Ерделівські читання 2014

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

  ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Шановні колеги!

     Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній кон­фе­рен­ції «Ерделівські читання», яка відбудеться 13-14 травня 2014 року в За­кар­пат­ському художньому інституті.

      Пріоритетні  напрями роботи конференції:

науковий аналіз теоретичних і прак­тич­них досліджень у галузі образотворчого і декоративно-прикладного мис­те­цтва, дизайну та мистецької освіти України; взаємовпливи культур єв­ро­пейських народів.

     Працюють такі секції:

 - Мистецтвознавство та культура

 - Педагогіка та мистецька освіта

 - Актуальні проблеми образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і дизайну

 - Сучасний художній процес 

     Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, чеська, угор­сь­ка.

     Під час роботи конференції плануються відвідини арт-галерей, екскурсії, мис­тецькі акції та імпрези.

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, хар­чу­ван­ня) беруть на себе учасники або установи, що їх відряджають. Орієнтовна вартість проживання в готелях  – від 100 до 330 грн. за добу.

     Для участі у конференції до 5 травня 2014 р. необхідно надіслати заявку за зраз­ком (додається) і текст доповіді обсягом не менше 5 сторінок в електронному виг­ля­ді на адресу: usa.uzhgorod@i.ua; або в паперовому – на факс:  (0312) 61-61-28.

Планується видання матеріалів конференції: зміст та оформлення статті ма­ють відповідати вимогам ВАК України (п. 3 постанови Президії ВАК від 15.01.03 № 7-05/1).

    Оргвнесок – 100 грн.

  ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

 


Технічні вимоги

до оформлення друкованих матеріалів 

 Обсяг статті – не менше 5 сторінок набраного на комп’ютері та вичитаного тексту (Times New Roman, шрифт 14, інтервал між рядками – 1,5);

виклад основного матеріалу – за вимогами:

актуальність дослідження,

стан дослідження проблеми,

мета,

виклад основного матеріалу,

результати дослідження або висновки,

список використаної літератури та джерел.

основні робочі мови – українська, російська, англійська, чеська, угорська;

усі береги (верхній, нижній, правий, лівий) – 2 см;

інформація про УДК – у верхньому лівому куті без відступу (шрифт нежирний); ініціали й прізвище автора – у лівому верхньому куті через рядок після УДК із відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний; назва статті – прописними літерами по центру через рядок після ініціалів і прізвища (шрифт жирний);

анотації до статті (до 500 знаків) і ключові слова (5-7) українською, англійською та російською мовами;

посилання у тексті супроводжуються цифрами у квадратних дужках (позиція цитованого видання в алфавітному списку літератури, сторінка) за зразком [3, с. 27]. Приклади виділяються курсивом;

текст набирається без переносів.

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань.

Учасникам, які не мають наукового ступеня, необхідно надати рецензію наукового керівника на запропонований до друку матеріал.

 

Переконливо просимо дотримуватися викладених вимог! 

Доповіді, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться. 

 


За додатковою інформацією звертатися:

Закарпатський художній інститут,

вул.  Волошина, 37,

м. Ужгород,

Україна,

88015

е-mаіl: usа.uzhgorod@i.ua

факс (0312) 61-61-28

 

Контактні телефони:

(0312) 61-62-16 Наталія Йосифівна Ребрик (проректор)

(0312) 61-32-61 Марина Юріївна Кіяк (проректор)

(0312) 61-30-33 Марина Іванівна Софілканич (приймальна)

 


Фінансові умови

Конференція проводиться на госпрозрахунковій основі. Внески (на одного учасника) з урахуванням ПДВ-20%.

Організатор не оплачує витрати на проїзд та проживання, які кожен з учасників конференції сплачує окремо. Витрати на від­ря­дження сплачують організації та установи,   що  направляють   учасників   на  кон­ференцію.  

Оргвнесок  можна перерахувати або внести під час реєстрації.

Реквізити для перерахування оргвнеску. 

Одержувач – Закарпатський художній інститут

р/р 31250302216520 в УДК м. Ужгород

МФО 812016

код 26465086

з обов’язковою вказівкою назви конференції та прізвища автора.

Призначення платежу – за участь у конференції «Ерделівські читання»