ЗУСТРІЧ ЗІ СКУЛЬПТОРАМИ СВІТУ

Автор: admin від 2-10-2017, 15:58

У післяобідню пору п’ятниці лекційна зала закарпатської академії мистецтв була вщент переповнена студентами, викладачами, гостями: тут відбувалася зустріч з відомими скульпторами, творцями проекту «Міст», що проходив на Закарпатті у травні цього року в рамках ІІІ Міжнародного симпозіуму скульптури.

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ГАВРИЛО ГЛЮК І ЗАКАРПАТСЬКА ШКОЛА ЖИВОПИСУ ХХ ст.: УНІКАЛЬНІСТЬ, МИСТЕЦЬКЕ ТА ДУХОВНЕ СПРИЙНЯТТЯ НА ФОНІ ЕПОХИ»

Автор: admin від 2-10-2017, 15:55

До 105-річчя від дня народження українського жи­вописця, графіка

Міністерством освіти і науки України, Закарпатською об­лас­ною дер­жавною адміністрацією, управлінням куль­тури Закар­пат­ської об­ласної державної адміні­стра­ції, Закарпатським художнім інс­ти­ту­том та Фондом іме­ні Адальберта Ерделі 27-28 вересня 2017 року в Ужгороді про­ведено Міжнародну науково-прак­тичну кон­фе­ренцію «Гав­рило Глюк і закар­пат­ська школа живопису ХХ ст.: унікальність, мисте­цьке та духовне сприй­нят­тя на фоні епохи». До 105-річчя від дня народження українського жи­вописця, графіка» (№ 361 за Переліком проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки України в 2017 році; Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-125 від 06.03.2017 р.) з метою вивчення та введення в науковий обіг творчої спадщини Гаврила Глюка; а також нау­ко­во­го ана­лі­зу тео­ре­тич­них і прак­тич­них досліджень у галузі обра­зо­­твор­чого і деко­ра­тив­но-прикладного мис­те­цтва, ди­зай­ну та мис­те­цької освіти Єв­ро­пи і України, вза­ємовпливів культур єв­­ро­пейських народів.