл, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМУ Станкевич Михайло Євстахійович, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПНУ, професор Коновець Світлана Володимирівна, науковці з Києва, Львова, Харкова, Івано-Франківська, Чернівців, Кам’янця-Подільського, Полтави, Кременця, Тернополя, Косова, Вижниці та інших міст України.   

У результаті виступів та творчої дискусії учасники кон­фе­рен­ції дійшли таких висновків:

1. Рекомендувати навчальним закладам України мистецького спря­мування про­дов­жи­ти наукову, науково-дослідну, науково-по­шукову і мето­дич­ну роботу в галузі образотворчого та деко­ра­тив­но-при­кладного мистецтва з метою підготовки спеціалістів з ви­сокоякісною академічною освітою з фахових дис­цип­лін, гли­бо­ким знанням народного мистецтва та де­таль­ним ознайомленням із сучасними на­пря­м­­­ками роз­вит­ку європейського мистецтва.

2. Закарпатському художньому інституту за підтрим­ки За­кар­пат­ської об­ласної державної адміністрації, Національної академії об­разотворчого мистецтва і архі­тектури, Львівської національної ака­демії мистецтв продовжити органі­за­цій­ну роботу щодо роз­вит­ку інституту до вищого навчального закладу ІV рівня акре­ди­та­­ції з назвою Закарпатська академія мистецтв. 

3. Закарпатському художньому інституту за підтримки  управ­лін­ня куль­ту­ри ОДА, ЗО СХУ створити редколегію і розпочати ро­бо­ту над укладанням «Енциклопедії мистецтва Закарпаття».

4. Налагодити тісні творчі взаємозв’язки між школами мис­тецтв та сту­ді­я­ми образотворчого мистецтва області і Закар­пат­ським художнім інститутом та Ко­леджем мистецтв ім. А. Ерделі.

5. Закарпатському художньому інституту разом з науковцями музейних установ області налагодити тісну співпрацю з метою пропаганди та популяризації культурно-мистецьких надбань, пам’яток архітектури, повернення чи відкриття нових імен у мистецтві.

6. Рекомендувати навчальним закладам України мистецького спря­мування розробити проект наукової теми і подати на державне фінансування «Українські орнаментальні мотиви для використання в інтернет-середовищі».

7. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ви­дати окремим науковим збірником протягом 2014 року.

Але не тільки славетними іменами мистецтвознавців цікава і корисна в практичному плані конференція: паралельно з фахівцями теоретичної думки участь у «Ерделівських читаннях» традиційно взяли також відомі професійні художники. Присутність художників обумовлює «живу» розмову про розвиток сучасного мистецтва – «без всяких папірців, без якихось ключових слів». Саме таке розмаїття зустрічей, налагодження нових знайомств і контактів дає можливість побачити себе, своє мистецтво, свою спадщину, свій рівень на тлі всеукраїнському і навіть європейському.

Під час роботи конференції учасники та гості відвідали арт-галереї, взяли участь у мис­тецьких акціях та імпрезах. Зокрема, у рамках міжнародної конференції бажаючі ознайомилися з виставкою дипломних робіт випускників Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі та Закарпатського художнього інституту, що відкрилася в Мукачівському замку «Паланок» і «Травневими блуканнями» в галереї «Ужгород», перейнялися творчістю сучасних художників з мистецького проекту «Великий Перевіз. Резиденція», що демонструвався в «Галереї Ілько», а також побували на відкритті виставки робіт Олекси Новаківського з приватної колекції академіка М. Мушинки.